Till sidinnehåll

Sammanfattning

Kolorektalcancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen och incidensen ökar i Sverige (idag ca 6000 fall/år). Handläggningen av kolorektalcancer är idag uttalat multidisciplinärt orienterad där primärvård, radiologi, endoskopi, patologi, kirurgi och onkologi bidrar till bästa möjlighet till behandling för varje enskild patient. Den multidisciplinära konferensen (MDK) är central i detta arbete. Beslut om att införa screening med faecesprov har tagits nationellt och implementering av screening pågår för närvarande (2019) i samtliga regioner/landsting. Standardiserat vårdförlopp (SVF) är infört med standardiserad utredning vid välgrundad misstanke om kolorektalcancer.

Idag behandlas drygt hälften av rektalcancerpatienterna med cytostatika och/eller strålbehandling preoperativt för bättre onkologiskt resultat, vilket är en stor ökning jämfört med praxis på 80-talet. Det är troligt att andelen koloncancerpatienter som behandlas onkologiskt innan kirurgi också kommer att öka, ett antagande som baseras på ny forskning.

Den kirurgiska tekniken har sedan under de senaste drygt 20 åren standardiserats vilket tillsammans med utvecklingen inom medicinsk onkologisk behandling har bidragit till förbättrat onkologiskt resultat.

Adjuvant cytostatika minskar risken för metastasering efter behandling av primärtumör. Balansen mellan risk/nytta av denna tilläggsbehandling diskuteras på MDK baserat på operationsfynd (patolog) samt verksamhetens kunskap om patientens möjlighet att tolerera cytostatika.

Ca 50 % av patienterna utvecklar metastaser någon gång. Metastasbehandling onkologiskt och/eller kirurgiskt ger möjlighet till förlängd överlevnad och i vissa fall bot och patienter som bedöms lämpliga för behandling bör diskuteras på MDK med närvaro av organspecialister (leverkirurg, thoraxkirurg) och onkologer.

Vid palliativ situation bör patienten vid behov diskuteras på MDK vid förändring av klinik eller tumörstatus där annan behandling kan övervägas (tex rebestrålning eller kirurgi).

Omvårdnad och cancerrehabilitering är prioriterade områden och är en förutsättning för att våra patienter mår väl under och efter behandlingen.

Kvalitetsregistret för kolorektalcancer är en förutsättning för bedömningen av att arbetet med att utveckla vården för kolorektalcancerpatienterna är framgångsrikt. Resultaten följs både på lokal och nationell nivå och visar på eventuella brister som kräver ett förbättringsarbete.