Till sidinnehåll

Förkortningar

 

 

Förkortningar

5-FU

5-fluorouracil (5-fluoropyrimidin-2,4(1H,3H)-dion)

AFP

alfa-fetoprotein

ALP

alkaliskt fosfatas

ALPPS

2-stegsresektion av lever (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy)

APT-tid

aktiverad partiell tromboplastintid

ASA-klass

amerikanska anestesiologiföreningens klassifikationssystem för fysikaliskt status

BRAF

gen som styr celltillväxt och är muterad vid vissa cancerformer

BSC

bästa understödjande behandling

CA 19-9

cancerantigen

CEA

karcinoembryonalt antigen

CRP

C-reaktivt protein

DS

dominant striktur

DT

datortomografi (skiktröntgen)

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group, har utvecklat bedömningssystem för hälsotillstånd vid cancersjukdom

EGFR

epidermal tillväxtfaktorreceptor

ERC

endoskopisk retrograd kolangiografi

ERCP

endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi

EUS

endoskopisk ultraljudsundersökning

FISH

analys som påvisar fusion mellan specifika gener

FDG-PET/DT

fludeoxyglukos(radioaktivt märkt)-positronemissions­- tomografi/datortomografi

FLR

kvarvarande levervolym

GBC

gallblåsecancer

HCC

hepatocellulär cancer

HGD

höggradig dysplasi

HTA

health technology assessment

UICC/TNM

Internationellt tumörklassifikationssystem

ICC

intrahepatiskt gallgångscancer

IPN

intraduktal papillär neoplasi

KRAS

gen som kodar protein och är muterad vid flera cancerformer

LNR

andelen tumörinfiltrerade körtlar i relation till det totala antalet uttagna körtlar

MDK

multidisciplinär konferens

MRCP

magnetresonans-kolangiopankreatikokografi

MRT

magnetisk resonanstomografi

NBI

narrow band imaging

NSAID

icke-steroid antiinflammatorisk medicin

PD

pankreatikoduodenektomi

PDT

fotodynamisk terapi

PFS

progressionsfri överlevnad

PK-INR

protrombinkomplex-internationellt normaliserad kvot

PS

plaststent

PSA

Prostataspecifikt antigen

PSC

primär skleroserande kolangit

PTC

perkutan transhepatisk kolangiografi

RFA

radiofrekvensablation

SEMS

självexpanderande metallstent

SIRT

selective internal radiation therapy (radioembolisering)

SVF

Standardiserat vårdförlopp

SWELIV

svenska registret för cancer i lever och gallvägar

TACE

transarteriell kemoembolisering

UL

ultraljud(-sundersökning)