Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Detta vårdprogram har sammanställts på uppdrag av Regionalt cancercentrum i samverkan för att sprida kunskapen om gallvägscancer i Sverige och bidra till en mer enhetlig vård. Vårdprogrammet är kopplat till Svenska registret för cancer i lever och gallvägar (SweLiv).

Vårdprogrammet syftar till att ge riktlinjer för

  • utredning
  • behandling
  • uppföljning.

Andra mål är att

  • öka informationen till patienter, närstående och personal
  • bidra till samarbete mellan de discipliner som deltar i utredning, behandling och uppföljning
  • identifiera kunskapsluckor samt stimulera till förbättringsarbete och forskning
  • vara ett underlag för beslut gällande nivåstrukturering
  • identifiera kvalitetsindikatorer.