Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

19.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. 

19.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Michael Hermansson, med. dr, överläkare, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Ordförande t o m 2021-10-12. 
 • Eva Szabo, Docent, överläkare, kirurg, Örebro universitetssjukhus, Örebro, ordförande från och med 2021-10-12. 
 • David Borg, med. dr., överläkare, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund 
 • Todor Dzhendov, doktorand, kirurg, Universitetssjukhuset i Linköping 
 • Jakob Hedberg, docent, överläkare, kirurg, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala 
 • Pernilla Lagergren, professor, leg. sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Solna 
 • Fredrik Lindberg, med. dr, överläkare, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
 • Didrik von Platen patientrepresentant 
 • Björn Magnusson, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund 
19.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramgruppens medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av vårdprogramgruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt Cancercentrum Norr. 

19.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession. 

 • PALEMA 
 • E-hälsomyndigheten 
 • SBU 
 • Roche 
 • TLV 
 • SKR kvinnofrodssatsning 
 • SFPO 
 • SFAM 

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.