Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Referenser

1.Riksdagen. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU14. 1997. Available from: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/199697Prioriteringar-inom-hal_GK01SoU14/.

2.From needs to offers. Rehabilitation of cancer patients: Nordic Cancer Union (NCU). Available from: http://www.ncu.nu/Default.aspx?ID=21 

3.Sveriges Riksdag S. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) . 2017. Available from: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

4.WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee.  Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization; 2010.

5.Bedömning av rehabiliteringsbehov: Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/bedomning-av-rehabiliteringsbehov/.

6.Hälsoskattning - Valideringsartikel.

7.Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten: Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: http://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/ 

8.Street RL, Jr., Makoul G, Arora NK, Epstein RM. How does communication heal? Pathways linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient Educ Couns. 2009;74(3):295-301.

9.Socialstyrelsen. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, chefer och personal 2015 [updated 2015-04-10]. Artikelkatalog]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/vardensskyldighetattinformerao.

10.Bousquet G, Orri M, Winterman S, Brugiere C, Verneuil L, Revah-Levy A. Breaking Bad News in Oncology: A Metasynthesis. J Clin Oncol. 2015;33(22):2437-43.

11.Fujimori M, Shirai Y, Asai M, Kubota K, Katsumata N, Uchitomi Y. Effect of communication skills training program for oncologists based on patient preferences for communication when receiving bad news: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2014;32(20):2166-72.

12.Moore PM, Rivera Mercado S, Grez Artigues M, Lawrie TA. Communication skills training for healthcare professionals working with people who have cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2013(3):Cd003751.

13.De nödvändiga samtalen. Palliativt Utvecklingscentrum, Lund.

14.Patientlag (2014:821): Socialdepartementet; 2014. Available from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821.

15.Riksdagen, Socialdepartementet. Socialtjänstlag (2001:453). Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1369 Available from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453.

16.Landsting SKo. Patientkontrakt. Slutrapport januari 2018. Samarbetsprojekt i tre landsting/regioner. Dnr: S2017/02482/FS 2018. Available from: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tillganglighetivardenvardgarantin/patientkontrakt.15086.html.

17.Standardiserade vårdförlopp i cancervården: Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/.

18.Socialstyrelsen. SOSFS 2011:7 Livsuppehållande behandling 2011. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-26/.

19.Kontaktsjuksköterska: Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: http://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/.

20.Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när en förälder har allvarliga svårigheter eller avlider. : Socialstyrelsen. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-6.

21.Nationellt vårdprogram palliativ vård Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/.

22.Teamarbete & Förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård. Reviderad 2017: Svensk sjuksköterskeförening. Available from: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kvalitet/Teamarbete-och-forbattringskunskap/.

23.Riksdagen. Socialförsäkringsbalk (2010:110) Kap 30 2010. Available from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110.

24.Riksdagen. Arbetsmiljölagen 3:2a (1977:1160) Available from: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160 

25.Försäkringskassan. Tillbaka till arbete- rehabilitering. Available from: www.forsakringskassan.se/privatpers.

26.(SKL) SKoL. Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet, 2016-02-09 Regionala cancercentrum i samverkan; 2016. Available from: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/.

27.Regeringen. En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11. Available from: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200911/ 

28.Regeringen. Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Diarienummer: S2018/03084FS 2018 [updated 2018-05-17]. Available from: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/05/langsiktig-inriktning-for-det-nationella-arbetet-med-cancervarden/.

29.Steinberger E, Kollmeier M, McBride S, Novak C, Pei X, Zelefsky MJ. Cigarette smoking during external beam radiation therapy for prostate cancer is associated with an increased risk of prostate cancer-specific mortality and treatment-related toxicity. BJU international. 2015;116(4):596-603.

30.Nationella vårdprogram cancer. Available from: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/.

31.Vårdhandboken - Översikt cytostatika, cytotoxiska läkemedel. Available from: http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Oversikt/.

32.Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för lungcancer 2015. Available from: https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/.

33.Palliativ vård - andnöd: Internetmedicin. Available from: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3379.

34.Fatigue severity scale: CPUP. Uppföljningsprogram för cerebra pares. Available from: http://cpup.se/?s=Fatigue+Severity+Scale&x=0&y=0.

