Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

29.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ola Lindén, ordförande, docent, överläkare, VO Hematologi Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Björn Wahlin, docent, överläkare, Enheten för Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ann-Sofie Johansson, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Sara Sjöström, med dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Mats Hellström, docent, ST-läkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mariana Villegas Scivetti, överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikael Olsson, överläkare, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg

Ida Tufvesson, överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Birgitta Sander, professor, överläkare, Patologikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Eriksson, leg. sjuksköterska, Enheten för Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

29.2

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

Daniel Molin, Christina Goldkuhl, Hans Hagberg

29.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

29.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Ola Lindén till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, och professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Fysioterapeuterna
 • Nationell arbetsgrupp Cancerprevention
 • Nationell arbetsgrupp Cancerläkemedel NAC
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Patient- och närståenderådet RCC Väst
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Samordningsråd rehabilitering, Västra Götalandsregionen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU
 • Svensk förening för anestesi och intensivvård
 • Svensk förening för palliativ medicin SFPM
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering SWEDPOS
 • Svenska BMT gruppen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC:s samverkan.