Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Lena Brandefors, ordförande Överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, RCC Norr
 • Elena Holm Överläkare, VO hematologi onkologi och strålningsfysik, SUS, RCC Syd
 • Kourosh Lotfi, docent Överläkare, Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
 • Magnus Svensson Överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, RCC Mellansverige
 • Tobias Tolf, specialistläkare, PhD, Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Berit Johansson, överläkare, Hematologen, Borås Sjukhus, RCC Väst
 • Birgitta Sander, professor Överläkare, Patologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Maria Haapalahti, Leg. Sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Hematologisk mottagning, Sunderby sjukhus, Luleå, RCC Norr
 • Olga Stromberg, Hematolog, överläkare, Södersjukhuset AB, Stockholm, RCC Stockholm Gotland
 • Susanne Öhrn Patientrepresentant, RCC Stockholm-Gotland
24.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

 • Monica Sender Överläkare, Avd. för hematologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Kristina Sonnevi Överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
24.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett [namn] till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietister inom onkologi (DRF)
 • Folktandvården Västra Götaland
 • Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)
 • NPO Levnadsvanor Norra sjukvårdsregionförbundet NRF
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen (BMT)
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.