35.Självskattning av mental trötthet (Mental Fatigue Scale, MFS): Göteborgs Universitet. Available from: https://mf.gu.se/utredning/Mental+Tr%C3%B6tthet,+sj%C3%A4lvskattning.

36.Twomey R, Martin T, Temesi J, Culos-Reed SN, Millet GY. Tailored exercise interventions to reduce fatigue in cancer survivors: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Cancer. 2018;18(1):757.

37.Minton O, Richardson A, Sharpe M, Hotopf M, Stone P. Drug therapy for the management of cancer-related fatigue. Cochrane Database Syst Rev. 2010(7):CD006704.

38.Trötthet vid cancer (fatigue). Vårdguiden 1177.

39.Håravfall och cytostatikabehandling – En litteraturöversikt: Göteborgs Universitet. Available from: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32927.

40.Nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall i samband med cytostatikabehandling: SBU. Available from: http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/nedkylning-av-harbotten-for-att-forhindra-haravfall-i-samband-med-cytostatikabehandling/.

41.van den Hurk CJ, van de Poll-Franse LV, Breed WP, Coebergh JW, Nortier JW. Scalp cooling to prevent alopecia after chemotherapy can be considered safe in patients with breast cancer. Breast (Edinburgh, Scotland). 2013;22(5):1001-4.

42.Lemieux J, Provencher L, Perron L, Brisson J, Amireault C, Blanchette C, et al. No effect of scalp cooling on survival among women with breast cancer. Breast cancer research and treatment. 2015;149(1):263-8.

43.van den Hurk CJ, van den Akker-van Marle ME, Breed WP, van de Poll-Franse LV, Nortier JW, Coebergh JW. Cost-effectiveness analysis of scalp cooling to reduce chemotherapy-induced alopecia. Acta oncologica (Stockholm, Sweden). 2014;53(1):80-7.

44.Roila F, Herrstedt J, Aapro M, Gralla RJ, Einhorn LH, Ballatori E, et al. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Ann Oncol. 2010;21 Suppl 5:v232-43.

45.Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling: Internetmedicin.se. Available from: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?Page=659.

46.Nätverket för cancerrelaterat illamående: Sjuksköterskor i cancervård. Available from: http://www.cancervard.se/natverket-for-cancerrelaterat-illamaende/.

47.Vårdprogram lymfödem: Svensk förening för lymfologi. Available from: http://www.lymfologi.se/vardprogram-lymfodem/.

48.Vårdhandboken - Översikt, lymfödem, vård och behandling Available from: http://www.vardhandboken.se/Texter/Lymfodem-vard-och-behandling/Oversikt/.

49.Hayes SC, Janda M, Cornish B, Battistutta D, Newman B. Lymphedema after breast cancer: incidence, risk factors, and effect on upper body function. J Clin Oncol. 2008;26(21):3536-42.

50.Baumann FT, Reike A, Hallek M, Wiskemann J, Reimer V. Does Exercise Have a Preventive Effect on Secondary Lymphedema in Breast Cancer Patients Following Local Treatment? - A Systematic Review.

51.Baumann FT, Reike A, Reimer V, Schumann M, Hallek M, Taaffe DR, et al. Effects of physical exercise on breast cancer-related secondary lymphedema: a systematic review. Breast cancer research and treatment. 2018;170(1):1-13.

52.Singh B, Disipio T, Peake J, Hayes SC. Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Exercise for Those With Cancer-Related Lymphedema. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2016;97(2):302-15.e13.

53.Hayes SC, Janda M, Ward LC, Reul-Hirche H, Steele ML, Carter J, et al. Lymphedema following gynecological cancer: Results from a prospective, longitudinal cohort study on prevalence, incidence and risk factors. Gynecol Oncol. 2017;146(3):623-9.

54.Zaleska M, Olszewski WL, Durlik M. The effectiveness of intermittent pneumatic compression in long-term therapy of lymphedema of lower limbs. Lymphatic research and biology. 2014;12(2):103-9.

55.Lymfödem: Internetmedicin. Available from: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6555.

56.The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2016;49(4):170-84.

