Till sidinnehåll

Kvalitetsarbete

Det saknas indikatorer för god rehabilitering efter bäckencancer. Vi vill uppmuntra till strukturerad bedömning av patientens symptom och behov samt behandling av symptom med uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder. Det finns många studier om förekomst av olika symptom efter behandling av cancer i lilla bäckenet, men få interventionsstudier mot symptomen. Den kliniska erfarenheten av att många symptom kan lindras är dock god. Den empiriska erfarenheten säger att god bäckencancerrehabilitering kräver att man adresserar såväl de specifika symptomen som de psykosociala effekter som symptomen och den genomgångna cancerbehandlingen kan ha fört med sig.

Vi anser att minsta gemensamma nämnare för god cancerrehabilitering efter behandling för cancer i lilla bäckenet är att:

  • patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska.
  • patienten har erbjudits Min vårdplansom ett stöd i vård- och rehabiliteringsprocessen och vårdplanen bör innehålla information om förväntade effekter av cancerbehandlingen inklusive råd om behandling och egenvård.
  • inledningsvis och kontinuerligt bedöma patientens rehabiliteringsbehov avseende symptom relaterade till cancerbehandlingen.
  • en rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten om det finns rehabiliteringsbehov.
  • aktiva överlämningar tillämpas.

Flera diagnosspecifika register inför nu Patient Reported Outcome Measures (PROM) och Patient Reported Experience Measures (PREM). Allteftersom PROM/PREM-data inkommer för olika diagnoser kommer möjligheten att följa upp effekter av rehabiliteringsinsatser att öka.