Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret inom 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 %

Tider från att remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom*

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling

≥ 5 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

≥ 75 %

Andel där TP53-mutation eller del17p analyserats inför primärbehandling

≥ 90%

Andel som erhåller underhållsbehandling med rituximab efter genomgången primärbehandling

≥ 90%

*Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.