Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 1 tim.
2. Cisplatin Intravenös infusion 20 mg/m² kroppsyta 1,5 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Etoposid
Intravenös   infusion
100 mg/m²
x1 x1
2. Cisplatin
Intravenös   infusion
20 mg/m²
x1 x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Induktionsbehandling vid ultrahögrisk trofoblasttumörer.
1-3 kurer ges för akut tumörkontroll och minskad blödningsrisk. Därefter inleds ordinarie cytostatikabehandling.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus, kreatinin och tyroideaprover samt hCG.
Cisplatin - hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Central infart.
Cisplatin - vikt eller diureskontroll. Vid viktuppgång > 1 kg ges Furosemid 20-40 mg iv.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod- och elektrolytstatus, kreatinin samt hCG. För behandlingsstart neutrofila > 1.5, LPK >= 3, TPK >= 100, Hb > 100.
Dag 2 före administrering - kontroll av blod- och elektrolytstatus samt kreatinin.
Cisplatin - Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.
Rikligt med dryck dagarna efter avslutad behandling.
Överväg primär G-CSF profylax.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila < 1,5 och TPK < 100 - skjut upp behandlingen. Profylaktiskt G-CSF.

Biverkningar

Etoposid Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och därmed förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Biverkningar för regimen

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Håravfall

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Patientinfo tillagd

  2. Version: 1.1
    Administrationsschema - lagt till tid för posthydrering dag 2.

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes