Till sidinnehåll

Prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket

Här kan du välja att prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket och få nyhetsbrev via e-post.

För att börja prenumerera behöver du skapa ett konto i Kunskapsbanken. Klicka på knappen Börja prenumerera för att skapa ditt konto.

2023

2023-03-16

Arbete med att uppdatera hållbarheter i basfakta har påbörjats. Biverkningsinformationen för äldre läkemedel som har haft sparsam information uppdateras också. Det pågår arbete med att se över basfakta för monoklonala antikroppar för att i möjligaste mån exkludera biverkningar relaterade till kombination med kemoterapi.

Under vecka 12 kommer arbetsgruppen för regimbiblioteket att vara på Onkologidagarna tillsammans med RCC:s övriga kunskapsstöd. Besök oss gärna i pauserna om du vill prata om regimbiblioteket.

För er som arbetar med regimöverföring via xml-filer finns nu ett speciellt utskick, om ni önskar få det skickat till er, meddela ulrika.landin@skane.se

Under stöddokument kan du nu också hitta en överblick över nya cancerläkemedel som är i godkännandeprocessen och hur långt de kommit. Finns regimerna i regimbiblioteket kan du hitta direktlänk till aktuell regim. Överblick - nya cancerlakemedel

Slutligen vill vi tipsa om en sida med information från Nationella arbetsgruppen för Handhavande av cancerläkemedel. Handhavande av cancerläkemedel - Frågor och svar

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Karboplatin-veckovis
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
  • Cemiplimab
 • Lungcancer
  • Selperkatinib (Lungcancer)
 • Lymfom
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur A - äldre (Lymfom)
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur B - äldre (Lymfom)
 • Myelom
  • Daratumumab-Lenalidomid-Dexametason, kur 7 osv
 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • EURAMOS I – MA
  • CEVAIE - I2VA CWS 2014, kur 1 och 2 (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • CEVAIE - I2VA CWS 2014, kur 3 och 4 (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Cyklofosfamid-Topotekan (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Ifosfamid högdos (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Paklitaxel veckovis (Skelett- och mjukdelssarkom)
 • Urinblåse- och urinvägscancer
  • Enfortumab vedotin
 • Äggstockscancer
  • Letrozol
  • Niraparib tabletter (övergår från kapslar till tabletter)

Övriga förändringar i regimer:

 • Gemcitabin-Karboplatin
  Pembrolizumab-Karboplatin AUC 2 –Gemcitabin,
  Pembrolizumab-Karboplatin AUC 5 -Gemcitabin (Bröstcancer)
  Ändrade rekommendationer för dosreduktion
 • Rituximab-MPV, kur 1,3,5,(7) (Lymfom) Ny majorversion, Filgrastim borttaget
 • Rituximab-MPV, kur 2,4,6 (Lymfom) Ny majorversion, Filgrastim borttaget
 • Trabektedin (Yondelis) (Skelett- och mjukdelssarkom) Förtydligat dosreduktion i procent
 • GDP (Lymfom) Justerat regimnamn
 • MPV (Lymfom) Justerat regimnamn
 • Rituximab-GDP (Lymfom) Justerat regimnamn
 • EMA-CO (Testikelcancer och extragonadal könscellstumör) Justerat regimnamn
 • Trastuzumab-Deruxtekan (Bröstcancer) Tillägg under anvisningar för ordination: HRCT var 6:e vecka samt ha låg tröskel för HRCT vid dyspne
 • Atezolizumab – samtliga kombinationer (Lungcancer) Tagit bort begränsad indikation.
 • Alpelisib (Bröstcancer) Justerat vilkor för start
 • Daratumumab-Lenalidomid, underhållsdoser post auto-SCT (Myelom) Justerat namn
 • Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation (Urinblåse- och urinvägscancer)
  Ny majorversion: Ökad dos Natriumbikarbonat, rekommenderad vätskerestriktion samt ökad tid för läkemedlen i blåsan

Nya basfakta:

 • Buserelin; Subkutan injektion
 • Leuprorelin; Subkutan injektion
 • Niraparib; Peroral tablett
 • Hydrokortison; Intravenös injektion

Förändringar i basfakta:

 • Metotrexat; Intravenös infusion; Uppdaterat biverkningar
 • Metotrexat; Intramuskulär injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Metotrexat; Peroral tablett; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intravenös injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intratekal injektion; Uppdaterat biverkningar
 • Cytarabin; Intravenös infusion; Uppdaterat biverkningar
 • Bevacizumab; Intravenös infusion; Uppdaterat basfakta, i möjligaste mån exkluderat biverkningar relaterade till kombination med kemoterapi

Patientinformation:

Patientinformation för nya regimer publiceras kontinuerligt. Befintliga patientinformationer är också uppdaterade och förbättrade efter återkoppling från användare t.ex. för flera regimer inom tjock- och ändtarmscancer.

