Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet tydliggör de aspekter som ska implementeras (lagstiftning m.m.) och de som bör bli föremål för lokal och regional tillämpning och implementering. 

En ambition med detta vårdprogram är att samla sådana ämnesområden som har giltighet för de flesta cancerdiagnoser, medan sådant som är specifikt för en enskild cancerdiagnos ska gå att finna i tumörspecifika vårdprogram. Därmed ges förutsättningar för att de tumörspecifika vårdprogrammen ska kunna göras mer kortfattade och att cancerrehabiliteringen blir mer jämlik. Cancerrehabilitering i palliativ vård belyses även i Nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Kapitlet 7.8 Lymfödem har karaktären av ett kunskapsunderlag. Ett separat dokument planeras till Nationellt vårdprogram (NVP) för Cancerrehabilitering 2021.

Vårdprogrammet omfattar inte cancerrehabilitering för patienter under 18 år. 

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-02-05. Beslut om implementering fattas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. Ansvarigt regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Syd.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Prehabilitering har tillkommit som ett helt nytt kapitel. 
  • De avsnitt som berör omvårdnad har integrerats i texten och uppdaterats. 
  • Rekommendationen om kylmössa har ändrats.
  • Ett avsnitt som berör rehabilitering vid långvariga eller sent uppkomna resttillstånd efter avslutad cancerbehandling har lagts till.
  • Kapitelindelningen har justerats på några ställen och referenslistan har uppdaterats.
2.3

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. I många fall saknas vetenskapliga studier till stöd för givna rekommendationer. Detta framgår av texten. 

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:  

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet.

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet