Till sidinnehåll

Prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket

Här kan du välja att prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket och få nyhetsbrev via e-post.

För att börja prenumerera behöver du skapa ett konto i Kunskapsbanken. Klicka på knappen Börja prenumerera för att skapa ditt konto.

2024

2024-03-21

Uppdateringar Regimbiblioteket 2024-03-21

Generella nyheter

Handhavande av cancerläkemedel - i basfakta lägger vi in rekommenderat handhavande av läkemedlet utifrån substansens egenskaper. Vi föreslår skyddsnivå i enlighet med tabeller utformade av Nationella arbetsgruppen för handhavande cancerläkemedel. Arbetet är påbörjat med de läkemedel som har högst skyddsnivå. Vi skriver:

Handhavande:

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

- Stöddokumenten i Kunskapsbanken, Stöddokumenten

- Regimer med kaliumtillsats har fått ett förtydligande om att det är kaliumklorid som avses. Patientsäkerhetsrisk vid förväxling.

- Regimer med högdos Metotrexat har fått följande förändringar för att förenkla handhavandet, med hela innehållet i flaskan med Natriumbikarbonat, och för att synkronisera informationen:

 • Hydrering före start Metotrexat – 500 ml Glukos 50 mg/ml. Tillsatser Natriumbikarbonat 120 mmol (200 mL Natriumbikarbonat 50 mg/mL) och 20 mmol Kaliumklorid.
 • Hydrering omväxlande 1000 ml Glukos 50 mg/ml och Natriumklorid 9 mg/ml. Tillsatser Natriumbikarbonat 60 mmol (100 mL Natriumbikarbonat 50 mg/mL) och Kaliumklorid 20 mmol.

- För regimer som innehåller Karboplatin är spädningsvätska ändrad till 250 ml glukos för likriktning över diagnoser. Undantagna är Extended-regimer (Äggstockscancer) som späds i 1000 ml.

Bröstcancer

- EC 100 (Cyklofosfamid-Epirubicin 100) -Ny regim
- EC 90 Dostät (Cyklofosfamid-Epirubicin 90 Dose dense) Bytt till pegfilgrastim från tidigare filgrastim för enklare hantering.
- Trastuzumab-deruxtekan (Enhertu) Utökad indikation för regimen. Informationen flyttad från villkor för start till översikt.

KLL (kronisk lymfatisk leukemi)

- Zanubrutinib – Ny regim
- Arkiverade regimer:

 • Akalabrutinib-Obinutuzumab kur 2, kur 3-7
 • Obinutuzumab-Klorambucil kur 1, kur 2 osv
 • Rituximab-Fludarabin
 • Rituximab-Klorambucil

Livmoderkroppscancer

- Dostarlimab var 3:e vecka: Bytt namn på regimen från Dostarlimab monoterapi kur 1-4, i enlighet med namnsättning av övriga regimer med checkpointhämmare och kombinationer. Justerat regimnamn i behandlingsöversikt.
- Dostarlimab var 6:e vecka: Bytt namn på regimen till Dostarlimab var 6:e vecka från Dostarlimab monoterapi kur 5 osv, i enlighet med namnsättning av övriga regimer med checkpointhämmare och kombinationer.
- Dostarlimab-Karboplatin-Paklitaxel - Ny regim
- Pembrolizumab var 3:e vecka-Lenvatinib: Utökat frekvensen för blodtryckskontroll då erfarenheten är att det stiger hastigt i start av behandling med Lenvatinib.
- Pembrolizumab var 6:e vecka-Lenvatinib - Ny regim

Lymfom

- GMALL Förbehandling - Cyklofosfamid-Prednisolon - Ny Version 2.0. Korrigerat dos Prednisolon till 20 mg/m2 per dostillfälle. Ändrat regimnamnet. Tagit bort referenslänkar som ändrats. Lagt till info om att 10 mg-tablett finns tillgänglig.
- Rituximab-Lenalidomid enligt SAKK/NLG 18 veckor – Ny regim
- Arkiverade regimer:

 • Förbehandling GMALL - Cyklofosfamid-Prednisolon Arkiverad då fel dos prednisolon var angiven. Har skapat ny majorversion med rätt dos och ändrat namn till GMALLförbehandling.
 • Rituximab-Lenalidomid enligt SAKK/NLG Arkiverad pga uppehåll och intervall har omtolkats.

