Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Mats Jerkeman, ordförande
Professor, överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Syd

Lena Brandefors
Med.dr, överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, Region Norr

Fredrik Ellin
Med.dr, överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar, Region Sydost

Ingrid Glimelius
Docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala Örebro

Nevzeta Kuric
Överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Halmstad, Region Syd

Catharina Lewerin
Docent, överläkare, Sektionen för hematologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Region Väst

Birgitta Sander
Professor, överläkare, Patologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Region Stockholm Gotland

Kristina Sonnevi
Bitr. överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm Gotland

Jeanette Thuné
Leg. sjuksköterska, Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Syd

23.2

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: 

Herman Nilsson-Ehle
Docent, överläkare, Sektionen för hematologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Region Väst

Hans Tove
Överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar, Region Sydost

Max Falkå
Patientrepresentant, Kristianstad, Region Syd

23.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Mats Jerkeman till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietister inom onkologi (DIO)
 • Fysioterapeuterna
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • Nationellt programområde (NPO) Levnadsvanor
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Närsjukvården Region Halland
 • Palliativ medicin (SFPM)
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • SKR:s Kvinnofridssatsning
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.

23.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Vårdprogramgruppens ordförande har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Celgene, Janssen, Gilead, Roche och BMS. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.

23.5

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.