Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Detta är de övergripande indikatorer för cancervården som tagits fram i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer:

 • 5 års överlevnad vid cancersjukdom
 • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister
 • Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie
 • Bedömning vid multidisciplinära konferenser
 • Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation
 • Strukturerad bedömning av illamående vid cytostatikabehandling
 • Strukturerad bedömning av hälsorelaterad livskvalitet
 • Strukturerad skattning av smärta vid insättande och förändring av behandling
 • Uppföljning av symtom inom sex månader efter cancerdiagnos av sjuksköterska
 • Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska

Följande är kvalitetsindikatorer med målnivåer för vårdprogrammet och kvalitetsregistrering fram till den 1 januari 2021:

 • Bibehållen hög (> 95 %) täckningsgrad för primärregistrering
 • Ledtider/väntetider:
  •  > 80 % av patienterna får ett första besök på specialistmottagning inom 7 dagar från remissankomst
  • > 80 % av patienterna med invasiv tumör påbörjar behandling inom 27–31 dagar från diagnos beroende på typ av behandling
 • Ökad följsamhet till riktlinjer för stadieindelning av lymfkörtlar:
  •   > 90 % av lymfkörtelnegativa patienter med ≥ T1G2 genomgår sentinel node-diagnostik när det inte finns någon kontraindikation
  • När det finns medicinska skäl att frångå riktlinjerna för stadieindelning och lymfkörtelutrymning ska detta registreras i nationella kvalitetsregistret.
 • Ökad följsamhet till riktlinjer för behandling av lymfkörtelmetastaser (N1–3):
  • > 90 % av patienterna med N1–3 genomgår lymfkörtelkirurgi när behandlingen bedöms kurativ och det inte finns någon kontraindikation
  • > 90 % av patienterna med två eller flera inguinala lymfkörtelmetastaser genomgår neoadjuvant eller adjuvant onkologisk behandling när behandlingen bedöms kurativ och det inte finns någon kontraindikation
 • Ökad följsamhet till riktlinjer för organbevarande behandling:
  •  > 90 % av patienterna med PeIN, Ta- och T1-tumörer genomgår organbevarande behandling

 • Följsamhet till riktlinjer för nationell multidisciplinär konferens, nationellt centrum och kontaktsjuksköterska:
  • > 90 % av patienterna med nyupptäckt peniscancer eller recidiv diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens
  • > 80 % av patienterna som ska genomgå kurativt syftande kirurgi behandlas vid ett nationellt centrum
  • > 80 % av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska på den utredande kliniken
  • > 80 % av patienterna har en namngiven
 • Ökad andel patienter som inkluderas i kliniska studier (målvärde saknas)