Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av två representanter per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vård. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Gunnar Eckerdal, ordförande, överläkare, verksamhet onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Annika Asketun, fysioterapeut, verksamhetsutvecklare, RCC Sydöst
 • Carina Mannefred, socionom, utvecklingsledare, RCC Väst
 • Emma Ohlsson Nevo, med.dr, sjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro
 • Heléne Öberg, fysioterapeut, verksamhetsutvecklare, RCC Syd
 • Jan Björklund, patientrepresentant, RCC Sydöst
 • Johan Dahl, patientrepresentant, RCC Uppsala-Örebro
 • Katja Vuollet Carlsson, onkologisjuksköterska, vårdutvecklare RCC Norr
 • Leif Eskelid, RCC Syd
 • Leif Näckholm, patientrepresentant, RCC Norr
 • Malgorzata Luber-Szumniak, specialist allmänmedicin, bitr. överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
 • Margareta Haag, patientrepresentant, RCC Stockholm-Gotland
 • Maria Hellbom, fil.dr, verksamhetschef, Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde, RCC Stockholm-Gotland
 • Monica Berg, arbetsterapeut, samordnare för cancerrehabilitering, Region Jönköping, RCC Sydöst
 • Sofie Grinneback, fysioterapeut, utvecklingsledare RCC Väst
 • Sofie Backman, dietist, Sundsvalls sjukhus, RCC Norr
 • Susanne Hellerstedt Börjesson, med.dr, sjuksköterska, cancersamordnare, RCC Uppsala-Örebro
 • Ylva Hellstadius, med.dr, sjuksköterska, processledare psykosocial cancerrehabilitering, RCC Stockholm‑Gotland
22.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Carina Modeus, Chichi Malmström, Christina Christoffersson, Polymnia Nikolaidis, Ing-Marie Magnusson, Helena Granstam Björneklätt, Cecilia Arving, Maggi Målevik, Pia Delin, Olof Hasslow, Pia Mickols, Kerstin Thörnquist.

22.4

Jäv och andra bindningar

Ingen medlem i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro.

22.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Gunnar Eckerdal till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • Barnläkarföreningens sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi
 • Bröstcancerförbundet
 • Bröstcancerföreningen Amazona
 • Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad
 • Dietisternas Riksförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Föreningen för sjuksköterskor inom öron, näsa, hals och huvud-halskirurgi
 • Gyncancerföreningen i Värmland
 • Lungcancerföreningen
 • Läkarförbundet
 • Nationell arbetsgrupp ärftlig cancer
 • Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer
 • Nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård
 • Nationella vårdprogramgruppen för pankreascancer
 • Nationella vårdprogramgruppen för peniscancer
 • Nationella vårdprogramgruppen för skivepitelcancer
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Nätverket för kurator i cancervården, Västra sjukvårdsregionen
 • Nätverket för primärvårdspsykologer
 • Prostatacancerföreningen, PROLIV Väst
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala-Örebro
 • Region Västra Götaland
 • Region Östergötland
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Sjukhusläkarna
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för lymfologi
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening nuklearmedicin
 • Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Svensk förening för rehabiliteringsmedicin
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk ortopedisk förening
 • Svensk plastikkirurgisk förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk urologisk förening
 • Svenska logopedförbundet
 • Svenska neurologföreningen
 • Svenska ödemförbundet
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.