Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ, Neoadjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 1000 mg/m² kroppsyta 30 min.
2. Cisplatin Intravenös infusion 35 mg/m² kroppsyta 1 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Gemcitabin x1 x1
2. Cisplatin x1 x1
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Regimen används för patienter med njurfunktion på gränsen att tåla cisplatinbehandling eller där njurfunktion försämrats under behandling (eGFR 50-60ml/min/1.73m2 eller GFR 50-60 ml/min.)

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och och njurclearance (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).
Hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Vikt eller diureskontroll. Vid viktökning > 2 kg ges Furosemid.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin. För behandlingsstart neutrofila >1,5, TPK >100.
Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).
Riktvärde njurclearance eGFR >50 ml/min/1,73 m2 eller GFR >50 ml/min.
Dag 8 - kontroll av blodstatus inkl neutrofila och eGFR.
Cisplatin - Under behandlingsdygnet ges minst 4 liter vätska. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.
Gemcitabin ger ökad strålkänslighet. Minst en veckas fritt intervall mellan infusion och strålbehandling, både före och efter infusionen.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila < 1,5 och/eller TPK < 100: Behandling skjuts upp en vecka, ge därefter 80% dos av Gemcitabin dag 1 och 8. Ge fulldos av Cisplatin.
Ge G-CSF vid neutropen feber eller uppskjuten kur på grund av låga neutrofila vid kurativ behandling.

Referenser

 • Als A, Sengelov L, Von der Maase H. Gemcitabin and cisplatin in locally advanced and metastatic bladder cancer; 3- or 4-week schedule?, Acta Oncologica, 2008, 47:1, 110-119.

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3
  Förtydligat när regim skall användas i behandlingöversikt. Justerat värde för GFR i anvisningar för ordination.

 2. Version: 1.2
  lagt till patientinfo

 3. Version: 1.1
  Dosreduktion rekommendation - lagt till: Ge G-CSF vid neutropen feber eller uppskjuten kur på grund av låga neutrofila vid kurativ behandling

 4. Version: 1.0
  Regimen fastställdes.