Till sidinnehåll

Responskriterier

12.1

Bedömning av behandlingsresultat och användning av FDG-PET-DT

Rekommendationer

  • De responskriterier som beskrivs i Luganokriterierna 19 tillämpas när det gäller att bedöma behandlingsresultat och användning av FDG-PET-DT.
  • Vid avancerade stadier bör behandlingsresultatet utvärderas med FDG-PET-DT efter 2 cykler av ABVD eller BEACOPP eskalerad och därefter i enlighet med behandlingsrekommendationerna. Hos äldre, > 70 eller ej aktuella för eskalering eller högdosbehandling, sker utvärdering med DT.

Vid låga stadier bör behandlingsresultatet utvärderas med DT efter 2 cykler av ABVD och med FDG-PET-DT efter avslutad behandling (om någon kvarvarande tumör syns på DT efter 2 ABVD).

I Luganokriterierna för bedömning av behandlingssvar rekommenderas FDG-PET-DT efter avslutad behandling 2061. Undersökningen bör göras 3–4 veckor efter avslutad cytostatikabehandling och 6–8 veckor efter avslutad strålbehandling (RT). Vid komplett metabol remission efter 2 cykler rekommenderar vi dock inte FDG-PET-DT rutinmässigt efter avslutad behandling.

Flera studier visar att en FDG-PET-DT-undersökning efter 1–2 cykler ABVD har ett stort värde för att förutsäga prognosen vid avancerad HL 6263646566. Det finns studier där FDG-PET-DT gjorts tidigt i förloppet och styrt behandlingsvalet.

Vid bedömning av FDG-PET-DT efter 2 cykler tillämpas en femgradig skala 6167. Se faktaruta 4. Det centrala är att upptag som överstiger upptaget i levern (gradering 4–5) räknas som positivt vid utvärdering av avancerade stadier.

Om ursprunglig sjukdom svarar på behandling och det uppkommer nya lesioner bör dessa följas upp för att verifiera lymfomprogress eller fastställa annan orsak, och inte omedelbart betraktas som lymfomprogress68.

Faktaruta 4. Femgradig skala för utvärdering av FDG-PET-DT

The 5-PS scores the most intense uptake in a site of initial disease, if present, follows:

  • No uptake
  • Uptake ≤ mediastinum
  • Uptake > mediastinum but ≤ liver
  • Uptake moderately higher than liver
  • Uptake markedly higher than liver and/or new lesions
  • New areas of uptake unlikely to be related to lymphoma

Adapterat från Barrington et al. 2014.

12.2

Kvarvarande lymfom efter avslutad behandling

Flödesschema 4. Kvarvarande lymfom efter avslutad behandling.

Kap 12.2 Flödesschema 4.png

ASCT = Autolog stamcellstransplantation

Efter avslutad behandling är det mycket vanligt med resttumörer. Om resttumören är > 2,5 cm rekommenderas FDG-PET-DT (om den inte var PET-negativ tidigare). Om FDG-PET-DT är negativ betraktas patienten som varande i CR (komplett remission) 69. Strålbehandling rekommenderas inte rutinmässigt för avancerade stadier om patienten har uppnått CR (gäller även initialt bulkig sjukdom) 70.

Om FDG-PET-DT är positiv i resttumören rekommenderas biopsi för att verifiera kvarvarande aktiv sjukdom. Om biopsin visar aktiv sjukdom följs rekommendationerna i kapitel 13.

Vid kvarvarande FDG-upptag men negativ biopsi rekommenderas förnyad FDG-PET-DT alternativt DT om behandlingsmöjligheterna är begränsade, eller att överväga strålbehandling. Denna situation kan pågå under lång tid och kräva noggranna överväganden. Diskussion på en nationell Hodgkinrond bör övervägas.

Vid primärt progressiv sjukdom följs rekommendationerna i kapitel 13.