Matstrups- och magsäckscancer

- FLOT - Tagit bort "pump" i regimnamnet.
- TFOX (Modifierad FLOT) – tagit bort ”pump” i regimnamnet och lagt till (Modifierad FLOT) i parentes i enlighet med namngivning i vårdprogrammet.

Sarkom

-Imatinib Anvisningar för ordination: Förtydligat om uppföljande provtagning.

Äggstockscancer

- Extended-Karboplatin-regimer: Ändrat information om premedicinering i flödesschema så att det stämmer med anvisning för ordination
- Trametinib – ny regim

Nya basfakta och förändringar

- Atezolizumab Subkutan injektion. Ny basfakta
- Cetuximab Intravenös infusion. Hypomagnesemi, text justerad
- Klemastin Peroral tablett. Interaktioner, text jJusterad
- Lonkastuximabtesirin Intravenös infusion. Ny basfakta
- Ondansetron Intravenös infusion. Utökad information efter önskemål från antiemetikagrupp.
- Ondansetron Peroral tablett. Utökad information efter önskemål från antiemetikagrupp
- Palonosetron Peroral kapsel. Utökad information efter önskemål från antiemetikagrupp
- Palonosetron Intravenös injektion. Utökad information efter önskemål från antiemetikagrupp
- Zanubrutinib Peroral kapsel. Hematologisk tox, text justerad

Nu längtar vi alla till Våren!

Hälsningar,
Regimbiblioteksteamet

2023

2023-12-22

Uppdateringar i Nationella regimbiblioteket 2023-12-22

Hösten har gått rasande fort. Vi har nu blivit redo för att publicera antiemetikaregimer i regimbiblioteket. De första kommer publiceras under januari. Hos de antitumorala regimerna kommer vi att rekommendera en antiemetikaregim. Vi kommer börja med att lägga rekommendationer för bröstcancerregimer. Antiemetikaregimerna finns i stöddokumentet ”Antiemetika vuxen” och de kommer också att ligga som separata regimer. De kommer finnas under ”Antiemetika” i diagnoslistan.

Vi har flertalet ärenden på gång som handlar om att få fram enhetliga skrivningar över alla diagnoser. Vi är nu klara med Karboplatin som har fått ny skrivning under anvisning för ordination i regimerna och en utökad information i basfakta.  Premedicinering för Docetaxel är nästa på tur.

Regimer allmänt

• För samtliga regimer som innehåller Karboplatin är anvisning för ordination uppdaterad.

Bröstcancer

• Regimer som innehåller Paklitaxel: Ändrat anvisningar för ordination premedicinering vid paklitaxel enligt BOF riktlinjer.
• Olaparib tablett -Lagt till behandlingsavsikt adjuvant.
• Ribociklib -I enlighet med FASS. Ändrad text kring provtagningsrutiner under anvisningar för ordination samt hantering vid QT-förlänging > 500 msek, under dosjustering.

Hjärntumörer

• PCV (Lomustin-Prokarbazin-Vinkristin) -Lagt till information om möjlighet att ge Vinkristin dag 1 och 29 för enklare patientlogistik.

Huvud- och halscancer

• Cisplatin-Etoposid (iv dag 1, kapslar dag 2-3) – Ny regim
• Cisplatin-Etoposid (iv dag 1-3) – Ny regim
• Karboplatin - Etoposid (iv dag 1 - 3) – Ny regim
• Karboplatin - Etoposid (iv dag 1, kapslar dag 2-3) – Ny regim
• Pembrolizumab-Karboplatin AUC 6-Paklitaxel 200 - Ny regim
• Pembrolizumab-Karboplatin AUC5 -Paklitaxel 175 – Ny regim

Lungcancer

• Topotekan iv -Ändrat till Lågemetogen samt justerat info kring premedicinering.
• Topotekan po- Ändrat till lågemetogen och justerat premedicinering.

