Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vårdprogrammet är nära associerat med Svenska Kolorektalcanceregistret (SCRCR). Många av de parametrar som lyfts fram i detta vårdprogram, och i de nationella riktlinjerna, registreras i kvalitetsregistret. Vissa ledtider kan hämtas från SVFregistrering. Här registreras parametrar gällande diagnostisk, preoperativ utredning och behandling, den kirurgiska behandlingen och komplikationer till den samt onkologisk behandling och komplikationer till denna. I registret finns också en detaljerad registrering av patologin samt uppgifter om uppföljning.

Sedan många år tillbaka har kvalitetsregistret haft en kvalitetsbedömning där samtliga sjukhus har jämförts med varandra. Tidigare har denna utgått från en jämförelse gentemot riksgenomsnittet. Sedan 2010 är poängsättning målstyrd där för närvarande 20 parametrar ingår, varav 8 är så kallade effektmått och avspeglar utfallet av behandlingen och 12 är processmått, se tabell 20 nedan. Om målet uppnås erhålls 0 poäng, medan kliniken erhåller ett eller flera minuspoäng om målet inte uppnås för just den parametern. Målen är högt satta men realistiska. För nästan varje parameter finns det något sjukhus som klarat målet. Fördelen med detta system är att man lättare kan se trender, uppåt eller neråt, för sin klinik och riket. Genom att årligen publicera dessa kvalitetsmål kan varje enskild klinik analysera vilka insatser som krävs och arbeta strukturerat för att förbättra sina resultat och närma sig 0. Systemet medger att målen kan höjas om det finns skäl - till exempel om det visar sig att alla sjukhus snabbt når målet avseende en viss parameter. På så sätt blir kvalitetsregistret ett interaktivt arbetsinstrument där varje enskild klinik, i förhållande till både vårdprogram och aktuella riktlinjer, kan se hur kliniken "ligger till i Sverige" men även hur den förbättras.

Det har varit ett stort fokus på ledtider i cancervården se senaste åren. Flera ledtider registreras i SCRCR: datum då remiss inkommit till kirurgkliniken; tid till första besök; tidpunkter för pre- och postoperativ MDT-konferens; operationsdatum, tidpunkter för given strålbehandling och cytostatikabehandling, svarsdatum för PAD samt tidpunkt för hemgång. Ytterligare ledtider i processen registreras inom SVF uppföljningen. Målnivåer för ledtider inom SVF framgår av tabell 21 och tabell 22.

Ett pilotprojekt med registrering av patientupplevelser (PREM) och patientrelaterade utfall (PROM) av en årskohort kommer att slutföras och utvärderas 2019. Inom SVF registreras också PREM-data avseende själva SVF-processen.

Tabell 20a. Effektmått – kvalitetsindikatorer med målnivåer inom Svenska Kolorektalcancerregistret

A. Radikalt operererad enligt kirurg och patolog, 2017 Urval: Resecerade, M0

0 p

-1 p

-2 p

-3 p

-4 p

-5 p

≥ 90 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

B. 30 dagars mortalitet, akut opererad, 2015–2017
Urval: Resecerade

0 p

-1 p

-2 p

-3 p

-4 p

-5 p

<4 %

4–5,9 %

6–7,9 %

8–8,9 %

≥ 10 %

 

 

C. 30 dagars mortalitet, elektivt opererad, 2015–2017
Urval: Resecerade

0 p

-1 p

-2 p

-3 p

-4 p

-5 p

<1 %

1–1,9 %

2–2,9 %

3–3,9 %

≥ 4 %

 

 

D. Relativ 3-årsöverlevnad, akut opererad, diagnosår 2011–2017
Urval: Resecerade, M0

0 p

-1 p

-2 p

-3 p

-4 p

-5 p

≥ 80 %

75–79 %

70–74 %

65–69 %

60–64 %

<60 %

 

E. Relativ 3-årsöverlevnad elektivt opererad, diagnosår 2011–2017
Urval: Resecerade, M0

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 95 %

90–94 %

85–89 %

80–84 %

75–79 %

<75 %

 

F. Lokalrecidiv inom 3 år, 2012–2014

Urval: Resecerade

0:

-1

-2

-3

-4

-5

<5 %

5–7 %

7–10 %

11–14 %

≥ 15 %

 

 

G. Perop tarmperforation, 2015–2017

Urval: Elektivt resecerade, ej uppg saknas

0:

-1

-2

-3

-4

-5

0 %

0,01–2 %

2,01–5 %

> 5 %

 

 

 

H. Cirkumferentiell marginal (CRM), andel ≥ 1,0 mm, 2017

Urval: Resecerade, ej PT0

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 90 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

Tabell 20b. Processmått – kvalitetsindikatorer med målnivåer inom Svenska Kolorektalcancerregistret

I. Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 4 veckor, 2017

Urval: Elektivt op, cyt/strål/op

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 80 %

70–79 %

60–69 %

<60 %

 

 

 

J. Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom 2 veckor, 2017

Urval: Resecerade

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 80 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

 

K. Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, 2015–2017

Urval: Resecerade, stad I-III, remitt till onkklin

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 80 %

75–79 %

70–74 %

65–69 %

<65 %

 

 

L. Täckningsgrad, anmälan, 2017

Urval: Alla

0:

-1

-2

-3

-4

-5

100 %

97–99 %

90–96 %

<90 %

 

 

 

M. Komplett staging, 2017

Urval: Opererade

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 90 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

N. Preoperativ MDK, 2017

Urval: Alla men ej end polyp, o ej akut op

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 90 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

O. Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning, 2017

Urval: Resecerade

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 95 %

90–94 %

80–89 %

<80 %

 

 

 

P. Antal undersökta körtlar, ≥ 12, 2017

Urval: Resecerade

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 95 %

90–94 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

Q. Postoperativ MDK, 2017

Urval: Op eller end polyp, ej 30d mort

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 90 %

80–89 %

70–79 %

<70 %

 

 

 

R. Remitterad till onkologklinik, 2015–2017

Urval: Resecerade, stad III och ≤75 år

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 80 %

70–79 %

60–69 %

<60 %

 

 

 

S. Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier, 2017

Urval: Alla

0:

-1

-2

-3

-4

-5

≥ 30 %

20–29 %

10–19 %

<10 %

 

 

 

T. Täckningsgrad, 3- och 5-årsuppföljning, 2012 och 2014 Urval: Op eller end polyp, ej 30d mort

0:

-1

-2

-3

-4

-5

100 %

97–99 %

90–96 %

<90 %

 

 

Tabell 21. Målnivåer för ledtider enligt SVF

Föjande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Patientgrupp

Från

Till

Tid

Basutredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

39 kalenderdagar

Utökad utredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

53 kalenderdagar

Start av behandling kan gälla operation, strål- eller läkemedelsbehandling, stent eller stomiuppläggning oavsett kurativ eller palliativ intention. Som start av behandling räknas även beslut om behandling med best supportive care.

Tabell 22. De ingående ledtiderna inom SVF

Från

Till

Tid

Misstanke – beslut om utredning för att bekräfta eller utesluta välgrundad misstanke

Beslut välgrundad misstanke eller ej

10 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A – koloskopi)

10 kalenderdagar

Block A

PAD-svar, px

5 kalenderdagar

Block A, basutredning

Behandlingsbeslut

14 kalenderdagar

Block A, utökad utredning

Behandlingsbeslut

28 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling

14 kalenderdagar

Operation

PAD-svar

14 kalenderdagar

Operation

Adjuvant cytostatikabehandling

Så snart patienten är läkt, helst inom 6 veckor och senast inom 8 veckor

 

Nästa kapitel
23 Referenser