Till sidinnehåll

Prognostiska system

Rekommendationer

  • Alla patienter bör bedömas med IPSS-R och IPSS-M vid diagnos.
  • NGS-analys med bred panel (med fördel GMS Sweden’s panel) är en förutsättning för att kunna klassificera enlig IPSS-M, och bör genomföras under utredning hos MDS-patienter
9.1

IPSS för MDS (International Prognostic Scoring System)

IPSS 36 räknas nu som förlegat, och vi inkluderar inte det i vårdprogrammet.

9.2

IPSS-R score för MDS (Revised International Prognostic Scoring System)

IPSS-R score för MDS presenterades 2012 som en förbättring av IPSS 37.

Baserat på hemoglobin-, leukocyt- och trombocytvärdet, andel blaster i benmärgen och karyotyp identifierar IPSS-R fem grupper utifrån överlevnad och risken för AML-transformation. IPSS-R utesluter dock sekundär/terapirelaterad MDS (s/t-MDS) och KMML med leukocyttal > 12 x 109/L.

Tabell 9. IPSS-R cytogenetiska variabler

Prognostisk subgrupp %

Cytogenetiska avvikelser

Mediantid till 25% av patienterna har övergått i en AML (år)

Medianöverlevnad (år)

Mycket god 3–4 % (VR)

-y, del(11q)

Not Reached (NR)

5.4

God 66–72 % (G)

Normal, del(5q), del(12p), del(20q), dubbla inkl. del(5q)

9,4

4.8

Intermediär 13–19 % (INT)

Der(7q), +8, +19,i(17q), alla övriga enkla eller dubbla oberoende kloner

2,5

2.7

Dålig 4–5 % 

-7, inv (3) /t(3q), dubbla inkl. 7/del(7q), Komplex: 3 avvikelser

1,7

1.5

Mycket dålig 7%

Komplex: > 3 avvikelser

≤ 0,7

0.7

9.3

IPSS-M score för MDS (International Prognostic Scoring System Molecular)

IPSS-M WEB CALCULATOR (nmds.org)

Baserat på IPSS:s variabler och dels med tillägg av molekylära fynd från den diagnostiska NGS-analysen räknar IPSS-M ut en unik risk-score för den enskilda patienten, men delar också upp patienterna i sex riskgrupper 38.  IPSS-M kan beräknas för patienter med leukocyttal < 13 x 109/L men är validerad för s/t-MDS. IPSS-M ledde till restratifiering av 46 % av patienter från IPSS-R (74 % av dessa mot högre riskgrupper och 26 % mot lägre riskgrupper vid restratifiering från IPSS-R till IPSS-M). För detaljerad information om IPSS-M score, se bilaga 6 Uppbyggnad av IPSS-M och dess variabler.

Figur 7. Fördelning av patienter utifrån riskgrupp i IPSS-Mimage264fc.png

Källa: mds-risk-model.com.

Tabell 9.3. Sammanfattning av prognos för 2 701 patienter efter IPSS-M riskkategori

image1m4m.png

Källa: 38

9.4

Förenklade riskgrupper (IPSS-R och IPSS-M)

För behandlingsval i den kliniska vardagen men också för inklusion av patienter i kliniska prövningar använder man sig av förenklade riskkategorier. IPSS-R riskgrupperna förenklas till ”lägre risk-MDS” (mycket låg eller lågrisk IPSS-R), ”intermediärrisk-MDS IPSS-R” och ”högre risk-MDS” (hög- och mycket hög risk IPSS-R). För IPSS-M gäller lägre risk för Very low, Low, Moderate Low, och högre risk för Moderate High, High och Very High. Andra riskfaktorer:

Tabell 9.4.1 MDS Comorbidity Index (MDS-CI) 48

Komorbiditet

Score

Hjärtsjukdom

Moderat till allvarlig leversjukdom

Allvarlig lungsjukdom 

Njursjukdom

Annan cancer  

Riskgrupper: Låg (score 0), Intermediär (score 1–2), Hög (score > 2).