Till sidinnehåll

Symtom och tidig utredning

6.1

Ärftlighet

Individer med en förstagradssläkting (biologisk förälder, syskon eller barn) som insjuknat i lymfom löper en ökad risk att själv insjukna. Högst är risken att insjukna i samma undergrupp av lymfom, och risken för HL är störst för syskon av samma kön 1718.

Även om det finns en familjär överrisk är risken för den enskilde individen mycket liten. En allmän bedömning är att inga riktade åtgärder ska företas för nära släktingar till patienter med HL 19.

6.2

Symtom och kliniska fynd

Den allra vanligaste orsaken till att patienter med Hodgkins lymfom söker sjukvård är att de har känt en eller flera förstorade körtlar på halsen. Andra vanliga debutsymtom är trötthet och andfåddhet pga. att förstorade körtlar i mediastinum trycker på omgivande strukturer. Patienter kan även insjukna med B-symtom, dvs. rikliga nattsvettningar, ofrivillig viktnedgång och ihållande oklar feber, utan att de har noterat några förstorade körtlar. Många av patienterna besväras vid insjuknandet av klåda som kan vara svår. I sällsynta fall kan patienterna känna av smärta i de sjuka körtlarna i samband med alkoholintag.

Figur 1. Symtom vid diagnos hos 51 nydiagnostiserade, svenska patienter med Hodgkins lymfom. Identifierade via retrospektiv journalgenomgång (notera att en patient kan bidra i flera kolumner på grund av flera debutsymtom).Kapitel 6.2 Figur 1.pngRisk factors and symptoms preceding Hodgkin lymphoma. Master Thesis in Medicine Beatrice Ginman, Department of Oncology, Uppsala University, January 2016

6.3

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Vid misstanke om lymfom ska patienten i ett första steg utredas med blodstatus och fysikalisk status. Om undersökningarna leder till välgrundad misstanke om lymfom ska patienten, utifrån de lokala rutinerna, remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.

För aktuell information om inledande undersökningar och definition av välgrundad misstanke, se Standardiserat vårdförlopp för lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

6.4

Utredning av patienter som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke

Även när kriterierna för välgrundad misstanke inte är uppfyllda kan lymfom misstänkas. Patienten ska då remitteras till utredning enligt de ordinarie remissrutinerna.