Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

16.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från samtliga regionala cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vård. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

16.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ylva Hellstadius, ordförande, med. dr., sjuksköterska, steg 1 utbildning i psykoterapi, Centrum för cancerrehabilitering Stockholms länssjukvårdsområde, RCC Stockholm Gotland

Anna Henriksson, med. dr., sjuksköterska, Mälardalens universitet, RCC Mellansverige

Carina Mannefred, socionom, utvecklingsledare, RCC Väst

Helena Igelström, docent, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, RCC Mellansverige

Heléne Öberg, fysioterapeut, verksamhetsutvecklare, RCC Syd

Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut, Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms länssjukvårdsområde, RCC Stockholm-Gotland

Frida Forsberg, läkare och specialist i rehabiliteringsmedicin, processledare cancerrehabilitering, RCC Sydöst

Katja Vuollet Carlsson, onkologisjuksköterska, vårdutvecklare, RCC Norr

Malgorzata Luber-Szumniak, läkare och specialist i allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Sofie Backman, dietist, Sundsvalls sjukhus, RCC Norr

Leif Eskelid, patientrepresentant, RCC Syd

Leif Näckholm, patientrepresentant, RCC Norr

Margareta Haag, patientrepresentant, RCC Stockholm-Gotland

16.3

Adjungerade författare

Helena Ilstedt, psykoterapeut, psykoonkologisk mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Jeanette Winterling, med. dr., sjuksköterska, steg 1 utbildning i psykoterapi, psykoonkologisk mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Johanna Höök, PhD, apotekare, processledare integrativ cancervård, Karolinska Institutet Stockholm, RCC Stockholm-Gotland

Karin Garming Legert, med. dr., specialist i orofacial medicin, övertandläkare, Karolinska Institutet Stockholm

Katarina Blom, med. dr., fysioterapeut och lymfterapeut, specialistmottagning för lymfödemutredredning, Stockholms länssjukvårdsområde

Kathrin Wode, PhD, överläkare, Umeå universitet, RCC Stockholm-Gotland

16.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:
Helene Wendell, Linda Bergström, Sofie Grinneback, Annika Asketun, Jan Björklund, Emma Ohlsson Nevo, Susanne Hellerstedt Börjesson, Gunnar Eckerdal (ordf), Monica Berg, Johan Dahl, Maria Hellbom, Carina Modeus, Polymnia Nikolaidis, Chichi Malmström, Christina Christoffersson, Ing-Marie Magnusson, Helena Granstam Björneklätt, Cecilia Arving, Maggi Målevik, Pia Delin, Olof Hasslow, Pia Mickols, Kerstin Thörnquist.

16.5

Jäv och andra bindningar

Ingen medlem i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro.

16.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Ylva Hellstadius till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
 • Bröstcancerförbundet
 • CancerRehabFonden
 • Fysioterapeuterna
 • Kalmar län
 • NAG bäckencancerrehabilitering, RCC
 • NAG KSSK och MVP, RCC
 • NAG Min vårdplan, RCC
 • NAG Prevention, RCC
 • NAG Ärftlig cancer, RCC
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Norra sjukvårdsregionen
 • NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Nätverket mot Cancer
 • Patient- och närståenderådet, RCC Mellansverige
 • Patient- och närståenderådet RCC Norr
 • Patient- och närståenderådet RCC Väst
 • PrimärvårdsKvalitet, SKR
 • RAG Cancerrehabilitering Stockholm-Gotland
 • RAG cancerrehabilitering, RCC Mellansverige
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Samverkansgrupp för kuratorer inom cancervården, RCC
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för lymfologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk förening för rehabiliteringsmedicin
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk geriatrisk förening
 • Svensk hematologisk förening
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer, Barnläkarföreningen
 • Svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter barncancer (SAREB)
 • Svenska ödemförbundet
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Tarm uro och stomiförbundet (ILCO)
 • Ung Cancer
 • Vårdprogramgruppen för Långtidsuppföljning efter barncancer
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Västmanland

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.