Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Alla svenska sjukhus där behandling av cancer i esofagus eller ventrikel görs ska delta i och rapportera till det nationella kvalitetsregistret (NREV).

Patienter med välgrundad misstanke om esofagus- eller ventrikelcancer ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp.

Patienter som utreds för cancer i esofagus eller ventrikel ska diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) på minst regional nivå.

Indikatorer följs och presenteras i regionala och nationella rapporter från RCC/NREV (Nationellt register för esofagus- och ventrikelcancer).

För att kunna mäta och följa upp åtgärder inom vården krävs mätvärden – indikatorer – som mått på kvalitets- och effektivitetsmål. Socialstyrelsen har i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat nationella kvalitetsindikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. I arbetet med standardiserade vårdförlopp har dessutom ett antal indikatorer som fokuserar på vårdförloppet tagits fram. De övergripande kvalitetsindikatorerna framtagna för allmän cancersjukvård är:

 • Överlevnad och dödlighet
 • Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram
 • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/nationellt vårdprogram
 • Ledtider definieras övergripande och i detalj i ”Esofagus och ventrikelcancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp”. 
 • Mål för övergripande ledtider är:
  • Start av kirurgisk behandling inom 38 dagar från remissbeslut vid välgrundad misstanke
  • Start av kemoradioterapi inom 38 dagar från remissbeslut vid välgrundad misstanke
  • Start av kemoterapi inom 31 dagar från remissbeslut vid välgrundad misstanke

För definitioner och detaljerade ledtider i vårdförloppet hänvisas till ”Esofagus och ventrikelcancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp”

 • Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0–10) för skattning av smärta i det palliativa skedet
 • Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret
 • Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets slutskede
 • Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet
 • Patientrapporterade utfall och erfarenheter av cancervård (PROM och PREM).

Kvalitetsindikatorer gällande vården av patienter med esofagus- och ventrikelcancer publiceras årligen i NREV:s årsrapport uppdelat på varje region. Utvalda indikatorer kommer att redovisas löpande på NREV:s inrapporteringssida där inrapportör kan följa den egna klinikens resultat jämfört med rikets. I Esofagus- och ventrikelcancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp är ytterligare tre indikatorer för nationell uppföljning definierade:

 • Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för esofagus- och ventrikelcancer”.
 • Andel patienter av de som fått remiss enligt standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen esofagus- eller ventrikelcancer.
 • Andel av patienter som fått diagnosen esofagus- eller ventrikelcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.