Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Utrednings- och behandlingsmetoderna ska successivt utvärderas. Dessutom ska vårdkvaliteten följas med följande kvalitetsindikatorer från kvalitetsregistret:

Indikatorer för behandlingskvalitet

Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid gallgångscancer

Mått: 

Åldersstandardiserad relativ överlevnad från diagnosdatum vid gallgångscancer. 

Måltal: 

75 % tvåårsöverlevnad efter kurativt syftande behandling.

 

Tid från påvisad tumör till MDK 

Mått: 

Mått: Tid mätt i antal dagar definierat som tidpunktdatum för radiologiskt påvisande alt histopatologisk verifikation, till tidpunkt för multidisciplinär konferens där rekommendation om behandling kan ges. Obs skillnad i mätpunkt jämfört med SVF.

Måltal: 

Att MDK har genomförts med en mediantid <21 dagar. 

 

Tid från MDK till ingrepp

Mått: 

Antal dagar från MDK till ingrepp.

Måltal: 

21 dagars mediantid från diagnos till behandlingsstart.  

 

Tid från påvisad tumör till ingrepp

Mått: 

Antal dagar från diagnos till ingrepp. Diagnos enligt definition i SweLiv.

Måltal: 

43 dagars mediantid från diagnos till behandlingsstart.  

 

Täckningsgrad gentemot cancerregistret

Mått: 

Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med cancerregistret för diagnoserna gallblåsecancer samt gallgångscancer i levern (ICD-10 C239 samt C221). 

Måltal: 

90 % täckningsgrad gentemot cancerregistret för föregående år.

 

Andel av patienterna som blir föremål för kurativt syftande behandling 

Mått: 

Andel av patienter med gallgångscancer som genomgår kurativt syftande ablativ behandling, resektion eller transplantation.

Måltal: 

30 % ska bli föremål för kurativt syftande behandling.

 

Ledtider kommer också att mätas nationellt utifrån de mål som anges i det standardiserade vårdförloppet genom KVÅ-koder i landstingens vårdadministrativa system.