Lymfom

• Information om att Mesna och Cyklofosfamid kan blandas i samma infusion har tagits bort. Tillräckliga bladbarhetsdata har inte gått att finna.
Gäller regimerna:
- BEACOPDAC eskalerad
- BEACOPP eskalerad (dosintensiv
- Cyklofosfamid högdos
- Hyper-CVAD kur 1,3,5,7

Matstrups- och magsäckscancer

• TFOX pump (Fluorouracil pump-Kalciumfolinat-Oxaliplatin-Docetaxel)- Ny regim
• FLOT (Fluorouracil-Kalciumfolinat-Oxaliplatin-Docetaxel) -Arkiveras då man helt har övergått till FLOT-regim i pump som ersätter denna regim

Myelom

• Cyklofosfamid stamcellsmobilisering - Information om att Mesna och Cyklofosfamid kan blandas i samma infusion har tagits bort. Tillräckliga bladbarhetsdata har inte gått att finna

Tjock- och ändtarmscancer

• Cetuximab-Enkorafenib – Ny regim
• Urinblåse- och urinvägscancer
• Cisplatin-Gemcitabin 21 dagar- Flödesschema: lagt in 2 tim prehydrering

Äggstockscancer

• Topotekan iv- Justerat information om premedicinering efter byte till lågemetogen regim.
• Topotekan po -Justerat information om premedicinering efter byte till lågemetogen regim.

Basfakta -allmänt

• Flertalet läkemedel som haft enheten IE (internationella enheter) har bytt enhet till enbart E (enhet)
• I samband med barnprojektet genomförs en allmän genomgång av basfakta för de läkemedel som används vid både barn och vuxencancer. Nu finns 19 basfakta som är anpassade och granskade av barnonkolog. Antalet ökar hela tiden.

Nya basfakta och förändringar

• Amivantamab Intravenös infusion – ny basfakta
• Aprepitant Peroral kapsel – justerat information om interaktion med irinotekan.
• Fosaprepitant Intravenös infusion -uppdaterad interaktionsbenägenhet
• Bevacizumab Intravenös infusion-Tydliggjort formulering under anvisningar för läkemedelsadministration.
• Karboplatin Intravenös infusion- Tillagt utökade anvisningar för ordination, till vilka vi hänvisar till i samtliga regimer med Karboplatin
• Niraparib Peroral tablett - Korrigerad information om hur man tar tabletterna enligt FASS.
• Prokarbazin Peroral kapsel – Översyn av texten om mat med hög tyraminhalt

Uppdaterat hållbarhetsinformation

• Bleomycin Intravenös infusion – uppdaterat hållbarhetsinformation
• Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion
• Daratumumab Subkutan injektion
• Daunorubicin Intravenös infusion
• Dinutuximab beta Intravenös infusion
• Ifosfamid Intravenös infusion

Patientinformation

Dessa lägger vi till och uppdaterar efter hand. Skrivningarna uppdateras efter återkoppling från verksamheten. Tex har vi justerat skrivningen kring trötthet/ fatigue för att tydligare få fram den stora variationen i hur man kan uppleva denna typ av biverkan. Antalet patientinformationer som är översatta till arabiska ökar hela tiden. Läs nyheten här.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Önskar hela regimbiblioteksteamet

2023-10-26

Uppdateringar Regimbiblioteket 2023-10-26

Hej!

Här kommer de senaste nyheterna från Regimbiblioteket.

”Skelett- och mjukdelssarkom” har bytt namn till Sarkom. Under denna rubrik finns regimer både från Skelett- och mjukdelssarkom och buksarkom.

Arbetet med att uppdatera hållbarheter i basfakta fortsätter. Vi börjar med att söka information hos respektive företag. Ibland är det sparsamt med information, kan vara då det är ett gammalt läkemedel. Om det finns andra stabilitetsstudier som stödjer längre hållbarhet, anger vi referens till dessa. De får därefter bedömas utifrån respektive verksamhets lokala förhållanden.

Fler och fler patientinformationer finns nu översatta till arabiska. Klicka på jordgloben och se vilka språk som finns!

språk.png

Uppdaterad version av RCC:s stöddokument Extravasering med läkemedel från 2023 är publicerad. Stöddokument Extravasering

Nya regimer:

AML (Akut myeloisk leukemi)

 • APL: Preinduktion Högrisk (ATRA-Hydrea-Idarubicin)
 •  Azacitidin-Venetoklax kur 1.
 • Azacitidin-Venetoklax kur 2 osv.
 • Cytarabin + Midostaurin (A5+ Midostaurin)
 • Cytarabin-Daunorubicin 5+2 d + Midostaurin (DA 2+5 + Midostaurin)
 • Cytarabin-Daunorubicin 5+3 d + Midostaurin (DA 3+5 + Midostaurin)
 • FAV-Ida induktion
 • Gilteritinib singel

Njurcancer

 • Pembrolizumab var 3:e vecka-Lenvatinib
 • Sunitinib

Prostatacancer

 • Buserelin
 • Goserelin
 • Leuprorelin
 • Triptorelin
 • Degarelix
 • Karboplatin - Etoposid (iv dag 1 - 3)
 • Karboplatin - Etoposid (iv dag 1, po dag 2-3)
 • Olaparib tablett
 • Cyklofosfamid-Prednisolon po

Sarkom

 • CWS 2014 - I2VA, kur 1 och 2 (Ifosfamid-Vinkristin-Daktinomycin) ver 2.0
 • CWS 2014 - I2VA, kur 3 och 4 (Ifosfamid-Vinkristin-Daktinomycin) ver 2.0
 • CWS 2014 - I2VAd, kur 1 (Ifosfamid-Vinkristin-Doxorubicin)
 • CWS 2014 - I2VAd, kur 2 osv. (Ifosfamid-Vinkristin-Doxorubicin)
 • CWS 2014 - VA (Daktinomycin-Vinkristin)
 • Kabozantinib
 • MAID (Dakarbazin-Doxorubicin-Ifosfamid-Mesna)

Tjock- och ändtarmscancer

 • Bevacizumab-FLV (Bevacizumab-Fluorouracil-Kalciumfolinat)
 • Bevacizumab-FLIRI (Bevacizumab-Fluorouracil-Kalciumfolinat-Irinotekan)
 • Bevacizumab-FLOX (Bevacizumab-Fluorouracil-Kalciumfolinat-Oxaliplatin)
 • Bevacizumab-FOLF (Bev- modifierad de Gramont, Flurorouracil-Kalciumfolinat)
 • Bevacizumab-Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil) (Bevacizumab-S-1)
 • Pembrolizumab var 3:e vecka

Övriga förändringar i regimer:

Panitumumab-regimer
- Justerat information vid allvarliga hudreaktioner.

Cetuximab-regimer
- Justerat information vid allvarliga hudreaktioner.

Prokarbazin-regimer
-Uppdaterat information om Prokarbazin och mat med högt innehåll av tyramin i samtliga regimer med Prokarbazin.

Temozolomid-regimer
- Ändrat emtetogenicitet från låg till medel enl. Asco guidelines.

Epirubicin-regimer
- Kortad infusionstid för Epirubucin och minskad spädningsvätska enligt klinisk praxis. Nu i 250 ml under 30 min.

Rituximab-regimer
- Ändrat infusionstid för Rituximab till 30 min från kur 2 om kur 1 har varit komplikationsfri.

Ipilimumab-regimer
- Ändrat infusionstid för Ipilimumab till 30 min.

Sarkom
- Cyklofosfamid-Topotekan
Anvisning för ordination - ändrat gräns neutrofila från 1,5 till 1,0. Emetogenicitet höjd till Medel från Låg.

- Docetaxel 80 -Gemcitabin
Dosreduktion rekommendation - text om leverpåverkan har tagits bort. Anvisningar för ordination - LPK har tagits bort i meningen: För behandlingsstart.

- Docetaxel 100 -Gemcitabin
Dosreduktion rekommendation - texten om leverpåverkan har tagits bort.

- Kabozantinib
Ändrar till Kabozantinib tablett i stället för kapsel. Ipsen bekräftar att det var tabletter som användes i CABONE-studien.

Testikelcancer
- TIP -Rättat dosjustering vid GFR<40. Cisplatin byts till Karboplatin dag 2.

- BEP-Ifosfamid  och PEI
Justerat information under dosreduktion vid eGFR<40. Byte till Karboplatin enl Swenoteca.

KLL
- Akalabrutinib och alla regimer som innehåller Akalabrutinib.
Tagit bort information om att undvika samtidig behandling med protonpumpshämmare. Med ny beredningsform tablett är det inte ett problem.

- Obinutuzumab-Venetoklax kur 1, startdoser.
Under anvisning för ordination, information om möjlighet att ändra ordning på läkemedel vid start i enlighet med info i vårdprogram.

Gallblåse- och gallvägscancer
- Ändrad infusionstid för Gemcitabin till 30 min enligt FASS.

Hjärntumörer
- Lomustin-Temozlomid konkomitant med strålbehandling.
Förtydligat information kring dosjusteringar för båda preparaten. Lagt till text om antiemetika.

Uppdaterat brutna länkar

Nya basfakta:

 • Zanubrutinib; Peroral kapsel
 • Radium(Ra-223)diklorid; Intravenös injektion
 • Tremelimumab; Intravenös infusion
 • Daunorubicin+Cytarabin; Intravenös infusion Liposomal

Förändringar i basfakta:

 • Vinblastin Intravenös infusion; extravaseringsinfo
 • Karmustin Intravenös infusion; uppdaterad biverkningsinfo
 • Bevacizumab Intravenös infusion; info hjärttoxicitet, kortare infusionstid inkl. referenser
 • Cytarabin Subkutan injektion; uppdaterad biverkningsinfo
 • Ipilimumab Intravenös infusion; ändrat infusionstid
 • Prokarbazin Peroral kapsel; uppdaterad biverkningsinfo och tagit bort text om att undvika bananer
 • Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion; granskad av barnonkolog
 • Ifosfamid Intravenös infusion; granskad av barnonkolog
 • Vinkristin Intravenös infusion; granskad av barnonkolog
 • Dexametason Peroral lösning; granskad av barnonkolog
 • Akalabrutinib Peroral tablett; bytt beredningsform från kapslar till tablett
 • Paklitaxel Intravenös infusion; tagit bort text om H2-antagonist
 • Kabazitaxel Intravenös infusion; korrigerat text om H2-antagonist
 • Melfalan Intravenös infusion; uppdaterat hållbarhetsinformation
 • Kapecitabin, Fluorouracil och varianter; skärpt text om DPD-brist
 • Bleomycin Intravenös infusion; ändrat enhet från IE till E
 • Irinotekan Intravenös infusion; uppdaterad biverkningsinfo
 • Paklitaxel Intravenös infusion Nab; extravaseringsinfo
 • Rituximab Intravenös infusion; justerat text om infusionshastighet
 • Temozolomid Peroral kapsel; uppdaterad biverkningsinfo
 • Vinorelbin Peroral kapsel; uppdaterad biverkningsinfo

Patientinformation:

Kontinuerliga uppdateringar efter återkoppling från användare tex i antihormonella regimer.

Vi önskar en riktigt skön höst från Regimbiblioteksteamet!

Kontakt: Ulrika.landin@skane.se

2023-06-12

Uppdateringar Regimbiblioteket 2023-06-12

Arbetet med att uppdatera hållbarheter i basfakta är nästan helt klart. Här kan man nu hitta uppdaterade stabilitetsdata med referenser.

Vi övergår till att skriva dosreduktioner i procent (%) för att använda samma beskrivning som i ordinationsstöden.

Barnprojektet går vidare och vi uppdaterar basfaktan för läkemedlen med information som är relevant ur barnonkologiskt perspektiv. De får då en ikon (se nedan) på hemsidan som betyder att de är granskade av barnonkolog. Ibland finns tillägg med en barnspecifik kommentar. Om kommentar saknas innebär det att samma information gäller för vuxna och barn.

barnikon

På regimsidorna har vi förtydligat hur man kan hitta patientinformation på andra språk. Se nedan. Under sommaren kommer äntligen de första patientinformationerna på arabiska. 

språkikon

Stöddokumenten i Kunskapsbanken är flitigt använda och det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för förvaltning och framtagande av dessa kunskapsstöd. En ny version av stöddokumentet om Biverkningar av checkpointhämmare är ute på remiss.

