Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ, Neoadjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Mitomycin Intravenös infusion 10 mg/m² kroppsyta 20 mg 30 min.
2. Cisplatin Intravenös infusion 25 mg/m² kroppsyta 1 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Mitomycin x1
2. Cisplatin x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Mitomycin
2. Cisplatin x1
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges konkomitant (samtidigt) med strålbehandling. 

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus, leverstatus och kreatinin.
Hörselkontroll enligt lokal rutin.

Villkor och kontroller för administration

Central infart rekommenderas.
Vikt eller diureskontroll.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin. Neutrofila >=1,5 och TPK >=75 för behandlingsstart.
Om S-kreatinin stiger mer än 25 % mellan 2 kurer görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).
Mitomycin - maxdos /administrationstillfälle 20 mg.
Cisplatin - Ge 1000 mL Natriumklorid 9 mg/ml som prehydrering och därefter lika mycket som posthydrering. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.


Referenser

  • Matzinger O, et al. Mitomycin C With Continuous Fluorouracil or With Cisplatin in Combination With Radiotherapy for Locally Advanced Anal Cancer (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Phase II Study 22011-40014). Eur J Cancer. 2009

Biverkningar

Mitomycin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgspåverkan mycket vanlig med leukopenia och trombocytopeni. 
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni förekommer, men även enbart andnöd, hosta. Risk för lungtoxicitet ökar vid kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin. Avbryt behandling, utred och behandla eventuellt med kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Mukosit, stomatit och anorexi förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag, erytem förekommer. Alopeci/håravfall förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjd kreatininnivå förekommer. Hemolytiskt uremiskt syndrom finns rapporterat.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och cellulit finns angivna. Fördröjd erythema och/eller ulceration finns också beskrivet.

Cisplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Lagt till patientinfo

  2. Version: 1.1
    Cisplatin ska ges dag 1, 8, 15 och 22 - felaktigt hade dag 21 angivits, nu ändrat.

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes