Till sidinnehåll

Bilaga 1 – Insatstabell

Tabell 1. Exempel på insatser på de olika nivåerna i relation till cancervårdförloppet. Vissa av insatserna kan ges med digitala stöd.

Tidpunkter i cancervårdförloppet

Grundläggande insatser

Särskilda insatser

Avancerade insatser

Vid misstanke om cancer och under utredning (SVF).

Individanpassad information
Stöd samt råd om hantering av ovisshet
Lämna kontaktuppgifter dit patienten kan vända sig
Kartläggning av socialt nätverk
Inbjudan till närstående vid läkarbesök

 

Samordning när det finns faktorer som kan försvåra vid en cancerutredning, t ex. samsjuklighet eller hemlöshet

Vid diagnosbesked och inför eventuell cancerbehandling

Individanpassad information om diagnos och behandling (inkl. ev. behandlingsalternativ samt konsekvenser av behandling)
Kontaktsjuksköterska
Min vårdplan
Bemötande och validering av känslor och reaktionerKrisstöd Inkludering av närstående om patienten ger sitt medgivande
Kartläggning av ohälsosamma levnadsvanor
Enkla råd om levnadsvanor
Egenvårdsråd
Bedömning av risk för undernäring
Bedömning av risk för ångest, depression och suicid
Kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov
Bedömning av sjukskrivningsbehov
Aktiv överlämning

Kontakt med kurator eller psykolog för fördjupat krisstöd
Uppföljning av minderåriga barns situation
Fördjupad bedömning av levnadsvanor
Rådgivande samtal och ev. kvalificerad rådgivning om levnadsvanor   
Kontakt med dietist vid undernäring eller risk för det.
Prehabiliteringsinsatser
Rehabiliteringsplan

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner, enheter och huvudmän

Under cancerbehandling

Individanpassad information
Stöd i hantering av situationen
Kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov
Uppdatering av Min vårdplan
Rådgivning
Uppföljning av råd om levnadsvanor
Råd om sex och cancer
Bedömning av risk för ångest, depression och suicid
Bedömning av sjukskrivningsbehov
Information om aktörer i civilsamhället

Fördjupad bedömning, stöd och råd
Rehabiliteringsinsatser av

  • fysioterapeut
  • dietist
  • kurator
  • arbetsterapeut
  • psykolog
  • aktuell kompetens/profession vid olika cancerdiagnoser och behov (t.ex. logoped, lymfterapeut, uroterapeut, stomiterapeut, sexolog, tandvård)

Gruppinterventioner
Stöd till närstående
Hjälpmedel
Stöd i att upprätthålla eller återgå till arbete och fritidsaktiviteter
Rehabiliteringsplan

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner enheter och huvudmän. Rehabiliteringskoordinering

Vid övergång från behandlingsfas till uppföljningsfas eller paus i behandling vid kronisk cancer 

Individanpassad information
Normalisera tankar och känslor vid övergång
Behandlingssammanfattning
Information om ev. restriktioner
Information om vart patienten kan vända sig om problem uppstår
Information om uppföljningen
Information om möjliga seneffekter/biverkningar på kort och lång sikt
Kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov
Diskussion om fortsatt sjukskrivning alternativt återgång i arbetet
Strategier för att hantera återfallsoroRåd om levnadsvanor
Egenvårdsråd
Bedömning av risk för ångest, depression och suicid
Information om aktörer i civilsamhället.

Remiss till rehabiliteringsprofession/er
Rehabiliteringsplan

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner, enheter och huvudmän
Rehabiliteringskoordinering

Efter avslutad behandling (uppföljningsfasen)

Individanpassad information
Kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov
Råd om hälsofrämjande aktiviteter, levnadsvanor och egenvård
Råd om sexuell hälsa vid cancer
Råd om strategier för att hantera sin nya situation
Information om aktörer i civilsamhället
Bedömning av risk för ångest, depression och suicid

Remiss till rehabiliteringsprofession/er
Gruppinterventioner
Hjälpmedel eller översyn av tillgänglighet i bostaden
Rehabiliteringsplan

 

 

 

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner, enheter och huvudmän
Rehabiliteringskoordinering

 

Vid kronisk cancer

Råd om hälsofrämjande aktiviteter, levnadsvanor och egenvård
Kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov
Råd om sexuell hälsa vid cancer
Råd om strategier för att hantera ny livssituation
Information om aktörer i civilsamhället
Bedömning av risk för ångest, depression och suicid

Remiss till rehabiliteringsprofession/er
Gruppinterventioner
Rehabiliteringsplan

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner, enheter och huvudmän
Rehabiliteringskoordinering

Vid vård I livets slutskede.

Fysiskt, psykiskt , existentiellt och socialt stöd till patienten och närstående

 

Hjälpmedel eller översyn av tillgänglighet i bostaden
Insatser från rehabiliteringsprofessioner
Stöd för att bibehålla funktioner så långt det är möjligt

Teaminsatser
Samverkan mellan professioner, enheter och huvudmän