57.Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, et al. Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Support Care Cancer. 2015;23(1):223-36.

58.Vårdhandboken. Riskbedömning av ohälsa i munnen. Munhälsa. Available from: http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Riskbedomning-av-ohalsa-i-munnen/.

59.Munhålans sjukdomar: Läkemedelsboken. Göteborgs Universitet. Available from: https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/munhalans_sjukdomar.html.

60.http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Oversikt/.

61.Svanberg A. Mucositis Prevention for Patients Receiving High Dose Chemotherapy and Stem Cell Transplantation. Volym 798 av Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, ISSN 1651-6206 Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2012.

62.Daut RL, Cleeland CS, Flanery RC. Development of the Wisconsin Brief Pain Questionnaire to assess pain in cancer and other diseases. Pain. 1983;17(2):197-210.

63.BPI, validerad svensk version: https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/33833/mod_resource/content/1/BPI-SF.pdf.

64.Rolfsson H. Fallgropar vid mätning av smärta. Visuella analogskalan som smärtskattningsmetod ifrågasatt. Nr 9, 2009. Läkartidningen. 2009;106.

65.Smärta, cancerrelaterad - behandling. Available from: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2687.

66.Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, et al. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv166-iv91.

67.Smärtlindring i livets slutskede – ny rekommendation: Läkemedelsverket; 2010 [cited 6]. Available from: https://lakemedelsverket.se/smartlindring-livets-slutskede.

68.Smärtskattningsformulär Göteborg: Regionalt cancercentrum Väst. Available from: https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/att-ladda-ner/.

69.Stout KYWaB, Wonders K, Stout, B. The Role of Exercise in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy, Neurooncology - Newer Developments2016.

70.Seretny M, Currie GL, Sena ES, Ramnarine S, Grant R, MacLeod MR, et al. Incidence, prevalence, and predictors of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis. Pain. 2014;155(12):2461-70.

71.Hirayama Y, Ishitani K, Sato Y, Iyama S, Takada K, Murase K, et al. Effect of duloxetine in Japanese patients with chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a pilot randomized trial. International journal of clinical oncology. 2015;20(5):866-71.

72.Neurotoxiska sidoeffekter av cytostatika. Cytostatika-Inducerad Perifer Neuropati CIPN. Baserat på ett symposium vid Onkologidagarna 2017. Information för personal inom sjukvård och rehabilitering. Christina Trapp Bolund: Stockholms Läns Cancerpatienter; 2017. Available from: http://www.sthlmslanscancerpatienter.se/.

73.Kus T, Aktas G, Alpak G, Kalender ME, Sevinc A, Kul S, et al. Efficacy of venlafaxine for the relief of taxane and oxaliplatin-induced acute neurotoxicity: a single-center retrospective case-control study. Support Care Cancer. 2016;24(5):2085-91.

74.Pachman DR, Watson JC, Loprinzi CL. Therapeutic strategies for cancer treatment related peripheral neuropathies. Curr Treat Options Oncol. 2014;15(4):567-80.

75.Vårdhandboken - Åtgärder vid förstoppning: Vårdhandboken. Available from: http://www.vardhandboken.se/Texter/Forstoppning/Atgarder-vid-forstoppning/.

76.Vårdhandboken - Översikt, Infektioner i magtarmkanalen. Available from: http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektioner-i-magtarmkanalen/Oversikt/.

77.Dunberger G, Lind H, Steineck G, Waldenstrom AC, Nyberg T, al-Abany M, et al. Fecal incontinence affecting quality of life and social functioning among long-term gynecological cancer survivors. Int J Gynecol Cancer. 2010;20(3):449-60.

78.WHO. Cancer. Highlight  [updated 1 February 2018 ]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/.

79.Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 20092009.

80.Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Socialstyrelsen. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder 

81.About our Cancer Prevention Recommendations. What are they and how do they reduce cancer risk? : World cancer research fund. Available from: https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations-about.

82.Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskapsunderlag för teamet: Svensk Sjuksköterskeförening; [updated 2018-09-04 ]. Available from: https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/.

83.Wells M, Macmillan M, Raab G, MacBride S, Bell N, MacKinnon K, et al. Does aqueous or sucralfate cream affect the severity of erythematous radiation skin reactions? A randomised controlled trial. Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2004;73(2):153-62.

