Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 1 tim.
2. Cisplatin Intravenös infusion 20 mg/m² kroppsyta 1 tim.
3. Ifosfamid Intravenös infusion 1200 mg/m² kroppsyta 30 min.
4. Mesna Intravenös injektion 240 mg/m² kroppsyta 3 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Etoposid x1 x1 x1 x1 x1
2. Cisplatin x1 x1 x1 x1 x1
3. Ifosfamid x1 x1 x1 x1 x1
4. Mesna x3 x3 x3 x3 x3
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Icke-germinom med/utan metastasering.
Fyra kurer med MR och ev. second-look-operation efter 3 kurer. Tumörmarkörer kontrolleras efter varje kur.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och njurclearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearance eller motsvarande).
Hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Vikt eller diureskontroll. Vid viktökning > 2 kg ges Furosemid.
Ifosfamid - Hematuristicka vid behov. Vid 3+ avbryts Ifosfamidbehandlingen.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin.
Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearance eller motsvarande).
Mesna, dos 1 ges intravenöst i samband med start av infusion av Ifosfamid. Kan med fördel blandas i samma infusion som Ifosfamid. Efterföljande doser ges timme 4 och 8 om de ges i.v. Om de ges peroralt ökas dosen till det dubbla och ges timme 2 och 6 efter avslutad Ifosfamid-infusion.
Cisplatin - under behandlingsdygnen ges minst 4 liter vätska. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck. Dygnet efter sista Cisplatin-infusionen ges minst 2 liter vätska.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila mellan 0,5-1,0 och TPK >= 50 - Ge behandling med G-CSF efter kur enligt lokala riktlinjer. OBS! om TPK cirka 50 skall nadir ha passerats.
Neutrofila < 0,5 och TPK >= 50 - Behandlingen skjuts upp högst 3 dagar. Behandlingen kan dock ges följt av G-CSF om situationen så kräver.
TPK < 50 - Behandlingen skjuts upp tills TPK >= 50.

Albumin
Vid P/S albumin < 30 g/L reduceras dosen Etoposid till 75-80 % pga högre biotillgänglighet.

Nedsatt njurfunktion - GFR <60 ml/min reduceras Cisplatin och Ifosfamid enligt följande:
GFR 50-59 ml/min: Etoposid och Ifosfamid med Mesna 100%. Cisplatin ges 100% endast i 4 dagar.
GFR 40-49 ml/min: Etoposid 100%. Cisplatin ges 100% endast i 3 dagar. Ifosfamid 100 % och Mesna ges endast i 4 dagar.
GFR <40 ml/min: Etoposid 100%. Cisplatin ersätts med Karboplatin doserat enligt Calverts formel, AUC 7 endast dag 1. Ifosfamid och Mesna ges endast i 4 dagar.

Övrig information

Cisplatin och Etoposid i doser som i denna regim är blandbara i samma infusion, se referens.

Referenser

 • Stewart CF, Hampton EM. Stability of cisplatin and etoposide in intravenous admixtures. Am J Hosp Pharm, 46 Jul, 1989:1400-1404.

Biverkningar

Etoposid Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och därmed förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Ifosfamid Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Monitorering
Metylenblått
Om encefalopati uppträder avbryts pågående infusion. Encefalopatin oftast reversibel, avklingar spontant inom ett par dagar efter avslutad behandling. Metylenblått (metyltionin) kan ges för att påskynda symtomavklingandet, ges iv, dosering t.ex. 50 mg var 8:e tim (barn <25 kg, 25 mg var 8:e tim). Kan även övervägas att ges som profylax vid kommande kurer.
Cystit
Hydrering
Monitorering
Mesna
Hemorragisk cystit vanlig.
Hjärttoxicitet
Elektrolyter
Försiktighet iakttas för patienter med existerande hjärtsjukdom. Den kardiotoxiska effekten kan förstärkas hos patienter som tidigare fått strålbehandling av hjärtregionen och/eller adjuvant behandling med antracykliner.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5
  Administrationsschemat- volym spoldropp ändrad Länkat kommentarer.

 2. Version: 1.4
  Lagt till patientinfo

 3. Version: 1.3
  Ändrat till rätt diagnoskod.

 4. Version: 1.2
  Förtydligat när mesna ska ges i förhållande till Ifosfamid

 5. Version: 1.1
  Förtydligat när meska ska ges i förhållande till Ifosfamid

 6. Version: 1.0
  Regimen fastställdes.