Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vårdprogrammet är nära associerat med Svenska Kolorektalcanceregistret (SCRCR). Många av de parametrar som lyfts fram i detta vårdprogram, och i de nationella riktlinjerna, registreras i kvalitetsregistret. Vissa ledtider kan hämtas från SVF-registrering. Här registreras parametrar gällande diagnostisk, preoperativ utredning och behandling, den kirurgiska behandlingen och komplikationer till den samt onkologisk behandling och komplikationer till denna. I registret finns också en detaljerad registrering av patologin samt uppgifter om uppföljning.

Sedan många år tillbaka har kvalitetsregistret haft en kvalitetsbedömning där samtliga sjukhus har jämförts med varandra. Tidigare har denna utgått från en jämförelse gentemot riksgenomsnittet. Sedan 2010 är poängsättning målstyrd där för närvarande 20 parametrar ingår, varav 8 är så kallade effektmått och avspeglar utfallet av behandlingen och 12 är processmått, se tabell 21a och tabell 21b nedan. Om målet uppnås erhålls 0 poäng, medan kliniken erhåller ett eller flera minuspoäng om målet inte uppnås för just den parametern. Målen är högt satta men realistiska. För nästan varje parameter finns det något sjukhus som klarat målet. Fördelen med detta system är att man lättare kan se trender, uppåt eller neråt, för sin klinik och riket. Genom att årligen publicera dessa kvalitetsmål kan varje enskild klinik analysera vilka insatser som krävs och arbeta strukturerat för att förbättra sina resultat och närma sig 0. Systemet medger att målen kan höjas om det finns skäl - till exempel om det visar sig att alla sjukhus snabbt når målet avseende en viss parameter. På så sätt blir kvalitetsregistret ett interaktivt arbetsinstrument där varje enskild klinik, i förhållande till både vårdprogram och aktuella riktlinjer, kan se hur kliniken "ligger till i Sverige" men även hur den förbättras.

Det har varit ett stort fokus på ledtider i cancervården se senaste åren. Flera ledtider registreras i SCRCR: datum då remiss inkommit till kirurgkliniken; tid till första besök; tidpunkter för pre- och postoperativ MDT-konferens; operationsdatum, tidpunkter för given strålbehandling och cytostatikabehandling, svarsdatum för PAD samt tidpunkt för hemgång. Ytterligare ledtider i processen registreras inom SVF uppföljningen. Målnivåer för ledtider inom SVF framgår av tabell 22 och tabell 23.

Ett pilotprojekt med registrering av patientupplevelser (PREM) och patientrelaterade utfall (PROM) av en årskohort kommer att slutföras och utvärderas 2019. Inom SVF registreras också PREM-data avseende själva SVF-processen.

Tabell 21a. Effektmått – kvalitetsindikatorer med målnivåer inom Svenska Kolorektalcancerregistret 

A. Radikalt operererad enligt kirurg och patolog, 2017 

Urval: Resecerade, M0 

0 p 

-1 p 

-2 p 

-3 p 

-4 p 

-5 p 

≥ 90 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

 

B. 30 dagars mortalitet, akut opererad, 2015–2017 
Urval: Resecerade 

0 p 

-1 p 

-2 p 

-3 p 

-4 p 

-5 p 

<4 % 

4–5,9 % 

6–7,9 % 

8–8,9 % 

≥ 10 % 

 

 

C. 30 dagars mortalitet, elektivt opererad, 2015–2017 
Urval: Resecerade 

0 p 

-1 p 

-2 p 

-3 p 

-4 p 

-5 p 

<1 % 

1–1,9 % 

2–2,9 % 

3–3,9 % 

≥ 4 % 

 

 

D. Relativ 3-årsöverlevnad, akut opererad, diagnosår 2011–2017  
Urval: Resecerade, M0 

0 p 

-1 p 

-2 p 

-3 p 

-4 p 

-5 p 

≥ 80 % 

75–79 % 

70–74 % 

65–69 % 

60–64 % 

<60 % 

 

E. Relativ 3-årsöverlevnad elektivt opererad, diagnosår 2011–2017  
Urval: Resecerade, M0 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 95 % 

90–94 % 

85–89 % 

80–84 % 

75–79 % 

<75 % 

 

F. Lokalrecidiv inom 3 år, 2012–2014  

Urval: Resecerade 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

<5 % 

5–7 % 

7–10 % 

11–14 % 

≥ 15 % 

 

 

G. Perop tarmperforation, 2015–2017  

Urval: Elektivt resecerade, ej uppg saknas 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

0 % 

0,01–2 % 

2,01–5 % 

> 5 % 

 

 

 

H. Cirkumferentiell marginal (CRM), andel ≥ 1,0 mm, 2017  

Urval: Resecerade, ej PT0 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 90 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

 

Tabell 21b. Processmått – kvalitetsindikatorer med målnivåer inom Svenska Kolorektalcancerregistret 

I. Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 4 veckor, 2017  

Urval: Elektivt op, cyt/strål/op 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 80 % 

70–79 % 

60–69 % 

<60 % 

 

 

 

J. Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom 2 veckor, 2017  

Urval: Resecerade 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 80 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

 

 

K. Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, 2015–2017  

Urval: Resecerade, stad I-III, remitt till onkklin 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 80 % 

75–79 % 

70–74 % 

65–69 % 

<65 % 

 

 

L. Täckningsgrad, anmälan, 2017  

Urval: Alla 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

100 % 

97–99 % 

90–96 % 

<90 % 

 

 

 

M. Komplett staging, 2017  

Urval: Opererade 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 90 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

 

N. Preoperativ MDK, 2017 

Urval: Alla men ej end polyp, o ej akut op 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 90 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

  

O. Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning, 2017 

Urval: Resecerade 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 95 % 

90–94 % 

80–89 % 

<80 % 

 

 

 

P. Antal undersökta körtlar, ≥ 12, 2017  

Urval: Resecerade 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 95 % 

90–94 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

Q. Postoperativ MDK, 2017 

Urval: Op eller end polyp, ej 30d mort 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 90 % 

80–89 % 

70–79 % 

<70 % 

 

 

 

R. Remitterad till onkologklinik, 2015–2017 

Urval: Resecerade, stad III och ≤75 år 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 80 % 

70–79 % 

60–69 % 

<60 % 

 

 

  

S. Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier, 2017  

Urval: Alla 

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

≥ 30 % 

20–29 % 

10–19 % 

<10 % 

 

 

  

T. Täckningsgrad, 3- och 5-årsuppföljning, 2012 och 2014 

Urval: Op eller end polyp, ej 30d mort  

0: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

100 % 

97–99 % 

90–96 % 

<90 % 

 

 

 

Tabell 22. Målnivåer för ledtider enligt SVF 

Föjande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:  

Patientgrupp 

Från 

Till 

Tid 

Basutredning 

Beslut välgrundad misstanke 

Start av första behandling 

46 kalenderdagar 

Utökad utredning 

Beslut välgrundad misstanke 

Start av första behandling 

60 kalenderdagar 

Start av behandling kan gälla operation, strål- eller läkemedelsbehandling, stent eller stomiuppläggning oavsett kurativ eller palliativ intention. Som start av behandling räknas även beslut om behandling med best supportive care.

Tabell 23. De ingående ledtiderna inom SVF

Från 

Till  

Tid 

Misstanke – beslut om utredning för att bekräfta eller utesluta välgrundad misstanke 

Beslut välgrundad misstanke eller ej 

10 kalenderdagar 

Beslut välgrundad misstanke 

Välgrundad misstanke – remiss mottagen 

1 kalenderdag 

Välgrundad misstanke – remiss mottagen 

Första besök i specialiserad vård (block A – koloskopi) 

10 kalenderdagar 

Block A 

PAD-svar, px 

5 kalenderdagar 

Block A, basutredning 

Behandlingsbeslut 

14 kalenderdagar 

Block A, utökad utredning 

Behandlingsbeslut 

28 kalenderdagar 

Behandlingsbeslut 

Start av första behandling 

14 kalenderdagar 

Operation 

PAD-svar 

14 kalenderdagar 

Operation 

Adjuvant cytostatikabehandling 

Så snart patienten är läkt, helst inom 6 veckor och senast inom 8 veckor