Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Detta är de övergripande indikatorer för cancervården som tagits fram i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer:

 • 5 års överlevnad vid cancersjukdom
 • täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister
 • deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie
 • bedömning vid multidisciplinära konferenser
 • fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation
 • strukturerad bedömning av illamående vid cytostatikabehandling
 • strukturerad bedömning av hälsorelaterad livskvalitet
 • strukturerad skattning av smärta vid insättande och förändring av behandling
 • uppföljning av symtom inom sex månader efter cancerdiagnos av sjuksköterska
 • tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska.

Följande är kvalitetsindikatorer med målnivåer för vårdprogrammet och kvalitetsregistrering fram till den 1 januari 2025:

 • Bibehållen hög (> 95 %) täckningsgrad för primärregistrering.
 • > 70 % med cN+ eller pN+ genomgår 18F-FDG PET-DT.
 • Ledtider/väntetider:
  • > 80 % av patienterna får ett första besök på specialistmottagning inom 7 dagar från remissankomst.
  • > 80 % av patienterna med invasiv tumör påbörjar behandling inom 27–31 dagar från diagnos, beroende på typ av behandling.
 • Bibehållen följsamhet till riktlinjer för stadieindelning av lymfkörtlar:
  • > 90 % av kliniskt lymfkörtelnegativa patienter med ≥ T1G2 genomgår DSNB när det inte finns någon kontraindikation. När det finns medicinska skäl att frångå riktlinjerna för stadieindelning och lymfkörtelutrymning ska detta registreras i nationella kvalitetsregistret.
 • Bibehållen följsamhet till riktlinjer för behandling av lymfkörtelmetastaser (N1–3):
  • > 90 % av patienterna med N1–3 genomgår lymfkörtelkirurgi när behandlingen bedöms kurativ och det inte finns någon kontraindikation.
 • Följsamhet till riktlinjer för nationell multidisciplinär konferens, nationell enhet och kontaktsjuksköterska:
  • > 90 % av patienterna med nyupptäckt peniscancer eller återfall diskuteras vid nationell MDK.
  • > 80 % av patienterna som ska genomgå kurativt syftande kirurgi behandlas vid nationell enhet.
  • > 90 % av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska på den utredande kliniken.
  • > 90 % av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska på den behandlande kliniken.
 • Ökad andel patienter som inkluderas i kliniska studier (målvärde saknas).