Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Cisplatin Intravenös infusion 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
40 mg/m² kroppsyta 70 mg 1 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Cisplatin
Intravenös infusion
40 mg/m²
x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges varje vecka konkomitant (samtidigt) med strålbehandling 5-6 kurer beroende på radioterapins längd.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin.
Hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Vikt eller diureskontroll.

Anvisningar för ordination

OBS! Maxdos 70 mg
Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila och elektrolytstatus inklusive kreatinin.
Om S-kreatinin stiger mer än 25 % mellan 2 kurer görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).
Cisplatin - under behandlingsdygnet ges minst 3 liter vätska. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.
Cisplatin infusion ges före strålbehandling. Infusionen ska vara avslutad minst 1 timme innan strålbehandling.

Dosreduktion rekommendation

Neutrofila< 1,5 och/ eller TPK < 100 Behandlingen uppskjutes

Om S-kreat ökar 25 % utföres iohexolclearance. Om GFR är reducerat med > 25 % men är > 50 ml/min/1,73 skjuts behandlingen upp. 
Om GFR < 50 ml/min/1,73 ges ej denna behandling.

Biverkningar

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2021-02-23
    Patientinfo tillagd

  2. Version: 1.0     2021-01-25
    Regimen fastställdes