Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion 250 ml Glukos 50 mg/ml infusion
40 mg/m² kroppsyta 1 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Doxorubicin Liposomalt Liposomalt
Intravenös infusion
40 mg/m²
x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Doxorubicin Liposomalt Liposomalt
Intravenös infusion
40 mg/m²
Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och kreatinin.

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.
Första dosen ges på 2 timmar, därefter ges infusionen på 1 timme. Glukos 50 mg/ml används som infusionsvätska och i spoldropp, inkompatibelt med Natriumklorid.
Kontroll av hand-fotsyndrom, stomatit.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod-, leverstatus (bilirubin). För behandlingsstart neutrofila > 1.5, TPK > 100.
Grunddos 40 mg/m2. Yngre, tidigare obehandlade kan man ge 50 mg/m2.

Dosreduktion rekommendation

Neutrofila <1,5, TPK < 100 behandlingen skjuts upp en vecka.
Dosreduktion vid nedsatt leverfunktion.
Hand-fotsyndrom grad 2, behandlingen uppskjutes, utvärdera veckovis, se FASS.

Biverkningar

Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Antihistamin
Längre infusionstid vid första behandlingen eller vid reaktion, inte högre hastighet än 1 mg/minut.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för hjärtsvikt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot hjärtat eller tidigare behandling med antracykliner eller antracenedioner. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas. Kumulativ livstidsdos över 450-550 mg/m2 skall inte överskridas utan ny vänsterkammarfunktionsbedömning och bedömning av risk-nyttoförhållandet för patienten.
Hudtoxicitet
I studier har knappt hälften av patienterna rapporterat PPE, (palmoplantarerytrodysestesi / hand och fot syndrom) dvs smärtsamma, rödfläckiga hudutslag, oftast efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter en till två veckor och i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit vanligt.
Extravasering
Vid extravasering räknas doxorubicin liposomalt som irriterande. Medför att det ej finns krav på central infart. Vid extravasering rekommenderas kylbehandling. Dexrazoxan som antidot endast efter övervägande, se stöddokument om extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2022-11-01
  Tagit bort information om att central infart bör användas. Ok att ge perifert enligt FASS och stöddokument extravasering.

 2. Version: 1.3     2021-12-21
  Lagt till ptaieninformation

 3. Version: 1.2     2020-08-20
  Tagit bort avsnitt om graviditet under "Allmänna råd"

 4. Version: 1.1     2020-03-12
  Patientinfo tillagd