84.Iwakawa M, Noda S, Yamada S, Yamamoto N, Miyazawa Y, Yamazaki H, et al. Analysis of non-genetic risk factors for adverse skin reactions to radiotherapy among 284 breast cancer patients. Breast cancer (Tokyo, Japan). 2006;13(3):300.

85.Sharp L, Johansson H, Hatschek T, Bergenmar M. Smoking as an independent risk factor for severe skin reactions due to adjuvant radiotherapy for breast cancer. Breast (Edinburgh, Scotland). 2013;22(5):634-8.

86.Prochazka M, Granath F, Ekbom A, Shields PG, Hall P. Lung cancer risks in women with previous breast cancer. European journal of cancer (Oxford, England : 1990). 2002;38(11):1520-5.

87.Jagsi R, Griffith KA, Koelling T, Roberts R, Pierce LJ. Rates of myocardial infarction and coronary artery disease and risk factors in patients treated with radiation therapy for early-stage breast cancer. Cancer. 2007;109(4):650-7.

88.Kaufman EL, Jacobson JS, Hershman DL, Desai M, Neugut AI. Effect of breast cancer radiotherapy and cigarette smoking on risk of second primary lung cancer. J Clin Oncol. 2008;26(3):392-8.

89.Macdonald G, Kondor N, Yousefi V, Green A, Wong F, Aquino-Parsons C. Reduction of carboxyhaemoglobin levels in the venous blood of cigarette smokers following the administration of carbogen. Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2004;73(3):367-71.

90.Frågor och svar om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/nationellariktlinjerforsjukdom 

91.Snusbruk och hälsorisker: Folkhälsomyndigheten. Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/snusbruk-och-halsorisker/ 

92.Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. BMJ. 2010;340:b5569.

93.Rades D, Setter C, Schild SE, Dunst J. Effect of smoking during radiotherapy, respiratory insufficiency, and hemoglobin levels on outcome in patients irradiated for non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008;71(4):1134-42.

94.Videtic GM, Stitt LW, Dar AR, Kocha WI, Tomiak AT, Truong PT, et al. Continued cigarette smoking by patients receiving concurrent chemoradiotherapy for limited-stage small-cell lung cancer is associated with decreased survival. J Clin Oncol. 2003;21(8):1544-9.

95.Zevallos JP, Mallen MJ, Lam CY, Karam-Hage M, Blalock J, Wetter DW, et al. Complications of radiotherapy in laryngopharyngeal cancer: effects of a prospective smoking cessation program. Cancer. 2009;115(19):4636-44.

96.Warren GW, Sobus S, Gritz ER. The biological and clinical effects of smoking by patients with cancer and strategies to implement evidence-based tobacco cessation support. Lancet Oncol. 2014;15(12):e568-80.

97.Montazeri Z, Nyiraneza C, El-Katerji H, Little J. Waterpipe smoking and cancer: systematic review and meta-analysis. Tobacco control. 2017;26(1):92-7.

98.Vattenpipa - farligare än du tror! : 1177 Vårdguiden - Region Jönköpings län. Available from: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vattenpipa---farligare-an-man-tror/.

99.Sanner T, Grimsrud TK. Nicotine: Carcinogenicity and Effects on Response to Cancer Treatment - A Review. Front Oncol. 2015;5:196.

100.Tonnesen H, Nielsen PR, Lauritzen JB, Moller AM. Smoking and alcohol intervention before surgery: evidence for best practice. British journal of anaesthesia. 2009;102(3):297-306.

101.Nath B, Li Y, Carroll JE, Szabo G, Tseng JF, Shah SA. Alcohol exposure as a risk factor for adverse outcomes in elective surgery. Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract. 2010;14(11):1732-41.

102.Bradley KA, Rubinsky AD, Sun H, Bryson CL, Bishop MJ, Blough DK, et al. Alcohol screening and risk of postoperative complications in male VA patients undergoing major non-cardiac surgery. Journal of general internal medicine. 2011;26(2):162-9.

103.AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) Socialstyrelsen. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/audit.

