Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Cisplatin Intravenös infusion 70 mg/m² kroppsyta 2 tim.
2. Lomustin Peroral kapsel 75 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m²
3. Vinkristin Intravenös infusion 1,5 mg/m² kroppsyta 2 mg 5 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Cisplatin
Intravenös   infusion
70 mg/m²
x1
2. Lomustin
Peroral   kapsel
75 mg/m²
x1
3. Vinkristin
Intravenös   infusion
1,5 mg/m²
x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Cisplatin
Intravenös   infusion
70 mg/m²
2. Lomustin
Peroral   kapsel
75 mg/m²
3. Vinkristin
Intravenös   infusion
1,5 mg/m²
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Cisplatin
Intravenös   infusion
70 mg/m²
2. Lomustin
Peroral   kapsel
75 mg/m²
3. Vinkristin
Intravenös   infusion
1,5 mg/m²
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Medulloblastom.
Primär CCV-behandling startar 6 veckor efter avslutad strålbehandling. Som adjuvant behandling ges 6-8 kurer CCV. Behandlingen avbryts vid neurotoxicitet eller hematologisk toxicitet.
CCV-behandling 4 kurer, kan även ges vid recidiv/progress av medulloblastom i de fall där adjuvant CCV-behandling inte har givits tidigare.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och kreatinin.
Hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Lomustin - Kapslarna tas företrädesvis vid sänggåendet eller tre timmar efter måltid. Vid kräkning efter intag av Lomustin kapslar får inga nya kapslar tas.
Cisplatin - Vikt eller diureskontroll. Vid viktökning > 2 kg ges Furosemid.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin.
Om S-kreatinin stiger mer än 25 % mellan 2 kurer görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).
Cisplatin - under behandlingsdygnet ges ytterligare posthydrering, 2 liter vätska intravenöst eller som dryck.
Blodstatus inkl. neutrofila, kontrolleras veckovis under behandlingen.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).
Emetogenicitet dag 8 och 15 är låg.
Lomustin - Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Karmustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
LPK < 3,0 (alt. neutrofila < 1,5) och/eller TPK < 100 - skjut upp behandlingen en vecka.
Om nadir med LPK < 0,5 och/eller TPK < 20 - dosreducera Lomustin till 50 %, bibehållen dos för Cisplatin och Vinkristin.

Nedsatt njurfunktion
Riktvärde för GFR > 60 mL/min. Om GFR minskar 25 % dosreduceras Cisplatin till 67 %. 
Om P-kreatinin ökar 25 % från utgångsvärde, gör en ny clearancebestämning. Vid behov överväg byte till Karboplatin.

Annan toxicitet
Vinkristin dosreduceras eller stoppas vid neurotoxicitet grad II eller mer.
Cisplatin dosreduceras med 25 % av samma anledning

Biverkningar

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Lomustin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Andningsvägar
Troligen dosberoende, maximal kumulativ dos pga eventuell risk för lungfibros.
Kontroll av lungfunktionens utgångsnivå görs och följs av täta tester under behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Observera att myelosuppression ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).
Njurtoxicitet
Fallrapporter finns om njursvikt, eventuellt i relation till stor ackumulerad dos. Kontrollera njurfunktion.

Vinkristin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Bronkospasm, andnöd finns rapporterat. Framför allt risk vid kombination med mitomycin.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati (motorisk och sensorisk) och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet. Försiktighet vid redan känd neurologisk sjukdom. Fallrapporter finns om svåra neurologiska symtom efter enstaka doser hos personer med exempelvis Charcot-Marie-Tooth (även att neurologisk diagnos uppenbarats efter behandlingsstart vinkristin). Försiktighet även vid känd leverskada, då toxicitetsgrad kan öka.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas. Lösningen är frätande. Endast för intravenös användning, i infusionspåse, aldrig injektionsspruta p.g.a. förväxlingsrisk. Fatal vid intratekal administrering, se FASS.
Extravasering
Följ instruktionen för specifik lokal behandling med värme. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas. Se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Infusionstiden för Vinkristin har ändrats till 5 minuter efter diskussion med vårdprogramgruppen.

  2. Version: 1.1
    lagt till patientinfo

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes.