Till sidinnehåll

Kategorisering av tumören

Rekommendationer

  • MDS är i slutändan en klinisk diagnos.
  • Blodutstryk, benmärgsutstryk och benmärgsbiopsi bör bedömas av hematopatolog.
  • Aktuell rekommenderad klassifikation är WHO 2016, men två nya klassifikationer har kommit under 2022.
  • Slutlig diagnos bör sammanhålla fynd från blodutstryk och benmärgsutstryk, benmärgsbiopsi samt cytogenetisk analys och NGS.
  • Detta görs bäst på en multidisciplinär konferens mellan diagnostiserande specialiteter och kliniker.
8.1

Patologins roll i den diagnostiska processen

Blodutstryk och benmärgsutstryk samt benmärgsbiopsi bör bedömas av en patolog med särskilt kompetens för hematopatologi. Det är viktigt att slutdiagnosen och klassifikation ställs när resultatet av genetisk/molekylär utredning är klart och med full information om kliniska fynd (till exempel vid multidisciplinär konferens).

8.2

Anvisningar för provtagarens hantering av provet

Följ provtagningsanvisningarna för benmärg och blod från KVAST:s Hematopatologigrupp.

8.3

Anamnestisk remissinformation

Relevant klinisk anamnes anges. Det är av särskild vikt att ange eventuell tidigare diagnos och behandlingar. Indikationen för benmärgsprovtagningen ska framgå. Aktuella värden för Hb, MCV, LPK, diff. och TPK är obligatoriska. Resultaten av andra relevanta analyser anges om de är tillgängliga.

8.4

Klassificering av MDS

8.4.1

Myelodysplastiskt syndrom, MDS

Den aktuella rekommenderade klassifikationen 3335 WHO 2016 (Tabell 8.4.1) baseras på cytopeni(er), bedömning av dysplasi, andel blaster i blod och benmärgsutstryk, cytogenetik och NGS. Under 2022 har det kommit två nya klassifikationer: WHO 2022 2 (tabell 1 i bilaga 4) och International Consensus Classification (ICC) 3 (tabell 2 i bilaga 4). Tills vidare är det beslutat att vi ska använda klassifikationen från WHO 2016. Diagnosticerande specialister kommer sannolikt att uppge vilken diagnos man sätter enligt de nya klassifikationerna.

I de nya klassifikationerna är det tre specifika genetiska aberrationer som definierar tre undergrupper av MDS:

SF3B1-mutation (> 10 % VAF i avsaknad av multi-hit TP53- eller RUNX1- mutation, komplex karyotyp, isolerad, del.5q, -7/de(7q) och abn3q26.2) definierar kategorin MDS med muterad SF3B (MDS-SF3B1).

Cytogenetik definierar MDS med deletion 5(q) och som tidigare en ytterligare avvikelse (med undantag av -7/del7q) samt alla mutationer med undantag av multi-hit TP53 är tillåtna.

En ny genetiskt definierad MDS-kategori 2 (tabell 1 i bilaga 4 och tabell 2 i bilaga 4) 3 (ICC) inkluderar fall med så kallade multi-hit TP53-mutationer definierade som två distinkta TP53-mutationer (> 10 % VAF i varje) eller en mutation med 17p deletion eller VAF > 50 % eller ”copy neutral loss of heterozygosity” (CN-LOH) vid 17p TP53-locus.

Om dessa subtyper av MDS har uteslutits klassificeras MDS beroende på blastfrekvens i MDS-AML (> 10 % av blaster i blod och/eller benmärg), MDS med överskott av blaster (blod ≥ 2 %, BM ≥ 5 %) och MDS-Not otherwise specified (MDS-NOS) utan dysplasi, med unilineär dysplasi och multilineär dysplasi (tabellen i bilaga 1) 2.

I de senaste klassifikationerna från 2022 ändrar man tröskeln för blastandel från> 20 % till> 10 % när det gäller definitionen av AML, under förutsättning av att specifika AML-mutationer förekommer. Alla MDS-fall hos patienter med tidigare exponering för cytostatika och/eller strålbehandling klassificeras som terapirelaterade., med ett tillägg, till exempel: ”MDS med muterad TP53, terapirelaterad.”

Om en germline predisposition-associerad mutation eller syndrom har detekterats bör detta inkluderas i diagnosen. Obs.: Även vid t-myeloid neoplasi (MN) ska subklasser inkluderas.

MDS är slutligen en klinisk diagnos, där man måste sammanhålla kliniska fynd, morfologi, cytogenetik, NGS och ev. flödescytometri innan man kan säkerställa diagnosen.

Tabell 8.4.1. Klassifikation av MDS (WHO 2016) enl. Arber 33

Myelodysplastiska syndrom (MDS)

MDS med unilineär dysplasi

MDS med ringsideroblaster (MDS-RS)

·       MDS-RS med unilineär dysplasi

·       MDS-RS med multilineär dysplasi

MDS med multilineär dysplasi

MDS med överskott av blaster  

MDS med isolerad del(5q)

MDS, oklassificerbar

Provisorisk entitet: Refraktär cytopeni i barnaålder

Myeloid neoplasi med germline predisposition

8.4.2

MDS/MPN, Kronisk myelomonocytleukemi, KMML