Remissversion biverkningar vid checkpointhämmare (pdf, nytt fönster)

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Docetaxel-Karboplatin AUC 5 (Ny major version med sänkt dos Karboplatin)
 • Gallblåse- och gallvägscancer
  • Cisplatin-Gemcitabin
  • Gemcitabin-Kapecitabin
  • Gemcitabin-Oxaliplatin
  • Kapecitabin
 • Huvud-halscancer
  • Cisplatin-Kapecitabin
  • Karboplatin AUC 6- Paklitaxel
  • Karboplatin-Kapecitabin
  • Karboplatin- veckovis under strålbehandling
  • Gemcitabin
  • Kapecitabin
  • Paklitaxel veckovis 21 dagar kontinuerlig
 • Levercellscancer
  • Lenvatinib
  • Sorafenib
 • Livmoderkroppscancer
  • Pembrolizumab var 3:e vecka-Lenvatinib
 • Lungcancer
  • Cemiplimab-Cisplatin-Pemetrexed
  • Cemiplimab-Karboplatin-Paklitaxel
  • Cemiplimab-Karboplatin-Premetrexed
  • Tepotinib
 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • EuroEwing 2012 IE (Ifosfamid-Etoposid)
  • EuroEwing 2012 VDC (Vinkristin-Doxorubicin-Cyklofosfamid)
  • Pembrolizumab var 3:e vecka
  • Pembrolizumab var 6:e vecka

Övriga förändringar i regimer:

 • CWS 2014 – I2VA, kur 1 och 2 (Ifosfamid-Vinkristin-Daktinomycin)
 • CWS 2014 – I2VA, kur 3 och 4 (Ifosfamid-Vinkristin-Daktinomycin) – CEVAIE i regimnamnet har tagits bort (Skelett- och mjukdelscancer).
 • Fluorouracil 5-dygnsinfusion-Mitomycin under strålbehandling (FuMi 5-dygnsinfusion) – dosreduktion i %.
 • Regimer med Dakarbazin: Ljusskydda även aggregat vid Dakarbazininfusion.
 • Rituximab-Lenalidomid enligt Augment, dosreduktion rekommendation - lagt till information om dosminskning Lenalidomid.

Nya basfakta:

 • Estramustinnatriumfosfat; Peroral kapsel
 • Daktinomycin; Intravenös injektion
 • Degarelix; Subkutan injektion
 • Ketokonazol; Peroral tablett
 • Tepotinib; Peroral tablett
 • Triptorelin; Intramuskulär injektion

Förändringar i basfakta:

 • Etoposid, peroral kapsel; information om dosberoende biotillgänglighet
 • Enfortumab vedotin Intravenös infusion; uppdaterad biverkningsinformation – andningsvägar
 • Ibrutinib peroral kapsel; uppdaterad observandum
 • Dakarbazin Intravenös infusion; ljusskydda även aggregat
 • Doxorubicin liposomalt (Caelyx). Spoldropp med glukos ska användas. Inkompatibelt med NaCl.
 • Amsakrin Intravenös infusion; Spoldropp med glukos ska användas. Inkomoatibelt med NaCl.

Uppdaterade avsnitt om hudtoxicitet:

 • Afatinib; Peroral tablett
 • Cetuximab; Intravenös infusion
 • Erlotinib; Peroral tablett
 • Gefitinib; Peroral tablett
 • Osimertinib; Peroral tablett
 • Panitumumab; Intravenös infusion

Patientinformation:

Patientinformation för regimer med Trofosfamid – behöver ej vara fastande.
Kontinuerliga uppdateringar efter återkoppling från användare.

 

2023-03-16

Arbete med att uppdatera hållbarheter i basfakta har påbörjats. Biverkningsinformationen för äldre läkemedel som har haft sparsam information uppdateras också. Det pågår arbete med att se över basfakta för monoklonala antikroppar för att i möjligaste mån exkludera biverkningar relaterade till kombination med kemoterapi.

