Till sidinnehåll

Prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket

Här kan du välja att prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket och få nyhetsbrev via e-post.

För att börja prenumerera behöver du skapa ett konto i Kunskapsbanken. Klicka på knappen Börja prenumerera för att skapa ditt konto.

2022

2022-04-20

Uppdateringar Regimbiblioteket 2022-04-20

Regimbiblioteket fortsätter att utvecklas i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.

Patientinformationerna nu översatta till engelska - Nu finns möjlighet att ladda hem och skriva ut översättningar av patientinformationen på engelska. Det finns en pil bredvid patientinformationen där man kan välja språk och nu kan du välja mellan svenska och engelska.

Öppet arkiv - Nu kan man lägga ”icke aktuella” regimer under öppet arkiv. Avsikten är att under diagnoserna ha de rekommenderade och aktuella regimerna och att denna lista är överblickbar. Samtidigt har du ändå har möjlighet att se och komma åt äldre regimer. Vi välkomnar tips via e-post om regimer att flytta till öppet arkiv! 

Patientinformation endokrin behandling- Regimer med tillhörande patientinformation till endokrin behandling vid bröstcancer och prostatacancer är under utarbetande. Patientinformationerna kommer länkas till Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, för dessa diagnoser.

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Anastrozol
  • Exemestan
  • Letrozol
  • Tamoxifen
  • Pembrolizumab-Karboplatin AUC 2-Gemcitabin
  • Pembrolizumab-Karboplatin AUC 5-Gemcitabin
  • Pembrolizumab-Nab-Paklitaxel veckovis 21 dagar med paus
  • Pembrolizumab-Paklitaxel veckovis 21 dagar med paus
 • Myelom
  • Daratumumab-Lenalidomid, underhållsdoser
  • Daratumumab-VRD Induktion kur 1-4
  • Daratumumab-VRD, Konsolidering kur 5-6
  • Daratumumab underhållsdos, månadsvis
  • Daratumumab-MPV, kur 1
  • Daratumumab-MPV, kur 2-9
 • Prostatacancer
  • Apalutamid
  • Bikalutamid
  • Darolutamid
 • Äggstockscancer
  • Karboplatin-Doxorubicin liposomalt (Caelyx) 21 dagar

Större förändringar (ny majorversion):

 • Testikelcancer och extragonadal könscellstumör
  • EMA-CO (tillagt läkemedel pegfilgrastim i regimen)
 • Neuroendokrina tumörer – ny spädningsinstruktion och infusionstid för Streptozocin
  • Streptozocin - Doxorubicin (laddningsdos)
  • Streptozocin - Doxorubicin (underhållsdos)
  • Streptozocin - Doxorubicin (underhållsdos, 2 dagar Streptozocin)

Versionsförändringar regimer:

 • Lymfom
  • ABVD – Justerat maxdos till 12 mg i regimschemat
  • AVD – Justerat maxdos till 12 mg i regimschemat
 • Äggstockscancer
  • Niraparib – Justerat villkor för start, förtydligat olika startdos
  • Olaparib – Justerat villkor för start

Nya basfakta:

 • Mogamulizumab, intravenös infusion
 • Bikalutamid, peroral tablett
 • Goserelin, subkutan injektion

2022-02-24

Uppdateringar Regimbiblioteket 2022-02-24

Vi har haft en lyckad flytt av Regimbiblioteket till Kunskapsbanken på Cancercentrum.se.

I samband med detta har nyhetsbrevet bytt namn till uppdateringar. Befintliga prenumeranter har automatiskt flyttats över till nya systemet. Nya prenumeranter anmäler sig via hemsidan.

Prenumerera på uppdateringar från Regimbiblioteket

Nytt inom barncancer - under fliken barn, hittar ni patientinformationer om läkemedel som är kopplade till barncancerprotokoll. Flera kommer publiceras efter hand.

Översattning patientinformationer - nästa stora nyhet och förändring i Regimbiblioteket blir när patientinformationerna för vuxna översatts till andra språk, först till engelska och sedan arabiska. De kommer att publiceras nu i vår.