104.Egenvård - Äldres hälsa [Internet]. Socialstyrelsen. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/egenvard

105.Kostråd och matvanor: Livsmedelsverket. Available from: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor.

106.Global Recommendations on Physical Activity for Health: WHO. Available from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/.

107.FYSS – Evidensbaserad kunskapsbas. Available from: www.fyss.se.

108.Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659: Sveriges Riksdag, Socialdepartementet. Available from: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659.

109.Om du funderar på komplementär och alternativ medicin: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Available from: https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/vardprocesser/integrativ-cancervard/.

110.Peterson C. Naturläkemedel - egenvård på egen risk! Fara för okända biverkningar och interaktioner med "vanliga" läkemedel. 2005 nr 44: Läkartidningen; 2005. Available from: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2388.

111.Steffens D, Beckenkamp PR, Hancock M, Solomon M, Young J. Preoperative exercise halves the postoperative complication rate in patients with lung cancer: a systematic review of the effect of exercise on complications, length of stay and quality of life in patients with cancer. British journal of sports medicine. 2018;52(5):344.

112.Silver JK, Baima J. Cancer prehabilitation: an opportunity to decrease treatment-related morbidity, increase cancer treatment options, and improve physical and psychological health outcomes. American journal of physical medicine & rehabilitation. 2013;92(8):715-27.

113.Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hubner M, Klek S, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2017;36(3):623-50.

114.Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2017;36(1):11-48.

115.ERAS Congress 2018, Stockholm ERAS Society. Available from: http://erassociety.org/.

116.Pouwels S, Hageman D, Gommans LN, Willigendael EM, Nienhuijs SW, Scheltinga MR, et al. Preoperative exercise therapy in surgical care: a scoping review. Journal of clinical anesthesia. 2016;33:476-90.

117.Carli F, Gillis C, Scheede-Bergdahl C. Promoting a culture of prehabilitation for the surgical cancer patient. Acta oncologica (Stockholm, Sweden). 2017;56(2):128-33.

118.Schmitz KH, Courneya KS, Matthews C, Demark-Wahnefried W, Galvao DA, Pinto BM, et al. American College of Sports Medicine roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. Med Sci Sports Exerc. 2010;42(7):1409-26.

119.Turner RR, Steed L, Quirk H, Greasley RU, Saxton JM, Taylor SJ, et al. Interventions for promoting habitual exercise in people living with and beyond cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;9:Cd010192.

120.Karvinen KH, DuBose KD, Carney B, Allison RR. Promotion of physical activity among oncologists in the United States. J Support Oncol. 2010;8(1):35-41.

121.Karvinen KH, McGourty S, Parent T, Walker PR. Physical activity promotion among oncology nurses. Cancer Nurs. 2012;35(3):E41-8.

122.Segal R, Zwaal C, Green E, Tomasone JR, Loblaw A, Petrella T. Exercise for people with cancer: a clinical practice guideline. Current oncology (Toronto, Ont). 2017;24(1):40-6.

123.Segal R, Zwaal C, Green E, Tomasone JR, Loblaw A, Petrella T. Exercise for people with cancer: a systematic review. Current oncology (Toronto, Ont). 2017;24(4):e290-e315.

124.Mishra SI, Scherer RW, Snyder C, Geigle PM, Berlanstein DR, Topaloglu O. Exercise interventions on health-related quality of life for people with cancer during active treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2012(8):CD008465.

125.Lahart IM, Metsios GS, Nevill AM, Carmichael AR. Physical activity for women with breast cancer after adjuvant therapy. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:Cd011292.

126.Kim MK, Sim JA, Yun YH, Bae DS, Nam JH, Park CT, et al. Health-Related Quality of Life and Sociodemographic Characteristics as Prognostic Indicators of Long-term Survival in Disease-Free Cervical Cancer Survivors. Int J Gynecol Cancer. 2016;26(4):743-9.

127.Furmaniak AC, Menig M, Markes MH. Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9:Cd005001.

128.Backman M, Browall M, Sundberg CJ, Wengstrom Y. Experiencing health - Physical activity during adjuvant chemotherapy treatment for women with breast cancer. Eur J Oncol Nurs. 2016;21:160-7.

