Till sidinnehåll

Behandlingsregimer

14.1

MP

Melfalan 0,25 mg/kg p.o. dag 1–4

Prednison 2 mg/kg p.o. (vanligen 100 mg/dag) dag 1–4

Melfalan bör tas på fastande mage ½ timme före frukost

Kuren upprepas var 4-6:e vecka

Till en del patienter kan kurerna ges med 4 veckors intervall. Förlängd cytopeni motiverar dock ofta ett behandlingsintervall på 5–6 veckor. Resorptionen av melfalan varierar mellan olika individer. För optimering av dosen rekommenderas dosjustering med ledning av nadirvärdena mellan kurerna: Perifera blodvärden kontrolleras 2 och 3 veckor efter behandlingsstart under de första kurerna. Vid nadirvärden för neutrofila >2,0 och TPK >100 ökas melfalandosen i nästa kur med 25–30 %. Vid nadir för neutrofila <0,5 eller TPK <50 reduceras melfalandosen i motsvarande grad. Före ny kur bör neutrofila vara >1,5 och TPK >100. Vid lägre värden uppskjuts kuren 1–2 veckor. Vid kvarstående cytopeni ges reducerad melfalandos.

Vid GFR <30 ml/min bör melfalandosen i första kuren reduceras till 75 % av normaldos. Med fördel reduceras antal behandlingsdagar och inte dos per administrationstillfälle. Motsvarande reduktion av initial dos rekommenderas också hos gamla sköra patienter.

14.2

MPT

MP enligt 14.1
Talidomid 50–100 mg p.o. dagligen, till natten.
Ev. fortsatt underhållsdos talidomid efter avslut av MP, om patienten tolererar talidomid.

14.3

MPV

Melfalan 0,18 mg/kg p.o. dag 1–4 var 5:e vecka

Prednison 2 mg/kg (vanligen 100 mg x 1) p.o. dag 1–4 var 5:e vecka

Bortezomib 1,3 mg/m2 sc en dag i veckan i 4 veckor, uppehåll 5:e veckan.

14.4

RD

Lenalidomid 25 mg x 1 p.o. dag 1–21 följt av 1 veckas behandlingsuppehåll.

Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt. Steroiden kan sättas ut när stabil respons har uppnåtts.

Ny behandlingscykel startas dag 29.

För dosreduktion vid cytopeni och nedsatt njurfunktion hänvisas till FASS. Vid behov av dosreduktion kan man överväga intermittent dosering 122.

14.5

RCD (revlimid-cyklofosfamid-dexametason)

RD enl 14.4
Sendoxan 50mg x1 p.o. dag 1-21(28), kan även ges som veckopulsar, se CTD 14.21

14.6

TD (thalidomid-dexametason)

Talidomid 50–100 mg p.o. till natten.
Max tolerabel dos bibehålls till maximal respons eller terapisvikt. Vid respons + platåfas kan dosen reduceras.
Dexametason 20–40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt.

14.7

VD (bortezomib-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3-veckors behandlingscykel.
Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel.
För dosjustering vid toxicitet hänvisas till FASS.
Behandlingen fortsätts till maximal respons + 2 cykler eller uppåt 8 cykler.
Om snabb effekt önskas kan man inleda med 2 doser per veckan och sen reducera till en dos per veckan.
Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

14.8

Daratumumab (D)

Daratumumab 1800mg s.c. vecka 1-8 (en gång i veckan), vecka 9-24 (var annan vecka), vecka 25 – (var 4:e vecka). Pre- och postmedicinering/profylax enl FASS. Patienten ska övervakas på sjukhus efter första dosen.

14.9

DVD (daratumumab-bortezomib-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3-veckors behandlingscykel.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel.

Om snabb effekt önskas kan man inleda med 2 doser per veckan och sen reducera till en dos per veckan.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.
+ tillägg av daratumumab se 2.7

Om man ger bortezomib i 3 veckors cykler rekommenderas daratumumab 1ggr/vecka de första 9 doserna, följande 5 doser ges var 3:e vecka och sedan var 4:e vecka tills progress.

14.10

DVTD (daratumumab-bortezomib-talidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 av varje 4 veckors behandlingscykel.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1–2, 8–9, 15-16, 22-23 (cykel 1 och 2) + dag 1-2 (cykel 3 och 4)
20mg p.o. dag, 8-9, 15-16 (cykel 3 och 4) och 20mg p.o. dag, 1-2, 8-9, 15-16 (cykel 5 och 6, konsolidering)

Talidomid 100 mg x 1 kontinuerligt under cyklerna – totalt 6 månader.
+ tillägg av daratumumab se avsnitt 14.8, cykel 1-6.

14.11

DVCD (bortezomib-cyklofosfamid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 3 veckors behandlingscykel.
Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15 och 22 i varje 5-veckors behandlingscykel.
Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.
Cyklofosfamid 1000 mg/m2 i.v. dag 1.
+ tillägg av daratumumab se avsnitt 14.8.

14.12

DVRD (bortezomib-lenalidomid-dexametason)

VRD21 se avsnitt 14.13 + tillägg av daratumumab se avsnitt 14.8.

14.13

VRD21 + 28 + lite (bortezomib-lenalidomid-dexametason)

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 och 11 i varje 21-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Lenalidomid 25 mg dag 1–14 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

Alternativt veckodos bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Lenalidomid 25 mg ges då dag 1–21 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

Dexametason som ovan eller 40 mg dag 1,8,15

VRD lite ges i 35-dagars behandlingscykel

Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15, och 22.

Dexametason 20 mg p.o. ges samma dag som bortezomib och dagen därpå.

Lenalidomid 15 mg dag 1–21 följt av 14 dagars behandlingsuppehåll alternativt intermittent dosering dag 1-21, se avsnitt 14.4.

14.14

IRD (ixazomib-lenalidomid-dexametason)

Ixazomib 4 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.
Dexametason 40 mg p.o. dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.
Lenalidomid 25 mg dag 1–21 följt av 7 dagars behandlingsuppehåll.

14.15

KD56 (carfilzomib-dexametason)

Startdos carfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1, 2 i första cykeln därefter doshöjning till carfilzomib 56 mg/m2 i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

14.16

KD70 (carfilzomib-dexametason)

Startdos carfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1 i första cykeln därefter doshöjning till carfilzomib 70 mg/m2 i.v. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

14.17

KDunderhåll27+56 (carfilzomib-dexametason)

Startdos carfilzomib 27 mg/m2 i.v. dag 1, 15 i 28 dagars cykel. Doshöjning efter 4 doser till carfilzomib 56 mg/m2 i.v. dag 1, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel.

14.18

KCD (carfilzomib-cyklofofamid-dexametason)

Startdos Carfilzomib 20 mg/m2 i.v. dag 1, 2 i första cykeln därefter doshöjning till Carfilzomib 36 mg/m2 i.v. dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagars behandlingscykel.

Cyklofosfamid 300 mg/m2 p.o. dag 1, 8, 15 i varje 28-dagars behandlingscykel

Dexametason 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i varje 28-dagars behandlingscykel.

14.19

PD (pomalidomid-dexametason)

Pomalidomid 4 mg x 1 p.o. dag 1–21 följt av 1 veckas behandlingsuppehåll.

Dexametason 40 mg p.o. en dag per vecka kontinuerligt.

Ny behandlingscykel startas dag 29.

För dosreduktion vid cytopeni och nedsatt njurfunktion hänvisas till FASS.

14.20

PVD / PCD (pomalidomid-bortezomib-dexametason/pomalidomid-cyklofofamid- dexametason)

PVD: PD enl 14.19, addera bortezomib enl 14.7

PCD: PD enl 14.19, addera cyklofosfamid 50mg p.o. 1x1, dag 1-21(28) alternativt ges som veckopulsar, se CTD 14.21

14.21

CTD (cyklofosfamid-thalidomid-dexametason)

Thalidomid 100 mg p.o. t.n.

Dexametason 40 mg p.o. dag 1–4 och 15–18 (kan behöva dosreduceras vid återfall).

Cyklofosfamid 500 mg p.o. dag 1, 8 och 15.

Upprepas var 4:e vecka.

14.22

VTD-PACE

Cisplatin 10mg/m²/dag (total 40mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1 - 4

Etoposid 40 mg/m²/dag (total 160 mg/m²) - kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1 - 4

Doxorubicin 10 mg/m²/dag (total 40 mg/m²) - kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1 - 4

Cyklofosfamid 400 mg/m²/dag (total 1600 mg/m²) – kontinuerlig 24 timmar infusion dag 1 - 4

Dexametason 40 mg po dag 1-4

Bortezomib 1,0 mg /m² sc dag 1, 4, 8 och 11

Thalidomid 50-400 mg po dag 1-28

Kan upprepas 1-2 gånger i 28 dagars cykler

14.23

Benda

Bendamustin 100 mg/m² IV dag 1 och 2, dosen avviker från FASS text som avser primärbehandling.

Prednison 60 mg/m² peroralt dag 1 till 4, var 4:e vecka minst 3 gånger.

Kan kombineras med VD (se kapitel 2.6). Steroider ges då enligt det ena schemat.

14.24

Underhållsbehandling lenalidomid efter autolog stamcellstransplantation

Rekommenderad startdos är lenalidomid 10 mg oralt en gång dagligen i 3 veckors cykler följt av en veckas paus. Underhållsbehandling ges vanligen i 2 år. Efter 1-3 månaders behandling kan dosen höjas till 15 mg oralt.