Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • Alla patienter bör diskuteras på en multidisciplinär konferens med klinisk och diagnostisk kompetens.
  • Patienter som är aktuella för allo-HSCT bör diskuteras på en multidisciplinär konferens mellan benmärgstransplantationsenheten och behandlande kliniker.
  • Patienter med misstänkt genetisk predisposition bör diskuteras på en lokal eller nationell multidisciplinär konferens för AML och MDS.
11.1

MDK vid diagnos

Slutgiltig diagnos av MDS eller MDS/MPN, inklusive korrekt subklassificering, innebär en sammanvägning av sjukhistoria (tidigare cytostatika- eller strålbehandling), morfologi, immunfenotyp samt genetiska fynd där NGS-baserade genpaneler nu ingår i diagnostiken. Detta kräver väl utvecklade lokala och regionala rutiner för samarbetet mellan kliniska hematologer och involverade diagnostiska specialiteter, framför allt hematopatologi och klinisk genetik. Goda erfarenheter finns här av lokala eller regionala telemedicinska multidisciplinära konferenser.

11.2

MDK vid diskussion om allogen HSCT

Beslutet att genomföra eller avstå från allo-HSCT är mycket avgörande och ibland svårt. Beslutet innefattar alltid ett ingående samråd mellan den primärt ansvariga hematologen, patienten och det transplanterande teamet.

Vid mer behandlingsorienterade multidisciplinära konferenser bör alltid den primärt ansvariga hematologen, som är väl insatt i patientens funktionsstatus och samsjuklighet, delta. Det är önskvärt att även patientens kontaktsjuksköterska deltar.

11.3

MDK vid misstanke om ärftlig predisposition

Svenska MDS-gruppen har i samarbete med svenska AML-gruppen och kliniska genetiker skapat en nationell, regelbundet återkommande, telemedicinsk MDK där man kan diskutera utredning (typ av analys, provmaterial och ev. familjeutredning) och behandling av patienter som har MDS eller AML med misstänkt ärftlig predisposition (kontaktperson Panagiotis Baliakas, Klinisk Genetik, Uppsala).