129.Backman M, Wengstrom Y, Johansson B, Skoldengen I, Borjesson S, Tarnbro S, et al. A randomized pilot study with daily walking during adjuvant chemotherapy for patients with breast and colorectal cancer. Acta oncologica (Stockholm, Sweden). 2014;53(4):510-20.

130.Courneya KS, Segal RJ, Mackey JR, Gelmon K, Reid RD, Friedenreich CM, et al. Effects of aerobic and resistance exercise in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a multicenter randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2007;25(28):4396-404.

131.Impact of Physical Activity on Cancer Recurrence and Survival in Patients With Stage III Colon Cancer: Findings From CALGB 89803. Int J Sports Med. 2014 Aug;35(9):794-9. doi: 10.1055/s-0033-1363984. Epub 2014 Feb 19.

132.Sammut L, Ward M, Patel N. Physical activity and quality of life in head and neck cancer survivors: a literature review. Int J Sports Med. 2014;35(9):794-9.

133.Borch KB, Braaten T, Lund E, Weiderpass E. Physical activity before and after breast cancer diagnosis and survival - the Norwegian women and cancer cohort study. BMC Cancer. 2015;15:967.

134.Bonn SE, Sjolander A, Lagerros YT, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, et al. Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015;24(1):57-64.

135.Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E, Chan JM. Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study. J Clin Oncol. 2011;29(6):726-32.

136.Patel AV, Feigelson HS, Talbot JT, McCullough ML, Rodriguez C, Patel RC, et al. The role of body weight in the relationship between physical activity and endometrial cancer: results from a large cohort of US women. Int J Cancer. 2008;123(8):1877-82.

137.Sloan JA, Cheville AL, Liu H, Novotny PJ, Wampfler JA, Garces YI, et al. Impact of self-reported physical activity and health promotion behaviors on lung cancer survivorship. Health Qual Life Outcomes. 2016;14:66.

138.Newton RU, Galvao DA. Accumulating Evidence for Physical Activity and Prostate Cancer Survival: Time for a Definitive Trial of Exercise Medicine? Eur Urol. 2016.

139.Lowe SS, Watanabe SM, Courneya KS. Physical activity as a supportive care intervention in palliative cancer patients: a systematic review. J Support Oncol. 2009;7(1):27-34.

140.Brown JC, John GM, Segal S, Chu CS, Schmitz KH. Physical activity and lower limb lymphedema among uterine cancer survivors. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(11):2091-7.

141.Brown JC, Lin LL, Segal S, Chu CS, Haggerty AE, Ko EM, et al. Physical activity, daily walking, and lower limb lymphedema associate with physical function among uterine cancer survivors. Support Care Cancer. 2014;22(11):3017-25.

142.Johansson K. Fysioterapi, den ledande tidningen för landets fysioterapeuter: Fysioterapeuterna; 2013. Available from: http://fysioterapi.se/arkivet/fysioterapi-nr-3-2018/.

143.Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer Västra Götaland: 1177 Vårdguiden. Available from: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Ma-bra/Motion-och-sjukgymnastik-vid-cancer/ 

144.Det är viktigt att röra sig när man har cancer: Region Gävleborg, samverkanswebben. Available from: http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/cancer/min-vardplan/.

145.Pusterommet: Aktiv mot Kreft. Available from: https://aktivmotkreft.no/pusterommet/.

146.Fysisk aktivitet på recept. FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Available from: http://www.fyss.se/far/om-fysisk-aktivitet-pa-recept-far/.

147.Quist M, Adamsen L, Rorth M, Laursen JH, Christensen KB, Langer SW. The Impact of a Multidimensional Exercise Intervention on Physical and Functional Capacity, Anxiety, and Depression in Patients With Advanced-Stage Lung Cancer Undergoing Chemotherapy. Integrative cancer therapies. 2015;14(4):341-9.

148.Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring: Socialstyrelsen. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2014-10.

149.Undernäring: Ett åtgärdspaket: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Available from: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/undernaring.4494.html.

150.Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2017;36(5):1187-96.

151.Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Socialstyrelsen. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2.

152.Att förebygga cancer – vad säger forskningen? : Cancerfonden. Available from: https://www.cancerfonden.se/artiklar/att-forebygga-cancer-vad-sager-forskningen.

