Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Behandlingsregimer

11.1

MP

Melfalan 0,25 mg/kg p.o. dag 1–4

Prednison 2 mg/kg p.o. (vanligen 100 mg/dag) dag 1–4

Melfalan bör tas på fastande mage ½ timme före frukost

Kuren upprepas var 4-6:e vecka

Till en del patienter kan kurerna ges med 4 veckors intervall. Förlängd cytopeni motiverar dock ofta ett behandlingsintervall på 5–6 veckor. Resorptionen av melfalan varierar mellan olika individer. För optimering av dosen rekommenderas dosjustering med ledning av nadirvärdena mellan kurerna: Perifera blodvärden kontrolleras 2 och 3 veckor efter behandlingsstart under de första kurerna. Vid nadirvärden för neutrofila >2,0 och TPK >100 ökas melfalandosen i nästa kur med 25–30 %. Vid nadir för neutrofila <0,5 eller TPK <50 reduceras melfalandosen i motsvarande grad. Före ny kur bör neutrofila vara >1,5 och TPK >100. Vid lägre värden uppskjuts kuren 1–2 veckor. Vid kvarstående cytopeni ges reducerad melfalandos.

Vid GFR <30 ml/min bör melfalandosen i första kuren reduceras till 75 % av normaldos. Med fördel reduceras antal behandlingsdagar och inte dos per administrationstillfälle. Motsvarande reduktion av initial dos rekommenderas också hos gamla sköra patienter.

11.2

MPT

MP enligt 11.1.

Talidomid 50–100 mg p.o. dagligen, till natten.

Ev. fortsatt underhållsdos talidomid efter avslut av MP, om patienten tolererar talidomid.

11.3

MPV

Melfalan 0,18 mg/kg p.o. dag 1–4 var 5:e vecka.

Prednison 2 mg/kg (vanligen 100 mg x 1) p.o. dag 1–4 var 5:e vecka.

Bortezomib 1,3 mg/m2 sc en dag i veckan i 4 veckor, uppehåll 5:e veckan.

11.4

LenDex

Lenalidomid 25 mg x 1 p.o. dag 1–21 följt av 1 veckas behandlingsuppehåll.

Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt. Steroiden kan sättas ut när stabil respons har uppnåtts.

Ny behandlingscykel startas dag 29.

För dosreduktion vid cytopeni och nedsatt njurfunktion hänvisas till FASS.

11.5

TalDex

Talidomid 50–100 mg p.o. till natten.

Max tolerabel dos bibehålls till maximal respons eller terapisvikt. Vid respons + platåfas kan dosen reduceras.

Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt. Steroiden kan sättas ut när stabil respons har uppnåtts.

11.6

VelDex

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3-veckors behandlingscykel.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel.

För dosjustering vid toxicitet hänvisas till FASS.

Behandlingen fortsätts till maximal respons + 2 cykler, dock max 8 cykler.

När snabb effekt önskas, kan man inleda med 2 gånger i veckan och sen gå ner till en gång i veckan.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

11.7

VTD (bortezomib-talidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 av varje 3 veckors behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1–2, 4–5, 8–9 och 11–12.

Talidomid 50–100 mg x 1 kontinuerligt.

11.8

VCD (bortezomib-cyklofosfamid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3 veckors behandlingscykel.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Cyklofosfamid 1000 mg/m2 i.v. dag 1.

11.9

VRD (bortezomib-lenalidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 21-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Lenalidomid 25 mg dag 1–14 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.
Lenalidomid 25 mg ges då dag 1–21 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.
Dexametason som ovan.

11.10

IRD (ixazomib-lenalidomid-dexametason)

Ixazomib 4 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg dag 1–21 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

11.11

KD (carfilzomib-dexametason)

Startdos Carfilzomib 20 mg/m2  i.v. dag 1, 2 i första cykeln därefter doshöjning till

Carfilzomib 56 mg/m2  i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

11.12

KCD (carfilzomib-cyklofofamid-dexametason)

Startdos Carfilzomib 20 mg/m2  i.v. dag 1, 2 i första cykeln därefter doshöjning till

Carfilzomib 36 mg/m2  i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Cyklofosfamid 300 mg/m2 p.o. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

11.13

CTD (cyklofosfamid-talidomid-dexametason)

Talidomid 100 mg p.o. t.n.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1–4 och 15–18 (kan behöva dosreduceras vid återfall).

Cyklofosfamid 500 mg p.o. dag 1, 8 och 15.

Upprepas var 4:e vecka.

11.14

Underhållsbehandling lenalidomid efter autolog stamcellstransplantation

Rekommenderad startdos är lenalidomid 10 mg oralt en gång dagligen fortlöpande som ges till sjukdomsprogression eller intolerans. Efter tre månaders behandling kan dosen höjas till 15 mg oralt en gång dagligen vid tolerans.

Nästa kapitel
12 Behandling av primärt plasmocytom