Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

 • Alla svenska sjukhus där behandling av cancer i esofagus eller ventrikel görs ska delta i och rapportera till det nationella kvalitetsregistret (NREV). 
 • Patienter med välgrundad misstanke om esofagus- eller ventrikelcancer ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp. 
 • Patienter som utreds för cancer i esofagus eller ventrikel ska diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) på minst regional nivå. 
 • Indikatorer följs och presenteras i regionala och nationella rapporter från RCC/NREV (Nationellt register för esofagus- och ventrikelcancer). 

För att kunna mäta och följa upp åtgärder inom vården krävs mätvärden – indikatorer – som mått på kvalitets- och effektivitetsmål. Socialstyrelsen har i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner utarbetat nationella kvalitetsindikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. I arbetet med standardiserade vårdförlopp har dessutom ett antal indikatorer som fokuserar på vårdförloppet tagits fram. 

De övergripande kvalitetsindikatorerna framtagna för allmän cancersjukvård är: 

 • Överlevnad och dödlighet 
 • Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram 
 • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/nationellt vårdprogram 
 • Ledtider för utredning och behandling som definieras i ”Esofagus och ventrikelcancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp”. 
 • Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0–10) för skattning av smärta i det palliativa skedet 
 • Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret 
 • Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets slutskede 
 • Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet 
 • Patientrapporterade utfall och erfarenheter av cancervård (PROM och PREM).