Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Neratinib Peroral tablett
240 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Neratinib
Peroral tablett
240 mg
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28
1. Neratinib
Peroral tablett
240 mg
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Kontinuerlig behandling under ett år. Behandlingen påbörjas inom ett år efter avslutad adjuvant behandling med Trastuzumab.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

HER-2 positiv bröstcancer.
Kontroll av blod-, lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin
Kontroll av vänsterkammarfunktion.

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av hudtoxicitet och ge förebyggande behandling mot diarré.
Tas helst på morgonen. Vid missad dos, ta nästa dos vid ordinarie tillfälle.
Grapefrukt, grapefruktjuice, granatäpple och johannesört får ej intas under pågående behandling.
Samtidig administrering med protonpumpshämmare och H2-receptorantagonister rekommenderas ej. Separera intag av Neratinib och antacida med minst 3 timmar.

Neratinib Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisningar för ordination

Regelbunden monitorering av vänsterkammarfunktion.
Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin kontrolleras första veckan, var månad under första kvartalet och därefter var 6:e vecka behandlingstiden ut.
Kontroll av hudtoxicitet och GI- biverkningar.
Profylaktisk behandling med läkemedel mot diarré (loperamid) rekommenderas första 1-2 månaderna. Titreras ut. 
För att minska risken med diarré rekommenderas att titrera upp dosen Neratinib initialt. vecka 1: 120 mg X1; vecka 2: 160 mg X1; vecka 3: 240 mg X1

Dosreduktion rekommendation

Uppehåll eller dosreduktion kan bli nödvändig pga biverkningar.
Dosreduktion sker i högst tre steg 200 mg-160 mg-120 mg (lägsta dos).
För diarré krävs läkemedelsbehandling i kombination med dosjustering. Se separat schema i FASS tabell 3. 
För hantering av hepatoxicitet se separat schema i FASS tabell 4. 
För övrig toxicitet: Grad 3, gör uppehåll till grad 0-1. Återuppta med lägre dosnivå. 
Om toxicitet inte återgår till grad 0-1 inom 3 veckor, avsluta behandling med Neratinib.

Övrig information

Varje tablett är på 40 mg vilket innebär 6 tabletter som engångsdos vid normaldos. 

Referenser

Biverkningar

Neratinib Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, kan bli uttalad med dehydrering. Profylaktisk behandling mot diarré rekommenderas, se FASS. Illamående, kräkning, buksmärta och stomatit vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer. Eventuell dosjusteringsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Nagelpåverkan, hudsprickor och torr hud förekommer.
Övrigt
Trötthet/fatigue mycket vanligt. Muskelkramper vanliga. Viktminskning förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatininvärde förekommer.
Infektionsrisk
Urinvägsinfektion förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av starka CYP3A4/Pgp-hämmare och Neratinib bör undvikas på grund av risk för ökad Neratinib exponering. (Exempel på starka CYP3A4/Pgp-hämmare: atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, telitromycin och vorikonazol.)
Samtidig administrering av Neratinib med starka CYP3A4/Pgp-inducerare bör undvikas på grund av risk för minskad Neratinib exponering. (Exempel på starka CYP3A4/Pgp-inducerare: fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital eller växtbaserade beredningar innehållande johannesört/Hypericum perforatum.) 
Samtidig administrering av substanser som ökar gastriskt pH och Neratinib bör undvikas, eftersom Neratinibs löslighet och absorption kan minska. Separera administreringen av Neratinib och antacida med minst 3 timmar.
Samtidig administrering av substanser vars metabolism inbegriper P-gp-substrat i matspjälkningskanalen med Neratinib bör monitoreras noga. (Exempel på P-gp-substrat med ett smalt terapeutiskt fönster: dabigatran, digoxin och fexofenadin.)

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-01-26
  Ändrat filnamn- tagit bort ö, ersatt med o

 2. Version: 1.3     2022-06-13
  regimschemat ska synas vid utskrift

 3. Version: 1.2     2022-01-28
  Lagt till rekommendation om att titrera upp dos för att minska risken för diarre. Lagt till referensartikel.

 4. Version: 1.1     2021-11-10
  lagt till patientinformation

 5. Version: 1.0     2021-06-28
  Regimen fastställdes