Under vecka 12 kommer arbetsgruppen för regimbiblioteket att vara på Onkologidagarna tillsammans med RCC:s övriga kunskapsstöd. Besök oss gärna i pauserna om du vill prata om regimbiblioteket.

För er som arbetar med regimöverföring via xml-filer finns nu ett speciellt utskick, om ni önskar få det skickat till er, meddela ulrika.landin@skane.se

Under stöddokument kan du nu också hitta en överblick över nya cancerläkemedel som är i godkännandeprocessen och hur långt de kommit. Finns regimerna i regimbiblioteket kan du hitta direktlänk till aktuell regim. Överblick - nya cancerlakemedel

Slutligen vill vi tipsa om en sida med information från Nationella arbetsgruppen för Handhavande av cancerläkemedel. Handhavande av cancerläkemedel - Frågor och svar

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Karboplatin-veckovis
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
  • Cemiplimab
 • Lungcancer
  • Selperkatinib (Lungcancer)
 • Lymfom
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur A - äldre (Lymfom)
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur B - äldre (Lymfom)
 • Myelom
  • Daratumumab-Lenalidomid-Dexametason, kur 7 osv
 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • EURAMOS I – MA
  • CEVAIE - I2VA CWS 2014, kur 1 och 2 (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • CEVAIE - I2VA CWS 2014, kur 3 och 4 (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Cyklofosfamid-Topotekan (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Ifosfamid högdos (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Paklitaxel veckovis (Skelett- och mjukdelssarkom)
 • Urinblåse- och urinvägscancer
  • Enfortumab vedotin
 • Äggstockscancer
  • Letrozol
  • Niraparib tabletter (övergår från kapslar till tabletter)

Övriga förändringar i regimer:

 • Gemcitabin-Karboplatin
  Pembrolizumab-Karboplatin AUC 2 –Gemcitabin,
  Pembrolizumab-Karboplatin AUC 5 -Gemcitabin (Bröstcancer)
  Ändrade rekommendationer för dosreduktion
 • Rituximab-MPV, kur 1,3,5,(7) (Lymfom) Ny majorversion, Filgrastim borttaget
 • Rituximab-MPV, kur 2,4,6 (Lymfom) Ny majorversion, Filgrastim borttaget
 • Trabektedin (Yondelis) (Skelett- och mjukdelssarkom) Förtydligat dosreduktion i procent
 • GDP (Lymfom) Justerat regimnamn
 • MPV (Lymfom) Justerat regimnamn
 • Rituximab-GDP (Lymfom) Justerat regimnamn
 • EMA-CO (Testikelcancer och extragonadal könscellstumör) Justerat regimnamn
 • Trastuzumab-Deruxtekan (Bröstcancer) Tillägg under anvisningar för ordination: HRCT var 6:e vecka samt ha låg tröskel för HRCT vid dyspne
 • Atezolizumab – samtliga kombinationer (Lungcancer) Tagit bort begränsad indikation.
 • Alpelisib (Bröstcancer) Justerat vilkor för start
 • Daratumumab-Lenalidomid, underhållsdoser post auto-SCT (Myelom) Justerat namn
 • Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation (Urinblåse- och urinvägscancer)
  Ny majorversion: Ökad dos Natriumbikarbonat, rekommenderad vätskerestriktion samt ökad tid för läkemedlen i blåsan

Nya basfakta:

 • Buserelin; Subkutan injektion
 • Leuprorelin; Subkutan injektion
 • Niraparib; Peroral tablett
 • Hydrokortison; Intravenös injektion

Förändringar i basfakta:

 • Metotrexat; Intravenös infusion; Uppdaterat biverkningar
 • Metotrexat; Intramuskulär injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Metotrexat; Peroral tablett; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intravenös injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intratekal injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intravenös infusion; Uppdaterat biverkningar
 • Bevacizumab; Intravenös infusion; Uppdaterat basfakta, i möjligaste mån exkluderat biverkningar relaterade till kombination med kemoterapi

Patientinformation:

Patientinformation för nya regimer publiceras kontinuerligt. Befintliga patientinformationer är också uppdaterade och förbättrade efter återkoppling från användare t.ex. för flera regimer inom tjock- och ändtarmscancer.