Till sidinnehåll

Definitioner

Det finns internationellt inte någon vedertagen definition av cancerrehabilitering. Nordic Cancer Union (NCU) är en sammanslutning av nationella organisationer motsvarande svenska Cancerfonden. NCU formulerade 2004 en definition av cancerrehabilitering, som ligger till grund för följande uppdaterade definition som används i detta vårdprogram:

”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt”, se Nordic Cancer Union.

Rehabilitering definieras av Socialstyrelsen (SOSFS 2007:10): ”Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

Tabell 1. Exempel på insatser för cancerrehabilitering

Typ av rehabilitering

Tidpunkt

Insatser, exempel

Mål

 • Profylax
 • Prehabilitering
 • Tidig rehabilitering

Vid misstanke om cancer

 

 • Information
 • Psykologiskt stöd
 • Hjälpmedel

Trygg och välinformerad patient som aktivt deltar i planering och vård

Inför inledning av cancerbehandling

Fysisk aktivitet, nutrition, tobaksstopp, psykologiskt och socialt stöd

Optimala förutsättningar för behandling och reducerad risk för biverkningar

Cancerrehabilitering under pågående cancerbehandling

 

Under och efter avslutad primär cancerbehandling, tidig palliativa fas/kronisk cancer

 • Stöd till ökad fysisk aktivitet och nutrition
 • Stöd att återgå till arbete och fritidsaktiviteter
 • Psykologiskt stöd

Optimera förutsättningarna för ett långt liv

Bibehålla eller återfå optimal funktion och livskvalitet

Stödjande cancerrehabilitering

Efter avslutad primär cancerbehandling

 • Stöd till aktivitetsbalans
 • Fysisk aktivitet

Som ovan

 

Specialiserad cancerrehabilitering

När det cancerbehandlande teamet eller primärvården inte har den kompetens som krävs för att tillgodose patientens behov

Tidsbegränsade insatser från flera professioner utifrån patientens individuella förutsättningar och behov

 • Så god fysisk, psykisk och social funktion som möjligt
 • Arbetsåtergång

Cancerrehabilitering i palliativ vård

När patienten är införstådd med att palliativ vård inletts

 • Utprovning hjälpmedel
 • Psykologiskt och socialt stöd
 • Stöd för att bibehålla funktioner så långt det är möjligt
 • Livskvalitet
 • Närståendestöd

Cancerrehabilitering kan vara aktuell inom alla vårdnivåer, i primär- och närsjukvård, i öppen och sluten specialiserad sjukvård, i specialiserad hemsjukvård eller med stöd från palliativt konsultteam. Rehabiliteringsbehov ska beaktas från misstanke om cancer, i samband med kurativ vård, efter att patienter friskförklarats men fått sena biverkningar av behandlingen samt när patienten är införstådd med att palliativ vård inletts och när vårdens målsättning enbart är symtomlindring.

I detta vårdprogram belyses en rad aspekter som rör rehabilitering, men även frågor som berör cancervård på andra sätt. Målet är att detta vårdprogram ska komplettera diagnosspecifika nationella cancervårdprogram.