153.Cancer Prevention Recommendations: World Cancer Research Fund. Available from: https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-prevention-recommendations.

154.Aktivitetsbalans – ett centralt begrepp inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap: Sveriges Arbetsterapeuter. Available from: http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2012/TA-62012 

155.Behandlingsstöd. Hjälpmedelguiden. Behovstrappor. Aktiviteter i dagliga livet: Vårdgivarguiden. Available from: http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/adl/personlig/ 

156.Law M, McColl, M. Interventions, Effect, and Outcomes in Occupational Therapy. Adults and Older Adults: Thorofare: SLACK Incorpated; 2010.

157.Law M, Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M., Polatajko, H., Pollock, N. . Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter; 2014.

158.Hulter-Åsberg K. ADL-trappan. Lund: Studentlitteratur AB; 1989.

159.Glenny C, Stolee P. Comparing the functional independence measure and the interRAI/MDS for use in the functional assessment of older adults: a review of the literature. BMC geriatrics. 2009;9:52.

160.Tornquist K, Sonn U. Towards an ADL taxonomy for occupational therapists. Previously published in Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1994; 1:69-76. Scandinavian journal of occupational therapy. 2014;21 Suppl 1:20-7.

161.AMPS i Sverige. AMPS referenslista. Available from: http://amps.se/amps/ 

162.Fisher A, Nyman, A. OTIPM: En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi, rev 2011. Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter; 2007.

163.Curt GA, Breitbart W, Cella D, Groopman JE, Horning SJ, Itri LM, et al. Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition. The oncologist. 2000;5(5):353-60.

164.Weis J, Horneber M. Fatigue Management: en sex veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag. Svensk version 1.2 av Managing Fatigue – A six week course för energy conservation. Författare Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995). Översättning av Eva Månsson Lexell, biträdande lektor i arbetsterapi och Lena Haglund, docent i arbetsterapi, 2017.  Cancer-Related Fatigue. London: Springer Health Care; 2015.

165.Sexual and reproductive health WHO. Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/.

166.Sex, hälsa och välbefinnande Östersund, Statens folkhälsoinstitut: Statens folkhälsoinstitut (utgivare). Available from: www.folkhalsomyndigheten.se.

167.Rasmusson E-M, Thomé, B.  . Women's Wishes and Need for Knowledge Concerning Sexuality and Relationships in Connection with Gynecological Cancer Disease.  In Sexuality and Disability. 26(4): Lund University Publications 2008. p. 207-18 

168.Rasmusson EM, Plantin L, Elmerstig E. 'Did they think I would understand all that on my own?' A questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients. Eur J Cancer Care (Engl). 2013;22(3):361-9.

169.Sex och cancer: Cancerfonden. Available from: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/sex-och-cancer.

170.Reportage: Sexualiteten efter cancerbehandlingen: 1177 Vårdguiden. Stockholms Läns Landsting. Available from: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Fertilitet-och-sexualitet/Reportage-Sexualiteten-efter-cancerbehandlingen/.

171.PLISSIT som samtalsmetodik i samtal om sexualitet - En litteraturstudie: Göteborgs Universitet; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/2077/19677 

172.PLISSIT Model: Introducing Sexual Health in Clinical Care: Psychiatry Advisor. Available from: https://www.psychiatryadvisor.com/practice-management/improving-provider-education-regarding-sexual-health/article/629446/.

173.Fertiliteten efter cancerbehandlingen: 1177 Vårdguiden. Stockholms Läns Landsting. Available from: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Fertilitet-och-sexualitet/Fertiliteten-efter-cancerbehandlingen/.

174.Filmer: Unga som har fått cancer och som erbjuds att frysa ned spermier och film för unga som har fått cancer ¨Fertilitet trots cellgiftsbehandling¨: VOG könscellers arbetsgrupp  ”Främjande av reproduktionsförmågan hos unga". Available from: http://vavnad.se/konsceller/filmer/.

175.Kompetensutveckling inom försäkringsmedicin: Sveriges Kommuner och Landsting. Available from: https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin.1031.html.

176.Rekommendationer och indikationer: Socialstyrelsen. Available from: https://roi.socialstyrelsen.se/.

177.Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. ID-nummer: SOU 2011:15 Stockholm: Fritzes offentliga publikationer: Socialdepartementet. Available from: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2011/03/sou-201115/.

178.Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården: Sveriges Kommuner och Landsting. Available from: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html.

179.Sjövall K. Living with cancer - Impact on cancer patient and partner: Lunds Universitet, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series; 2011. Available from: https://lup.lub.lu.se/search/publication/701ac40f-b0e3-41e7-90c6-0f82086bb17f.

180.http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-35.

181.Cancerkompisar Lund. Available from: http://www.cancerkompisar.se/.

182.Anhörigstödet Cancerkompisar.se utvärderas – värdefullt och flexibelt: Regionalt cancercentrum Syd. Available from: https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2018/juli/anhorigstodet-cancerkompisar.se-utvarderas/.

183.Att vara den som står bredvid: 1177 Vårdguiden. Stockholms Läns Landsting. Available from: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Att-vara-den-som-star-bredvid/.

184.Zhu J, Fang F, Sjolander A, Fall K, Adami HO, Valdimarsdottir U. First-onset mental disorders after cancer diagnosis and cancer-specific mortality: a nationwide cohort study. Ann Oncol. 2017;28(8):1964-9.

185.Dignity Therapy: A Novel Psychotherapeutic Intervention for Patients Near the End of Life. Available from: https://www.researchgate.net/publication/7650774_Dignity_Therapy_A_Novel_Psychotherapeutic_Intervention_for_Patients_Near_the_End_of_Life.

186.The ICD-10. Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/.

187.Ångest: Socialstyrelsen. Kunskapsguiden.se. Available from: http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/angest/Sidor/default.aspx.

188.Caruso R, GiuliaNanni M, Riba MB, Sabato S, Grassi L. Depressive Spectrum Disorders in Cancer: Diagnostic Issues and Intervention. A Critical Review. Current psychiatry reports. 2017;19(6):33.

189.Rivest, J., Levenson, J. Clinical features and diagnosis of psychiatric disorders in patients with cancer: Overview: UpToDate. Available from: https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-psychiatric-disorders-in-patients-with-cancer/abstract/21.

190.Steel JL, Geller DA, Gamblin TC, Olek MC, Carr BI. Depression, immunity, and survival in patients with hepatobiliary carcinoma. J Clin Oncol. 2007;25(17):2397-405.

191.Vodermaier A, Linden W, Rnic K, Young SN, Ng A, Ditsch N, et al. Prospective associations of depression with survival: a population-based cohort study in patients with newly diagnosed breast cancer. Breast cancer research and treatment. 2014;143(2):373-84.

192.Pinquart M, Duberstein PR. Depression and cancer mortality: a meta-analysis. Psychological medicine. 2010;40(11):1797-810.

193.DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence. Arch Intern Med. 2000;160(14):2101-7.

194.Suicidriskbedömning: Internetmedicin. Available from: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1244.

195.Depression: Socialstyrelsen. Kunskapsguiden.se. Available from: http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Depression/Sidor/default.aspx.

196.Meadows M-E. Cognitive function after cancer and cancer treatment: UpToDate. Available from: https://www.uptodate.com/contents/cognitive-function-after-cancer-and-cancer-treatment.

197.Nationellt vårdprogram för hjärna och ryggmärg: Regionala cancercentrum i samverkan. Available from: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/vardprogram/.

198.Mini Mental State Examination, MMSE: Svenskt Demenscentrum. Available from: http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Skattningsskalor-instrument/Mini-Mental-Test--MMT/.

199.Insatser inom kvinnors hälsa 2016. Rehabilitering vid cancer i lilla bäckenet. Delrapport inom överenskommelsen 2016. Available from: https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/rehabilitering/rapport_backenrehab2016_final.pdf 

200.Funktionella besvär i lilla bäckenet: Regionala cancercentrum i samverkan. Available from: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/.

201.Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer: Regionalt cancercentrum i samverkan. Available from: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/.

 

Nästa kapitel
19 Vårdprogramgruppens sammansättning