Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammets giltighetsområde är neuroendokrina tumörer och karcinom i ventrikel, duodenum, endokrina pankreas, tunntarm, appendix, kolon och rektum.

I bilaga 1 finns en förteckning över förkortningar som används i vårdprogrammet.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

Detta nationella vårdprogram gäller för GEP-NET och GEP-NEC och är en revision av tidigare vårdprogram (2014). Jämfört med den tidigare versionen har förändringar införts när det gäller klassificering av tumörerna i enlighet med WHO 2017, samt införande av 68Ga-DOTA-TOC/TATE-PET-DT i stället för somatostatinreceptorskintigrafi som basmetod för bestämning av somatostatinreceptorstatus. I detta vårdprogram kommer 68Ga-DOTA-TOC/TATE-PET-DT att benämnas somatostatinreceptor-PET-DT.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För GEP-NET och NEC finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2018.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.

2.4

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

Under senare år har det tillkommit ett flertal randomiserade studier om behandling av NET. I detta vårdprogram har vi därför använt oss av GRADE för behandlingsrekommendationer även om det för vissa rekommenderade behandlingar fortfarande saknas randomiserade kontrollerade studier.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet.

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet