Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

3.1

Mål för handläggning och behandling

Målet med detta dokument är att definiera standardbehandling och övrigt omhändertagande av vuxna patienter med cHL och NLPHL. 

Syftet är att bidra till en nationellt likvärdig handläggning av dessa patienter, och att successivt förbättra deras behandlingsresultat och livskvalitet. 

Svenska Lymfomregistret ger oss en möjlighet att utvärdera såväl behandlingsresultaten som följsamheten till detta vårdprogram.

Programmet riktar sig i första hand till vårdpersonal som handlägger dessa sjukdomar, men kapitlet Egenvård riktar sig främst till patienter.

3.2

Mål för inklusion i studier

Svenska Hodgkingruppen har på senare år drivit en rad kliniska behandlingsstudier i samarbete med internationella grupper, såsom Nordiska lymfomgruppen, Tyska Hodgkin-studiegruppen och en samarbetsgrupp med brittiskt, nordiskt, italienskt och australiskt deltagande.

Målet är att hela tiden driva kliniska studier som har potential att besvara viktiga frågor när det gäller behandling av Hodgkins lymfom. Vidare är ett viktigt mål att hela tiden kunna tillfråga så stor andel som möjligt av de aktuella patienterna, i hela landet, om de vill delta i dessa studier.

Behandlingsstudier för Hodgkins lymfom finns listade i databasen Cancerstudier i Sverige.