Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Rekommendationer

 • Varje verksamhet som behandlar patienter med cancer behöver säkerställa att cancerrehabiliteringen på lokal, regional och nationell nivå följs upp systematiskt, för ett kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Rehabiliteringsindikatorer bör registreras systematiskt för att bidra till en jämlik cancerrehabilitering av god kvalitet.

Cancerrehabiliteringen behöver följas upp på lokal, regional och nationell nivå för att säkerställa att den är jämlik och håller god kvalitet. Detta kräver ett systematiskt arbetssätt för hela vårdprocessen. Alla rehabiliterande insatser som sätts in bör åtgärdskodas för att möjliggöra nationell uppföljning.

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet visar på en övergripande systematisk struktur för att registrera både åtgärdskoder och indikatorer för rehabilitering. Målsättningen är att bidra till en likvärdig och strukturerad dokumentation som kan ligga till grund för arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning och analys på nationell och övergripande nivå.

Detta vårdprogram följer de rekommendationer för övergripande uppföljning som finns i den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet. De diagnosspecifika kvalitetsregistren inom cancer ska dock följa upp diagnosspecifika åtgärder för rehabilitering inom den aktuella patientgruppen.

Utöver de övergripande indikatorerna för att följa upp rehabilitering rekommenderar vårdprogrammet följande indikatorer:

 • andel unika patienter som erbjudits namngiven kontaktsjuksköterska
 • andel unika patienter som erbjudits Min vårdplan som stöd i vård- och rehabiliteringsprocessen
 • andel patienter som fått sina behov bedömda med till exempel Hälsoskattning för cancerrehabilitering eller likvärdigt bedömningsformulär. Obs! Eftersom bedömningen ska upprepas behöver tid definieras.
6.1

Rekommenderade KVÅ-koder

Rekommendationer

 • Rehabiliteringsinsatser bör åtgärdskodas enligt KVÅ-systemet.
 • Varje verksamhet behöver en systematik för vilka KVÅ-koder som ska användas, vem som ska registrera koden och vid vilken tidpunkt.
 • Verksamheterna bör använda rekommenderade KVÅ-koder gällande rehabiliteringsplan, Min vårdplan och samverkan.

Regionerna ansvarar för att säkerställa god kvalitet i sjukvården. Därför bör cancerrehabiliterande insatser mätas eller åtminstone registreras. Varje verksamhet som behandlar cancerpatienter behöver därför en systematik för vilken KVÅ-kod som är lämplig att använda i just den verksamheten, vem som ska registrera koden och vid vilken tidpunkt. I klassificeringssystemet ingår koder för rehabilitering, både övergripande och på detaljnivå. För professionsspecifika åtgärdskoder, se Socialstyrelsen klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ).

Nedan följer en sammanställning av användbara och rekommenderade KVÅ-koder för uppföljning av rehabilitering. Koderna rekommenderas i Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet och finns framtagna och beskrivna av Socialstyrelsen. Med Socialstyrelsens hälsorelaterade kvalifikationer kan vårdpersonal dokumentera information om hälsotillstånd, funktionstillstånd, vårdåtgärder samt insatser och aktiviteter på ett systematisk och enhetligt sätt. Det möjliggör även ett system för uppföljning och systematiks kvalitetsarbete.

Kodning av rehabiliteringsplan:

 • AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan
 • AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan
 • AW027 Uppföljning och revidering av rehabiliteringsplan
 • AW035 Avslutande av rehabiliteringsplan


Fördjupad uppföljning av åtgärder listade i rehabiliteringsplanen och uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan:

 • AW030 Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan inom sluten vård
 • AW031 Genomförd rehabilitering enligt rehabiliteringsplan inom öppen vård
 • DV077 Upprättande av sjukskrivnings-och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
 • AW026 Uppföljning och revidering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
 • AW037 Avslutande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
 • GC001 Koordineringsinsatser för att främja återgång eller inträde i arbetslivet
 • AU124 Upprättande av samordnad individuell plan (SIP)
 • AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)
 • DV076 Teamrehabilitering

Kodning av Min vårdplan som del i cancerrehabiliteringsprocessen:

 • XV019 Upprättande av Min vårdplan
 • XV020 Revidering av Min vårdplan

Kodning av levnadsvanor som en del i cancerrehabiliteringsprocessen:

Tobak:

 • DV111 Enkla råd om tobak
 • DV112 Rådgivande samtal om tobak
 • DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobak

Matvanor:

 • DV141 Enkla råd vid ohälsosamma matvanor
 • DV142 Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor
 • DV143 Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor


Riskbruk alkohol:

 • DV121 Enkla råd
 • DV122 Rådgivande samtal
 • DV123 Kvalificerat rådgivande samtal

Fysisk aktivitet:

 • DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet
 • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet.
 • DV200 Utfärdande av FaR
 • AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)
6.2

Kvalitetsregister

Rekommendation

 • Kvalitetsindikatorer för cancerrehabilitering bör rapporteras i diagnosspecifika kvalitetsregister.

I dagsläget finns inget kvalitetsregister för cancerrehabilitering. De diagnosspecifika kvalitetsregistren bör därför innehålla indikatorer för cancerrehabilitering för den aktuella patientgruppen.

6.3

PROM och PREM-mätningar

Patientrapporterade utfallsmått och patientrapporterade erfarenhetsmått, så kallade PROM och PREM, samlas i flera diagnosspecifika kvalitetsregister inom cancervården, se Patientrapporterade mått - insamling och ansvar | Kvalitetsregister | SKR. Patientrapporterade mått är en viktig del i det systematiska arbetet för att följa upp patienters cancerrehabiliteringsprocess inom varje diagnos.