Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 1000 mg/m² kroppsyta 30 min.
2. Oxaliplatin Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 2 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ny kur dag 15
1. Gemcitabin x1
2. Oxaliplatin x1
Emetogenicitet: Medel

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.
Neutrofila > 1,5 och TPK > 100

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, lever- och elektrolytstatus samt kreatinin.
Oxaliplatin - kontroll av neuropati. Akut neuropati under infusion, ställningstagande till förlängning av infusionstiden till 4-6 timmar.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila <1.5 och/ eller TPK <100 - Ställningstagande till dosreduktion iför kur och vid lägre värden ställningstagande till att skjuta på kurstart.

Oxaliplatin - neuropati
Övergående parestesier och köldkänsla: full dos Oxaliplatin.
Kvarstående lätta parestesier: dosreduktion med 10-20% utifrån besvär.
Parestesier med smärta, högst 7 dagar: ge 25% lägre Oxaliplatindos.
Övergående neurologisk funktionsstörning kan kräva större dosreduktion.
Kvarstående parestesier med smärta och/eller funktionsstörning: ställningstagande till att avsluta Oxaliplatin.

Referenser

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Oxaliplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Kortikosteroid
Patienter med tidigare allergisk reaktion mot platinaföreningar ska övervakas med avseende på allergiska symtom. Vid anafylaxi avbryts infusionen omedelbart och lämplig behandling sätts in. Återinsättande av oxaliplatin är kontraindicerat. Vid akut laryngofaryngeal dysestesi ges nästa infusion på upp till 6 timmar.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Biverkningskontroll
Akut neurosensorisk manifestation mycket vanlig med övergående parestesi, dysestesi och hypoestesi i extremiteter, ibland med motoriska symtom i tillägg, ofta i samband med exponering för kyla. Ovanlig symtomdel av denna akuta form är faryngylaryngeal dysestesi med obehag i svalget. Eventuellt behov av förlångsammad infusionshastighet, se FASS.
Dessutom i relation till kumulativ dos uppträder sensorisk perifer neuropati med stickningar, domningar och smärta. Oftast reversibla, men kan först förvärras flera månader efter utsatt behandling. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Ändrad infusionstid för Gemcitabin enligt FASS.

  2. Version: 1.1
    Lagt till patientinformationen

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes