Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
1000 mg/m² kroppsyta 30 min.
2. Kapecitabin Peroral tablett
830 mg/m² kroppsyta
3. Kapecitabin Peroral tablett
830 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Gemcitabin
Intravenös infusion
1000 mg/m²
x1 x1 x1
2. Kapecitabin
Peroral tablett
830 mg/m²
x1
3. Kapecitabin
Peroral tablett
830 mg/m²
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Gemcitabin
Intravenös infusion
1000 mg/m²
2. Kapecitabin
Peroral tablett
830 mg/m²
x1
3. Kapecitabin
Peroral tablett
830 mg/m²
Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och kreatinin.
EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Kapecitabin.

Villkor och kontroller för administration

Kapecitabin - kontroll av hand-fotsyndrom och GI-biverkningar enligt lokala riktlinjer.
Vid missad dos tas nästa dos enligt ordination, dvs ingen extra dos ska tas.

Kapecitabin Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin. För behandlingsstart dag 1 i en kur: neutrofila >= 1,5 och TPK >= 100.
Gemcitabin - ger ökad strålkänslighet. Minst en vecka mellan infusion och strålbehandling mot thorax (lunga), både före och efter infusionen.
Kapecitabin - Kontroll av hand-fotsyndrom och GI-biverkningar.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Inför dag 8 och 15: Neutrofila 0,5-1,0 och/eller TPK 50-75 - ge 75 % av full dos av båda läkemedlen.
Neutrofila < 0,5 och/eller TPK < 50 - skjut upp behandlingen en vecka och återuppta med 75 % av båda läkemedlen. 
Vid fortsatt hematologisk toxicitet överväg ytterligare dossänkning av Gemcitabin och Kapecitabin till 50 %.
Övrig toxicitet
Se FASS.

Övrig information

Kapecitabin - Patienten ska få tydlig information om biverkningar och vikten av att höra av sig för eventuell dosreduktion.

Referenser

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Kapecitabin Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Hydrering
Loperamid
Diarré. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Vid kraftiga symptom avbryts behandlingen, överväg övervakning och vid behov ges vätske- och elektrolytersättning.
Vid lindriga till måttliga symptom kan behandling med tablett Loperamid övervägas.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit.
Hjärttoxicitet
Hjärtinfarkt, angina, arytmier, kardiogen chock och EKG-förändringar kan uppträda. Försiktighet hos patienter med tidigare hjärtsjukdom. Nytillkomna hjärtbesvär bör utredas.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hand- och fotsyndrom. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Se FASS angående åtgärder vid respektive toxicitetsgrad.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Versionsförändringar

 1. Version: 2.3     2022-10-25
  Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens.

 2. Version: 2.2     2021-08-23
  Patientinformationen bytt till Gemcitabin-Kapecitabin 28 dagar.

 3. Version: 2.1     2021-05-31
  Patientinfo tillagd

 4. Version: 2.0     2021-04-27
  Gränser för behandlingsstart och dosreduktion har ändrats.