Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Kapecitabin Peroral tablett
1250 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Kapecitabin
Peroral tablett
1250 mg/m²
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges adjuvant under 8 cykler.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin. EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
Rekommenderade värden för uppstart av kur: neutrofila> 1,5 och TPK > 100
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Kapecitabin.

Villkor och kontroller för administration

Sjuksköterskekontakt varje vecka under behandling.
Hand och fotsyndrom - kontroll efter 1 veckas behandling och därefter inför vare ny kur. 
GI-biverkningar - kontroll efter 1 veckas behandling och därefter inför varje ny kur.
Vid missad dos tas nästa dos enligt ordination, dvs ingen extra dos ska tas.

Kapecitabin Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila. 
Dygnsdos Kapecitabin 2500 mg/m2. Överväg att starta med dygnsdos 2000 mg/m2 utifrån ålder och allmäntillstånd.
Hudbiverkningar – vanligt med hand-fotsyndrom. Viktigt att smörja händer och fötter om möjligt dagligen. Vid behov kontakt med dermatolog. Dosreduktion se FASS.se. 
Mag/tarmkanalen – se biverkningar nedan. Lindrig till måttliga diarréer i första hand Loperamid och vätskeersättning. Måttlig till svåra diarréer – uppehåll i tablettbehandlingen och ställningstagande till dosreduktion enligt toxicitetsgrad och anvisningar i FASS.se. 

Dosreduktion rekommendation

Dosreduktion eller uppehåll av behandling kan bli nödvändigt pga biverkningar. Om dosen har reducerats skall den inte ökas vid ett senare tillfälle.
Neutrofila <1.5 och/eller TPK <100 – ställningstagande till dosreduktion av Kapecitabin bör göras inför kur och vid lägre värden ställningstagande till att skjuta på kurstart. 
Nivå av dosreduktion avgörs i förhållande till eventuell övrig toxicitet.
Neutrofila <1 och/eller TPK <75, oavsett dag i kur – ställningstagande till behandlingsuppehåll eller avslut. 
Se dosreduktions schema i FASS tabell 3 (Xeloda) 

Referenser

  • Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil

    Schultz A et al. Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil. Läkartidningen 2021;118:21032.

  • John N Primrose et al. Capecitabine compared with observation in resected biliary tract cancer (BILCAP): a randomised, controlled, multicentre, phase 3 study; Lancet Oncol 2019; 20: 663–73

Biverkningar

Kapecitabin Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Hydrering
Loperamid
Diarré. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Vid kraftiga symptom avbryts behandlingen, överväg övervakning och vid behov ges vätske- och elektrolytersättning.
Vid lindriga till måttliga symptom kan behandling med tablett Loperamid övervägas.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit.
Hjärttoxicitet
Hjärtinfarkt, angina, arytmier, kardiogen chock och EKG-förändringar kan uppträda. Försiktighet hos patienter med tidigare hjärtsjukdom. Nytillkomna hjärtbesvär bör utredas.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hand- och fotsyndrom. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Se FASS angående åtgärder vid respektive toxicitetsgrad.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-05-05
    Lagt till patientinformationen

  2. Version: 1.0     2023-04-28
    Regimen fastställdes