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Trastuzumab-deruxtekan (Enhertu)
  • Alpelisib
  • Pembrolizumab var 3:e vecka
  • Pembrolizumab var 6:e vecka
 • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Rituximab-Klorambucil, kur 1, startdos
  • Rituximab-Klorambucil, kur 2 osv, underhållsdos
 • Lungcancer
  • Cemiplimab
 • Matstrups- och magsäckscancer
  • Nivolumab tillägg, var 3:e vecka
  • Nivolumab tillägg, varannan vecka

Versionsförändringar regimer:

 • Bröstcancer
  • Epirubicin veckovis: Uppdaterat riktlinjer för provtagning (förtydligat frekvens).
  • Neratinib: Lagt till rekommendation om att titrera upp dos för att minska risken för diarré.
 • Lungcancer
  • Ipilimumab-Nivolumab: Indikation ändrad, har lagt till malignt pleuramesoteliom efter beslut i NT-rådet 2021-12-07. Behandlingsöversikt - förtydligat att kombination med cytostatika gäller vid icke-småcellig lungcancer och att enbart Ipilimumab-Nivolumab ges vid mesoteliom
 • Lymfom
  • Rituximab-DA EPOCH: Tagit bort maxdos av Vinkristin i enlighet med originalartikel.
 • Myelom
  • Ny version 2.0 av regimer: Prednison, som avregistrerats, utbytt mot Prednisolon. Gäller följande regimer:
   Bortezomib-Melfalan-Prednisolon
   Melfalan-Prednisolon
   Melfalan-Prednisolon-Talidomid
 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • EuroEwing 2012 IE(Ifosfamid-Etopsid): Mesna peroral tablett, ändrat beräkningssätt till kroppsyta från standarddos.

Nya basfakta:

 • Fulvestrant Intramuskulär injektion

 

2021-12-08

Nya regimer:

 • Bröstcancer
  • Gemcitabin-Karboplatin
 • Lungcancer
  • Bevacizumab-Karboplatin-Pemetrexed (i Natriumklorid)
  • Levercellscancer
 • Atezolizumab-Bevacizumab
  • Lymfom
  • CYVE 60 år eller äldre (Cytarabin-Cytarabin-Etoposid)
  • CYVE yngre än 60 år (Cytarabin-Cytarabin-Etoposid)
 • Livmoderkroppscancer
  • Cisplatin-Doxorubicin
 • Njurcancer
  • Axitinib-Pembrolizumab var 3:e vecka
  • Axitinib-Pembrolizumab var 6:e vecka
  • Kabozantinib-Nivolumab 
 • Skelett- och mjukdelsarkom
  • Doxorubicin liposomalt (Caelyx)
  • Doxorubicin-Dakarbazin
  • Doxorubicin-Ifosfamid enl SSG XX
  • EURAMOS I – A (Doxorubicin)
  • Ipilimumab-Nivolumab
  • MAP (Cisplatin-Doxorubicin-Metotrexat högdos)
  • Nivolumab var 4:e vecka
  • Nivolumab varannan vecka
  • Trofosfamid
  • Etoposid-Trofosfamid
  • Pazopanib
  • Trabektedin (Yondelis)
 • Övriga
  • Dexrazoxan (Savene)

Versionsförändringar regimer:

 • Lymfom
  • Lagt till kommentar om möjlighet att byta ut Prednison i regimerna mot Prednisolon då Prednison (Deltison) är avregistrerat och endast finns tillgängligt vid licensförskrivning. Doserna är ekvivalenta men styrkan på Prednisolontabletter är lägre och kräver att patienten tar fler tabletter. 
 • Skelett- och mjukdelssarkom
  • EuroEwing 2012 IE (Ifosfamid-Etopsid), Mesna peroral tablett, ändrat beräkningssätt till kroppsyta från standarddos.
 • Matstrup- och magsäckscancer
  • FLOT, FLOT-pump; Lagt till kommentar om att överväga G-CSF som primärprofylax
 • Hjärntumörer
  • CCV; Ändrad infusionstid vinkristin

Nya basfakta:

 • Tafasitamab; Intravenös infusion
 • Trastuzumab deruxtekan; Intravenös infusion
 • Mitotan; Peroral tablett
 • Tafasitamab; Intravenös infusion
 • Isatuximab; Intravenös infusion
 • Kladribin; Subkutan injektion

Förändring i basfakta:

 • Ändrad interraktionstext som berör Netupitant/palonosetron, Docetaxel och Etoposid

Övrigt

 • Flytt av hemsidan till cancercentrums kunskapsbank är i slutskedet och användartester är genomförda. Planerad release är nu i början av februari. Information när det närmar sig kommer ni se direkt på regimbibliotekets sida. Befintliga länkar styrs automatiskt om till nya sidan.  
 • Översättningsarbetet med patientinformationerna har kommit en bra bit på vägen. Vi kommer att starta med Engelska och sedan publicera Arabiska versioner. 
 • Adventshälsningar från Regimbiblioteksteamet!