Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för alla vuxna patienter ≥ 18 år med klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) och nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (NLPHL). 

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2020-12-08. Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Syd. 

Versionshantering 

Datum 

Beskrivning av förändring 

2017-05-30 

Version 1.0 Fastställd av RCC i samverkan  

2018-03-16 

Version 1.1 Fastställd av RCC i samverkan.  
I versionen har mindre förtydliganden gjorts och kvalitetsindikatorer har lagts till i kap. 21 men inget som påverkar gällande rekommendationer. 

2019-09-10 

Version 2.0 Fastställd av RCC i samverkan 

2020-12-08 

Version 3.0 Fastställd av RCC i samverkan 

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

I denna version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom har inga större förändringar i behandlingsprinciper genomförts men ett antal justeringar har gjorts. Dessa är de viktigaste: 

  • Ett kapitel om Hodgkins lymfom vid graviditet har lagts till. 
  • Skrivningar har förtydligats om hur patienter med låga stadier men alltför stora strålfält ska behandlas.  
  • Skrivningar har justerats om möjligheten att påbörja behandling av avancerade stadier med ABVD istället för eskalerad BEACOPP. 
  • En separat rekommendation om handläggning vid återfall efter 2 ABVD+RT har tagits bort.  
  • Primärt refraktär sjukdom och återfall har definierats bättre. Rekommendationen om när lokalt PET-upptag efter eskalerad BEACOPP kan strålbehandas har förtydligats.  
  • Texten om byte till brentuximab vedotin-innehållande regim vid utebliven remission efter salvage har gjorts tydligare. 
2.3

Standardiserat vårdförlopp

För maligna lymfom finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget som gäller från och med år 2016.  

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet. 

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från Regionalt cancercentrum/Standardiserat vårdförlopp lymfom. 

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.  

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, även inom en annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan 

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin. 

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §). 

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.  

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:   

Starkt vetenskapligt underlag (++++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

Begränsat vetenskapligt underlag (++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+) 
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 

Läs mer om systemet.  

 

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet