Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppens sammansättning

22.1

Vårdprogramgruppen

Ordförande

Markus Hansson, överläkare, professor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Syd

Konstantinos Lemonakis, överläkare. Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Region Väst

Cecilie Hveding, överläkare, med. dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Öst

Ronald Svensson, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Stockholm-Gotland

Hareth Nahi, överläkare, docent. Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Mellansverige

Kristina Carlson, överläkare, docent. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Region Norr

Birgitta Lauri, överläkare. Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Omvårdnadsrepresentant

Malin Lagesson, kontaktsjuksköterska. Helsingborgs lasarett och Cecilia Dahl Hammarstedt, kontaktsjuksköterska. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentant från Blodcancerförbundet

Curt Jeppsson, Höör

22.2

Adjungerade medlemmar

Ingemar Turesson, överläkare, docent. Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Dorota Knut, överläkare. NU-sjukvården, Uddevalla.

Jacob Crafoord, överläkare. Örebro Universitetssjukhus, Örebro.

Sara Rosengren, överläkare. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Johan Lund, överläkare. Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Maria Strandberg, överläkare. Sundsvalls sjukhus.

Antonio Izarra, överläkare. Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Magnus Tengvar, överläkare, Röntgen/MRT, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan Bohlin, överläkare, Röntgen/datortomografi, Karolinska Universitetssjukhuset

Språkkonsulter Ulrika Berg Roos, Karolin Olsson.

RCC Väst är stödjande RCC, genom Malin Samuelsson, som hjälpt till med organisation av möten och annan formalia.

Statistiker Anna Genell, RCC Väst.

Administrativ koordinator Lena Nilsson, RCC Väst, som hjälpt till med statistik och kvalitetsregister.

22.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Markus Hansson till vårdprogramgruppens ordförande.
Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.


Region Västmanland, Region Jönköpings län, Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Östergötland, Norra sjukvårdsregionen,, Region Halland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Gävleborg, Region Örebro, Region Stockholm, Region Kronoberg, Närhälsan och Primärvårdsrådet VGR, NAC - Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, Nära Vård och Hälsa, ME Hematologi Karolinska, Hematologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala, Akademiska sjukhuset Uppsala, Hematologsektionen/Cancercentrum Umeå, Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, Klinisk fysiologi Sahlgrenska Sjukhuset, Specialisttandvården Folktandvården Västra Götaland, Patient- och Närståenderådet (PNR) RCC Väst, Svensk förening för hematologi (SFH), Vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering, Svensk förening för palliativ medicin, Sveriges arbetsterapeuter, SWEDPOS - Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO), Dietister inom onkologi.

22.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.

Nästa kapitel
Tidigare revideringar