Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Mitomycin Intravenös infusion 10 mg/m² kroppsyta 20 mg 30 min.
2. Kapecitabin Peroral tablett 825 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Mitomycin x1
2. Kapecitabin x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1. Mitomycin
2. Kapecitabin x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges konkomitant (samtidigt) med strålbehandling, som regel ges uppdelat på 27 fraktioner, fem dagar per vecka. Kapecitabin ges samtliga stråldagar.
Vid lokalt avancerad tumör ges Mitomycin 10 mg/m2 också dag 29.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.
EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Kapecitabin.

Villkor och kontroller för administration

Central infart rekommenderas.
Sjuksköterskekontakt varje vecka under behandling.
Vid missad dos tas nästa dos enligt ordination, dvs ingen extra dos ska tas.

Kapecitabin Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

Anvisningar för ordination

Vid lokalt avancerad tumör ges Mitomycin 10 mg/m2 också dag 29.
Mitomycin - maxdos /administrationstillfälle 20 mg.
Blodstatus inkl. neutrofila. Neutrofila >=1,5 och TPK >=75 för behandlingsstart.
Kontroll av hand-fotsyndrom och GI-biverkningar.

Dosreduktion rekommendation

Se "Dosjustering under behandling" i FASS.

Referenser

Biverkningar

Mitomycin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgspåverkan mycket vanlig med leukopenia och trombocytopeni. 
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni förekommer, men även enbart andnöd, hosta. Risk för lungtoxicitet ökar vid kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin. Avbryt behandling, utred och behandla eventuellt med kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Mukosit, stomatit och anorexi förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag, erytem förekommer. Alopeci/håravfall förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjd kreatininnivå förekommer. Hemolytiskt uremiskt syndrom finns rapporterat.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och cellulit finns angivna. Fördröjd erythema och/eller ulceration finns också beskrivet.

Kapecitabin Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Hydrering
Loperamid
Diarré. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Vid kraftiga symptom avbryts behandlingen, överväg övervakning och vid behov ges vätske- och elektrolytersättning.
Vid lindriga till måttliga symptom kan behandling med tablett Loperamid övervägas.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit.
Hjärttoxicitet
Hjärtinfarkt, angina, arytmier, kardiogen chock och EKG-förändringar kan uppträda. Försiktighet hos patienter med tidigare hjärtsjukdom. Nytillkomna hjärtbesvär bör utredas.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hand- och fotsyndrom. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Se FASS angående åtgärder vid respektive toxicitetsgrad.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. 
Om testning ej sker ska DPD brist misstänkas vid allvarlig slemhinnetoxicitet och/eller hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling alternativt fortsatt behandling med kraftigt reducerade doser. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens.

  2. Version: 1.1
    Lagt till patientinfo

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes