Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Omvårdnad

Rekommendationer

  • Utgå från både barnets och familjens behov.
  • Se barnet och de närstående som individer men även familjen som en helhet.
  • Erbjud information, bekräftelse, erkännande, aktivitet och delaktighet.
  • Målet med vården vid livets slut är att skapa ett välbefinnande i rofylld miljö för barnet 
och familjen.

Omvårdnaden utgår från barnets och familjens behov. Barn behöver få sina fysiska behov tillfredsställda, men de behöver också information, bekräftelse, erkännande och aktivitet samt känna att de är delaktiga i vården 127. I nya miljöer, exempelvis sjukvården, ökar barns behov av att ha kontroll över situationen. De behöver få vara nära sina vårdnadshavare och sin familj för att få trygghet, och omgivningen behöver respektera deras integritet.

Samarbetet mellan vårdpersonalen och vårdnadshavarna är grunden för en god omvårdnad. Vården har alltmer inriktats mot en familjeinriktad omvårdnad där familjen ses som en helhet 128.

Det är viktigt med tillgång till symtomlindrande insatser, bland annat fysioterapi med exempelvis andningsgymnastik inklusive andningshjälpmedel, ståträning, regelbundna lägesförändringar och kontrakturprofylax. Annan symtomlindring kan vara smärtbehandling, epilepsibehandling och möjlighet att lindra spasticitet. En gastrostomi kan förenkla administration av läkemedel 129130.

Vid omvårdnaden av det sjuka barnet är det viktigt att det finns tid till att både förbereda och utföra olika procedurer, för att barnet inte ska uppleva stress i situationen utan trygghet och tillit.

När barnet är döende är målet med omvårdnaden att skapa välbefinnande, en lugn och rofylld tillvaro för barnet och hela familjen. Oavsett om barnet vårdas på sjukhus, på hospice eller i hemmet ska miljön vara avskild och kännas trygg 127

De flesta omvårdnadsteoretiker definierar fyra centrala begrepp inom omvårdnad av barn 131:

  • Hälsa: Hur barnet uppfattar sin egen situation och framför allt sitt hälsotillstånd.
  • Omvårdnad: Omvårdnadspersonalens uppgift är att stärka hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa och bevara hälsa. De ska även minska lidande och ge möjlighet till en värdig död.
  • Människa: Den som är mottagare av omvårdnaden, i detta fall barnet.
  • Miljö: Här innefattas både barnets sociala gemenskap, men även barnets fysiska miljö.
Nästa kapitel
16 Symtomlindring vid palliativ vård av barn