Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

 • Samtliga patienter med kolorektal cancer bör idag behandlas inom ramen för MDK.
 • MDK för patienter med kolorektal cancer bör bestå av kolorektalkirurg, onkolog, radiolog, patolog samt kontaktsjuksköterska. Vid behov medverkar även lever- och/eller thoraxkirurg.

Cancerdiagnostik, behandling och vård innebär multiprofessionellt teamarbete. Teamarbetet formeras så att man skapar en helhetssyn i hela cancervårdkedjan, från primär prevention till vård i livets slutskede.

Behandlingen av kolorektal cancer i dag inbegriper ofta flera behandlingskomponenter såsom kirurgi, strål- samt läkemedelsbehandling. Den multimodala behandlingen innebär en ökad komplexitet vid behandlingsbeslut som kräver flera olika specialisters samlade bedömning. Parallellt med den förbättrade multimodala behandlingen har också en förbättrad utredning (staging) introducerats som möjliggör en ökad individualisering och prognostisering av patienter med kolorektal cancer. Ökande och mer komplexa behandlingsalternativ leder till ett ökat behov av MDK och diskussion behövs flera gånger under utredning och behandling samt vid tumöråterfall.

Sammansättningen av den multidisciplinära konferensen varierar över landet och är inte vetenskapligt underbyggd. Vanligen innefattar MDK för patienter med kolorektal cancer, kolorektalkirurg, onkolog, radiolog, patolog samt kontaktsjuksköterska. Vid behov medverkar även lever- och/eller thoraxkirurg. Deltagarna kan behöva variera mellan preterapeutisk MDK och postoperativ MDK, då olika kompetenser har olika betydelse. Radiologen har en viktig funktion i den preterapeutiska konferensen för att förevisa tumörutbredning, medan patologens närvaro är essentiell i den postoperativa konferensen, för att presentera det histopatologiska preparatet som grund för fortsatt handläggning.

De negativa konsekvenser som lyfts fram är framför allt att MDK är resurskrävande.

De positiva effekterna är fler:

 • Alla relevanta kompetenser fokuserar samtidigt på patientens behov
 • Kommunikation mellan olika specialiteter och professioner underlättas
 • Möjligheterna till skräddarsydd behandling ökar
 • Antalet patienter som inkluderas i randomiserade kontrollerade studier (RCT)/vetenskapliga studier ökar
 • Möjligheten till undervisning/spridning av budskap ökar

Evidensläget för värdet av MDK är lågt, systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier av patienter med kolorektal cancer saknas. I fallserier och kohortstudier är visat att MDK är kopplat till att

 • patienter får (neo)adjuvant behandling i högre utsträckning
 • preoperativ staging blir mer komplett
 • lokal tumörkontroll ökar genom att andelen patienter med involverad cirkumferent resektionsmarginal (CRM+) minskar
 • andel patienter som får radikal kirurgi ökar

Bedömning av patienter inom ramen för MDK kan därmed förväntas öka överlevnaden i kolorektal cancer sekundärt till en optimerad multimodal behandling avseende såväl (neo)adjuvant behandling som förbättrad kirurgisk radikalitet. Det finns dock sannolikt fortfarande en selektion av vilka patienter som bedöms i MDK varför resultaten förblir osäkra.

Fördjupad läsning återfinns i referenslistan 9293949596979899100.