Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Vårt mål är att vårdprogrammet ska bidra till internationellt sett högklassig och nationellt likvärdig handläggning av patienter med MDS och MDS/MPN i Sverige. Vidare syftar det till att införliva nya, förbättrade rutiner och behandlingar i vården av dessa patienter och därmed successivt förbättra behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet.

Det nationella kvalitetsregistret för MDS och MDS/MPN (MDS-registret) ger oss en möjlighet att utvärdera möjlighet att utvärdera behandlingsresultat, överlevnad samt följsamhet till vårdprogram. Det är viktigt att kliniker aktivt anmäler patienter till registret, eftersom diagnosen MDS även kan ställas genom en sammanvägd klinisk bedömning utifrån laboratorievärden, benmärgsundersökning och cyto- och molekylärgenetiska avvikelser. Om en patolog inte kan ställa diagnos MDS på enbart benmärgsmorfologi kommer annars patienten inte att registreras i Cancerregistret eller MDS-registret. Se även kapitel 21 Kvalitetsregister och kapitel 22 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.