Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

I juni 2010 bildades en nationell multidisciplinär och multiprofessionell grupp för att handlägga neuroendokrina tumörer i ventrikel, duodenum, endokrina pankreas, tunntarm, appendix, kolon och rektum. Den nationella arbetsgruppen för vårdprogrammet består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Tiensuu Janson Eva, överläkare/professor, ordförande i vårdprogramgruppen, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala. Sektionen för onkologisk endokrinologi, VO Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Backlund Christine, patientrepresentant i vårdprogramgruppen, Patientföreningen Carpa NET
 • Edekling Thomas, överläkare, Kirurgiska kliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona, RCC Syd
 • Garske-Román Ulrike, överläkare/med.dr, Sektionen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Gimm Oliver, överläkare/professor, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Granberg Riselda, sjuksköterska, omvårdnadsrepresentant i vårdprogramgruppen. Mottagningen för onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Hellman Per, överläkare/professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala. Sektionen för endokrinkirurgi, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Höög Anders, överläkare/docent, avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm samt Kliniken för patologi, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Patolog
 • Johanson Viktor, överläkare/docent, Sektionen för endokrinkirurgi, verksamheten för kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Juhlin Christofer, specialistläkare/docent, Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm
 • Kjellman Christina, specialistläkare Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Lind Agneta, leg. dietist, Enheten för Klinisk nutrition, sektionen för Gastroenterologi och hepatologi, verksamheten för Medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Linder Ekberg Kristina, överläkare/med.dr, Patientflöde Endokrinologi, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland
 • Nilsson Wassén Ola, överläkare/professor, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Sundin Anders, överläkare/professor, Radiologi, Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Sundlöv Anna, bitr. överläkare, Skånes Onkologiska Klinik, Enheten för endokrina tumörer och isotopterapi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Wallin Göran, överläkare/professor, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro
 • Wängberg Bo, överläkare/adjungerad professor, Sektionen för endokrinkirurgi, verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Zedenius Jan, överläkare/professor PO Bröst-, endokrina tumörer och sarkom, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Zemmler Maja, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
22.3

Jäv och andra bindningar

Kristina Linder Ekberg har deltagit vid ett möte med advisory board för läkemedlet Telotristat från Ipsen. Hon har dock inte deltagit i utformandet av rekommendationerna kring läkemedlet i vårdprogrammet. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

22.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Eva Tiensuu Janson till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
 • Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering
 • Patient och närståenderådet, RCC Norr och Väst
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Specialitetsrådet endokrinologi och diabetologi, Stockholms läns landsting
 • Svensk förening för medicinsk genetik och genomik
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Svensk förening för psykosocial rehabilitering
 • Sveriges arbetsterapeuter

Synpunkter har även inkommit från enskilda läkare och kliniker. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.

Nästa kapitel
Bilaga 1. Förkortningar