Till sidinnehåll

Behandlingsregimer

13.1

Daratumumab (D)

Daratumumab 1 800 mg s.c. vecka 1–8 (en gång i veckan), vecka 9–24 (var annan vecka), vecka 25– (var 4:e vecka). Premedicinering kan avslutas efter 2 doser om patienten inte haft någon biverkan.

13.2

Benda

Bendamustin 90–100 mg/m² i.v. dag 1 och 2 i 28 dagars cykel. Dosen avviker från FASS text som avser primärbehandling.

Prednison 60 mg/m² peroralt dag 1 till 4.

Kan kombineras med VD eller RD men då bör man reducera dos på bendamustin. Steroider ges då enligt det ena schemat.

13.3

RD

Lenalidomid 25 mg x 1 p.o. dag 1–21 följt av 1 veckas behandlingsuppehåll.

Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt. Steroiden kan sättas ut när stabil respons har uppnåtts. Ny behandlingscykel startas dag 29.

För dosreduktion vid cytopeni och nedsatt njurfunktion hänvisas till FASS.

13.4

VD (bortezomib-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3-veckors behandlingscykel. Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel. För dosjustering vid toxicitet hänvisas till FASS.

Om snabb effekt önskas kan man inleda med 2 doser per vecka och sen reducera till en dos per vecka.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

13.5

KD56 (karfilzomib-dexametason)

Startdos karfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1, 2 i första cykeln, därefter doshöjning till karfilzomib 56 mg/m2 i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.6

KD70 (karfilzomib-dexametason)

Startdos karfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1 i första cykeln därefter doshöjning till karfilzomib 70 mg/m2 i.v. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.7

KD-underhåll 27 + 56 (karfilzomib-dexametason)

Startdos karfilzomib 27 mg/m2 i.v. dag 1, 15 i 28-dagarscykel. Doshöjning efter 4 doser till karfilzomib 56 mg/m2 i.v. alternativt 70 mg/m2 dag 1, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.8

PD (pomalidomid-dexametason)

Pomalidomid 4 mg x 1 p.o. dag 1–21 följt av 1 veckas behandlingsuppehåll. Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt.

Ny behandlingscykel startas dag 29.

För dosreduktion vid cytopeni och nedsatt njurfunktion hänvisas till FASS. Vid behov av dosreduktion kan man överväga intermittent dosering.

13.9

MP

Melfalan 0,25 mg/kg p.o. dag 1–4.

Prednison 2 mg/kg p.o. (vanligen 100 mg/dag) dag 1–4. Melfalan bör tas på fastande mage ½ timme före frukost.

Kuren upprepas var 4-6:e vecka.

Till en del patienter kan kurerna ges med 4 veckors intervall. Förlängd cytopeni motiverar dock ofta ett behandlingsintervall på 5–6 veckor. Resorptionen av melfalan varierar mellan olika individer. För optimering av dosen rekommenderas dosjustering med ledning av nadirvärdena mellan kurerna: Perifera blodvärden kontrolleras 2 och 3 veckor efter behandlingsstart under de första kurerna. Vid nadirvärden för neutrofila > 2,0 och TPK > 100 ökas melfalandosen i nästa kur med 25–30 %. Vid nadir för neutrofila < 0,5 eller TPK < 50 reduceras melfalandosen i motsvarande grad. Före ny kur bör neutrofila vara > 1,5 och TPK > 100. Vid lägre värden uppskjuts kuren 1–2 veckor. Vid kvarstående cytopeni ges reducerad melfalandos.

Vid GFR < 30 ml/min bör melfalandosen i första kuren reduceras till 75 % av normaldos. Med fördel reduceras antalet behandlingsdagar och inte dos per administrationstillfälle. Motsvarande reduktion av initial dos rekommenderas också hos gamla sköra patienter.

13.10

TD (thalidomid-dexametason)

Talidomid 50–100–200 mg p.o. till natten.

Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt.

13.11

RCD (revlimid-cyklofosfamid-dexametason)

RD enligt avsnitt 13.3 RD

Sendoxan 50mg x1 p.o. dag 1–21 (28).

13.12

DVD (daratumumab-bortezomib-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3-veckors behandlingscykel.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 i varje 4-veckors behandlingscykel.

Om snabb effekt önskas kan man inleda med 2 doser per vecka och sen reducera till en dos per vecka.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå + tillägg av daratumumab, se avsnitt 13.1 Daratumumab (D)

Om man ger bortezomib i 3 veckors cykler rekommenderas daratumumab 1ggr/vecka de första 9 doserna, följande 5 doser ges var 3:e vecka och sedan var 4:e vecka tills progress.

13.13

VRD21 + 28 + lite (bortezomib-lenalidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 21-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Lenalidomid 25 mg dag 1–14 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg ges då dag 1–21 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

Dexametason som ovan eller 40 mg dag 1, 8, 15.

VRD lite 110 ges i 35-dagars behandlingscykel.

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15, och 22.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Lenalidomid 15 mg dag 1–21 följt av 14 dagars behandlingsuppehåll.

13.14

IRD (ixazomib-lenalidomid-dexametason)

Ixazomib 4 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg dag 1–21 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.15

KCD (karfilzomib-cyklofosfamid-dexametason)

Startdos karfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1, 2 i första cykeln, därefter doshöjning till karfilzomib 36 mg/m2 i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel. Alternativt kan karfilzomib doseras 1 gång per vecka, se KD70.

Cyklofosfamid 300 mg/m2 (maxdos 500mg) p.o. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.16

KRD (karfilzomib-lenalidomid-dexametason)

Karfilzomib 2 ggr/v:
Startdos karfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1 i första cykeln därefter doshöjning till karfilzomib 27 mg/m2 i.v. dag 1,2, 8, 9 och 15, 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg x 1 p.o. dag 1–21 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Karfilzomib 1 g/v:
Startdos karfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1 i första cykeln därefter doshöjning till karfilzomib 56 mg/m2 i.v. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg x 1 p.o. dag 1–21 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

13.17

PVD / PCD (pomalidomid-bortezomib-dexametason/pomalidomid-cyklofosfamid-dexametason)

PVD: PD enligt avsnitt 13.8 PD (pomalidomid-dexametason), addera bortezomib enligt avsnitt 13.4 VD (bortezomib-dexametason).

PCD: PD enligt avsnitt 13.8 PD (pomalidomid-dexametason), addera cyklofosfamid 50 mg p.o. 1x1, dag 1–21 (28), alternativt ges som veckopulsar, se avsnitt 13.15 KCD (karfilzomib-cyklofosfamid-dexametason)

13.18

DRD (daratumumab-lenalidomid-dexametason)

Lenalidomid 25 mg dag 1–21 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20–40 mg p.o. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Daratumumab 1800 mg s.c. i 28-dagars behandlingscykel dag 1, 8, 15 och 22 cykel 1-2. Dag 1, 15 i cykel 3–6. Dag 1 fr.o.m. cykel 7.

Behandlingen (med alla preparat) ges tills progress/oacceptabel toxicitet.

13.19

DVTD (daratumumab-bortezomib-talidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 av varje 4-veckors behandlingscykel.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 (cykel 1 och 2) + dag 1–2 (cykel 3 och 4).

20 mg p.o. dag, 8–9, 15–16 (cykel 3 och 4) och 20 mg p.o. dag, 1–2, 8–9, 15–16 (cykel 5 och 6, konsolidering).

Talidomid 100 mg x 1 kontinuerligt under cyklerna – totalt 6 månader + tillägg av daratumumab, se avsnitt 13.1 Daratumumab (D), cykel 1–6.

13.20

DVCD (bortezomib-cyklofosfamid-dexametason)

Veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 i varje 4-veckors behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Cyklofosfamid 1 000 mg/m2 i.v. dag 1 alternativt 500 mg p.o dag 1, 8, 15 + tillägg av daratumumab, se avsnitt 13.1 Daratumumab (D).

13.21

DVRD (bortezomib-lenalidomid-dexametason)

13.22

DMPV (daratumumab-melfalan-prednisolon-bortezomib)

Daratumumab 1 800 mg s.c. i 42-dagars behandlingscykel dag 1, 8, 15, 22, 29 och 36 cykel 1. Dag 1 och 22 cykel 2–9. Ges var fjärde vecka efterföljande som underhåll.

Melfalan p.o. (9 mg/kvm kroppsyta) ges dag 1–4 av 42 i varje kur, cykel 1–9.

Prednisolon p.o. (60 mg/kvm kroppsyta) ges dag 1–4 av 42 i varje kur, cykel 1–9.

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 cykel 1 (42 dagar). Cykel 2–9 dag 1, 8, 22 och 29 av 42 dagars kur.

13.23

VTD-PACE

Cisplatin 10mg/m²/dag (total 40mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1–4.

Etoposid 40 mg/m²/dag (total 160 mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1–4.

Doxorubicin 10 mg/m²/dag (total 40 mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1–4.

Cyklofosfamid 400 mg/m²/dag (total 1 600 mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1–4.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1–4.

Bortezomib 1,0 mg /m² sc dag 1, 4, 8 och 11.

Thalidomid 50–400 mg p.o. dag 1–28.

Kan upprepas 1–2 gånger i 28-dagarscykler.

Beredning av VTD-PACE:
Doxorubicin kan blandas i 500 ml NACL/24 timmar.

Cisplatin, etoposid och cyklofosfamid (dvs. alla tre) kan blandas i 1 000 ml NaCl/24 timmar.

De två dropparna kan ges parallellt i samma infart.

13.24

Underhållsbehandling efter autolog stamcellstransplantation

Rekommenderad startdos är lenalidomid 10 mg oralt en gång dagligen i 3-veckorscykler följt av en veckas paus. Efter 1–3 månaders behandling kan dosen höjas till 15 mg oralt. Behandlingen ges till PD.

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. 1 injektion varannan vecka i två år.