Till sidinnehåll

Egenvård

Sammanfattning och rekommendationer

  • Egenvård förutsätter välinformerad patient. Rekommendation: Använd.
  • Betydelsen av livsstilsfaktorer bör diskuteras. Rekommendation: Använd.

För att förbereda patientens egenvård krävs strukturerad och anpassad information som startar då välgrundad misstanke uppstår. Detta skapar beredskap för delaktighet vid beslut om olika behandlingsalternativ som erbjuds. Denna information bör inkludera rätten till en ny medicinsk bedömning och syftet med registrering i SweLiv – svenska registret för cancer i lever och gallvägar. Information om SweLiv och dess årliga nationella rapport finns tillgängliga på Cancercentrums webbplats.

Hösten 2014 bildades en patientförening, PALEMA, som riktar sig till patienter som drabbats av cancer i övre delen av buken, och närstående till dem. Föreningens ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

10.1

Livsstilsfaktorer

Inför kirurgisk behandling bör tobak undvikas i minst tre veckor för att minska risken för komplikationer och för en snabbare postoperativ återhämtning (Lindström, 2008). Högkonsumenter av alkohol som blir alkoholfria 4–8 veckor innan operation minskar komplikationerna med ca 70 % (Wahlin et al., 2014).

Smärtlindring med opiater ger nedsatt reaktionshastighet, framför allt i behandlingens början. Samråd med läkare bör ske angående eventuella restriktioner beträffande smärtlindring och olika naturläkemedel (Schisler et al., 2012).

Specifika kostråd saknas för den aktuella diagnosgruppen. Eventuella besvär skiljer sig åt beroende på diagnos, behandling och var i sjukdomsfasen patienten befinner sig. För individanpassade råd krävs samråd med dietist.

För allmänna rekommendationer kring livsstilsfaktorer i samband med cancer hänvisas till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Patientrepresentanterna önskar rekommendationer om eventuella restriktioner. Finns restriktioner bör detta ingå i den skriftliga informationen.

10.2

Skötsel av dränage

Patient, vars gallvägar avlastas med yttre dränage (se kapitel 5.3 Gallvägsavlastning), kan gå hem med detta och få hjälp med skötsel och omläggning av sjukvården. I vissa fall kan patienten, efter undervisning, lära sig att spola och lägga om dränaget själv, men detta får inte ses som ett krav (se kapitel 15 Omvårdnadsaspekter). Ansvaret för dränaget ligger alltid på sjukvården. Närstående kan involveras om patienten så önskar och om de närstående accepterar. Material kan förskrivas på hjälpmedelskort. Patienten ska ha uppgifter om vem som kan kontaktas för att besvara frågor eller ge stöd.

10.3

När ska patienten uppsöka sjukvård?

Patienten och de närstående ska informeras om vilka symtom eller tecken som ska föranleda kontakt med sjukvården och vem som ska kontaktas. Symtomen kan skilja sig åt beroende på diagnos, behandling och i vilken sjukdomsfas patienten befinner sig. Nytillkomna eller förvärrade symtom ska föranleda kontakt med sjukvården.