2023-01-02

Uppdateringar Regimbiblioteket 2023-01-02

Här kommer de senaste nyheterna från Regimbiblioteket.

Vi har äntligen publicerat våra uppdaterade stöddokument kring Antiemetika – Vuxen och Extravasering. Se Nyhet och länk. Stort tack till alla som medverkat till detta fina arbete.

Vi har också gjort en mindre uppdatering och rättning i Stöddokumentet kring bedömning och hantering av biverkningar med checkpointhämmare. (Kortisondosering vid myocardit.)

För er som arbetar med regimöverföring via xml-filer finns nu ett speciellt nyhetsbrev som kommer lite oftare. Om ni önskar det, skicka ett mail till ulrika.landin@skane.se så sätter jag upp er på listan.

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Everolimus-Exemestan
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
 • Pembrolizumab-Cisplatin-Paklitaxel
 • Lymfom
  • Förbehandling GMALL- Cyklofosfamid-Prednisolon
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur A (Lymfom)
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur B (Lymfom)
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Kur C (Lymfom)
  • GMALL-B-ALL/NHL 02 - Rituximab (Lymfom)
  • BEACOPDAC eskalerad (Lymfom)

 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Bevacizumab-Temozolomid (Skelett- och mjukdelssarkom)
  • Metotrexat-Propranolol-Vinblastin (Skelett- och mjukdelssarkom)

Övriga förändringar i regimer:

 • Sacituzumabgovitekan (Bröstcancer)

Tillägg under dosreduktion: Överväg tillägg med G-CSF samt dosreduktion primärt till tungt förbehandlade eller sköra patienter.

 • Niraparib (Äggstockscancer): Tillägg av blodtryckskontroller under anvisningar för ordination.
 • Doxorubicin liposomalt (Caelyx): Tagit bort information om att central infart bör användas. Ok att ge perifert enligt FASS och stöddokument extravasering.
 • Uppdaterat emetogenicitet från låg till minimal för ett antal regimer (förändring då ”låg” tidigare var det minsta vi kunde sätta i systemet).
 • Regimer med Etoposidfosfat, förtydligande under anvisning för ordination:

Angiven grunddos motsvarar samma dos Etoposid, dvs ingen omräkning ska göras.

 • M-VAC 14 (Urinblåse- och urinvägscancer): Uppdaterat med Maxdos 10 mg Vinblastin och dosreduktionsrekommendation.
 • APL: Induktion ATRA+ATO, låg- och intermediär risk (AML)): Justerat text kring leukocytos under anvisningar för ordination.

Nya basfakta:

 • Oktreotid; Subkutan injektion
 • Propranolol; Peroral tablett

Förändringar i basfakta:

 • Vinblastin intravenös injektion; Arkiveras då den endast ska ges som infusion
 • Vinblastin intravenös infusion; Uppdaterad basfakta
 • Sotorasib peroral tablett; Uppdaterad information om läkemedel i sond och utvidgad interaktionsbenägen substans
 • Abirateron peroral tablett; Varning osteoporos vid kombination med kortikosteroid
 • Pertuzumab, Trastuzumab Subkutan injektion (Phesgo); Uppdaterat basfakta, i möjligaste mån exkluderat biverkningar relaterade till kombination med kemoterapi

Patientinformation:

Patientinformation för nya regimer publiceras kontinuerligt. Vi har också uppdaterat och förbättrat befintliga patientinformationer efter återkoppling från användare. Flera nya patientinformationer finns nu för AML-regimer.

Uppdaterade patientinformationer för:

 • Regimer med Trastuzumab – Pertuzumab
 • Uppdaterat patientinformationer med Paklitaxel med information om ”infektionskänslighet”

Vi önskar ett riktigt Gott Nytt År från Regimbiblioteksteamet!

(Kontakt: Ulrika.landin@skane.se)

2022

2022-10-21

Uppdateringar Regimbiblioteket 2022-10-20

Här kommer de senaste nyheterna från Regimbiblioteket.

Från och med måndag 24:e oktober kommer vi att ha en enkät publicerad på webbsidan. Enkäten går snabbt att besvara och är en del av en större utvärdering av regimbiblioteket. Enkäten går att ”klicka ner/bort” om den kommer upp när man redan svarat eller om man vill svara senare.

 Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Pembrolizumab-Karboplatin-Paklitaxel veckovis
  • Pembrolizumab-EC 90
  • Sacituzumabgovitekan
  • Trastuzumab-Kapecitabin-Tukatinib (laddningsdos) Kur 1
  • Trastuzumab-Kapecitabin-Tukatinib (udderhållsdos) Kur 2 osv.

 

 • Livmoderhals- och vaginalcancer
 • Pembrolizumab var 3:e vecka
 • Pembrolizumab var 6:e vecka
 • Pembrolizumab-Karboplatin-Paklitaxel

 

 • Livmoderkroppscancer
  • Dostarlimab monoterapi kur 1-4
  • Dostarlimab monoterapi kur 5 osv.

 

 • Lungcancer
  • Sotorasib singel (Lungcancer)

 

 • Myelom
  • Daratumumab-Lenalidomid-Dexametason, kur 1-2
  • Daratumumab-Lenalidomid-Dexametason, kur 3-6

 

 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Euroboss I - Cisplatin-Doxorubicin
  • Euroboss I - Ifosfamid-Cisplatin
  • Euroboss I - Ifosfamid-Doxorubicin
  • Euroboss I - Metotrexat
  • Imatinib
  • Regorafenib
  • Sorafenib
  • Sunitinib

 

Övriga förändringar i regimer:

 • EKG-kontroller tillagt under anvisning för ordination
  • Lorlatinib (Lungcancer)
  • Osimertinib (Lungcancer)

 

 • Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar. Tillagt eller kommer att läggas till för alla regimer som innehåller Fluorouracil, Kapecitabin eller Tegafur-gimeracil-oteracil (Teysuno)
 • Utökad indikation för Atezolizumab för lungcancer (Adjuvant)
 • Ändrat spoldropp till Glukos för Trastuzumab-Deruxtekan (Bröstcancer)
 • Ändrat emetogenicitet till ”medel” för Azacitidin

 

Nya basfakta:

 • Sotorasib; Peroral tablett
 • Dostarlimab; Intravenös infusion
 • Sacituzumabgovitekan; Intravenös infusion

 

Förändringar i basfakta:

 • Uppdaterat basfakta kring biverkningar (mildare) för Trastuzumab intravenös injektion och infusion.

 

Patientinformation:

Patientinformation för nya regimer publiceras kontinuerligt. Vi har också uppdaterat och förbättrat befintliga patientinformationer efter återkoppling från användare.

Uppdaterade patientinformationer för:

 • Trastuzumab – alla aktuella regimer med monoterapi
 • Vandetanib
 • Larotrektinib
 • Ribociklib
 • Talazoparib
 • Osimertinib
 • Pralsetinib
 • Doxorubicin-Ifosfamid enl SSG XX
 • Pasopanib
 • Sorafenib

 

På gång – håll utkik efter:

 • Nya uppdaterade stöddokument för Antiemetika och Extravasering

 

Ha en riktig skön och färgglad höst önskar Regimbiblioteksteamet!

2022-06-30

Uppdateringar Regimbiblioteket 2022-06-30

Här kommer senaste nyheterna från Regimbiblioteket.

 Nya regimer:

 • Lungcancer
  • Larotrektinib
  • Pralsetinib
 • Lymfom
  • Rituximab-CIEP (CIEP- är en helt peroral regim liknande CHOP)
 • Matstrup- och magsäckscancer
  • Ipilimumab 1 mg/kg -Nivolumab 3 mg/kg
  • Ipilimumab 1 mg/kg -Nivolumab 360 mg
 • Myelom
  • Daratumumab vecka 1-8 (subkutan standarddos ersätter iv-dos)
  • Daratumumab vecka 9-24 (subkutan standarddos ersätter iv-dos)
 • Njurcancer
  • Pembrolizumab var 3:e vecka
  • Pembrolizumab var 6:e vecka

Övriga förändringar i regimer:

 • Namnbyte: ”Dostät” ersätter ”Doce dense” för
  • Docetaxel 75 Dostät (Docetaxel 75 Doce dence)
  • EC 90 Dostät (Cyklofosfamid Epirubicin 90 Dose dense)
 • Kontroller hjärta för kombinerad immunterapi
  • Tagit bort CKMB som prov (används ej mer)
  • Uppdaterat enligt förändring i stöddokument, se nedan.

Nya basfakta:

 • Larotrektinib, peroral lösning
 • Pralsetinib, peroral kapsel
 • Tukatinib, peroral tablett
 • Lanreotid, subkutan injektion
 • Enfortumab vedotin, intravenös infusion

 Förändringar i basfakta:

 • Uppdaterad text om risker med DPD-brist för alla basfakta vars läkemedel berörs av detta: Fluorouracil, Kapecitabin, Tegafur-gimeracil-oteracil
 • Uppdaterad basfakta för Rituximab
 • Lagt till information om handhavande enligt cytostatikaföreskrifter för Trastuzumab deruxtekan (Enhertu) och Trastuzumab emtansin (Kadcyla)

Patientinformation:

Patientinformation för nya regimer publiceras kontinuerligt. Vi har också uppdaterat och förbättrat befintliga patientinformationer efter återkoppling från användare.

Uppdaterade patientinformationer för:

 • Rituximab veckovis
 • Rituximab underhållsdos varannan månad
 • Rituximab underhållsdos var 3:e månad
 • Trastuzumab Deruxtekan (Enhertu) – tydliggjort cytostatikakomponent
 • Trastuzumab Emtansin (Kadcyla) – tydliggjort cytostatikakomponent

Stöddokument

Bedömning och hantering av biverkningar vid behandling av checkpointhämmare, uppdaterat och rättat sid 24, ”Hantering av myokardit”. Baslinjeundersökningar för kombinerad immunoterapi och riktlinjer för remittering till kardiologisk bedömning.

På gång:

 • Flera nya regimer inom bröstcancer
 • Uppdatering av regimer efter nytt vårdprogram för AML

Översättningar i patientinformationerna

Slutligen vill jag påminna om patientinformationerna som för de flesta regimer finns översatt till engelska. Arabiska översättningen som vi tidigare flaggat för kommer tyvärr dröja ytterligare.

2022-04-20

Uppdateringar Regimbiblioteket 2022-04-20

Regimbiblioteket fortsätter att utvecklas i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.

Patientinformationerna nu översatta till engelska - Nu finns möjlighet att ladda hem och skriva ut översättningar av patientinformationen på engelska. Det finns en pil bredvid patientinformationen där man kan välja språk och nu kan du välja mellan svenska och engelska.

Öppet arkiv - Nu kan man lägga ”icke aktuella” regimer under öppet arkiv. Avsikten är att under diagnoserna ha de rekommenderade och aktuella regimerna och att denna lista är överblickbar. Samtidigt har du ändå har möjlighet att se och komma åt äldre regimer. Vi välkomnar tips via e-post om regimer att flytta till öppet arkiv! 

Patientinformation endokrin behandling- Regimer med tillhörande patientinformation till endokrin behandling vid bröstcancer och prostatacancer är under utarbetande. Patientinformationerna kommer länkas till Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, för dessa diagnoser.

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Anastrozol
  • Exemestan
  • Letrozol
  • Tamoxifen
  • Pembrolizumab-Karboplatin AUC 2-Gemcitabin
  • Pembrolizumab-Karboplatin AUC 5-Gemcitabin
  • Pembrolizumab-Nab-Paklitaxel veckovis 21 dagar med paus
  • Pembrolizumab-Paklitaxel veckovis 21 dagar med paus
 • Myelom
  • Daratumumab-Lenalidomid, underhållsdoser
  • Daratumumab-VRD Induktion kur 1-4
  • Daratumumab-VRD, Konsolidering kur 5-6
  • Daratumumab underhållsdos, månadsvis
  • Daratumumab-MPV, kur 1
  • Daratumumab-MPV, kur 2-9
 • Prostatacancer
  • Apalutamid
  • Bikalutamid
  • Darolutamid
 • Äggstockscancer
  • Karboplatin-Doxorubicin liposomalt (Caelyx) 21 dagar

Större förändringar (ny majorversion):

 • Testikelcancer och extragonadal könscellstumör
  • EMA-CO (tillagt läkemedel pegfilgrastim i regimen)
 • Neuroendokrina tumörer – ny spädningsinstruktion och infusionstid för Streptozocin
  • Streptozocin - Doxorubicin (laddningsdos)
  • Streptozocin - Doxorubicin (underhållsdos)
  • Streptozocin - Doxorubicin (underhållsdos, 2 dagar Streptozocin)

Versionsförändringar regimer:

 • Lymfom
  • ABVD – Justerat maxdos till 12 mg i regimschemat
  • AVD – Justerat maxdos till 12 mg i regimschemat
 • Äggstockscancer
  • Niraparib – Justerat villkor för start, förtydligat olika startdos
  • Olaparib – Justerat villkor för start

Nya basfakta:

 • Mogamulizumab, intravenös infusion
 • Bikalutamid, peroral tablett
 • Goserelin, subkutan injektion