Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendation

 • Alla nyupptäckta fall och återfall av såväl icke-invasiv (inklusive PeIN) som invasiv peniscancer ska anmälas till nationell MDK.
 • Syftet med nationell MDK är att ge samtliga peniscancerpatienter en jämlik multidisciplinär bedömning, fullständig utredning, evidensbaserad behandlingsrekommendation, öka kunskapen om sjukdomen samt ge förutsättningar för inkludering i kliniska studier.
9.1

Organisation och deltagare

En nationell multidisciplinär videokonferens (nationell MDK) finns sedan 2013. Alla nyupptäckta peniscancerfall och återfall av såväl icke-invasiv (inklusive PeIN) som invasiv peniscancer ska anmälas dit. Nationell MDK kan även användas för att diskutera patienter med distal uretracancer och patienter i exempelvis palliativt skede eller med oklar diagnos.

Ansvaret för nationell MDK alternerar mellan de två nationella enheterna med två års intervall. Konferensen hålls en gång per vecka. Detaljer kring nationell MDK (tidpunkt för konferensen, ansvarsfördelning samt instruktioner kring anmälan inklusive anmälningsblankett/mall) återfinns på RCC Mellansveriges webbplats.

För att kunna ge en välgrundad behandlingsrekommendation är det nödvändigt att anmälan är fullständig (se anmälningsblankett i länk ovan) samt att aktuell radiologi och patologi finns konferensen tillhanda.

Vid konferensen deltar ett multiprofessionellt team med urologer, onkologer, dermatologer, radiolog, nuklearmedicinare, patolog, kontaktsjuksköterska, kurator och koordinator.

Alla regionala centrum och anmälande sjukhus bör delta vid konferensen. Det är önskvärt att vid nationell MDK precisera till vilken enhet man avser att remittera patienten. Detta för att effektivisera planering och korta ledtider. Vid frågor eller för att ytterligare snabba på handläggning och planering välkomnas direkt kontakt med aktuell nationell enhet.

9.2

Syfte

Syftet är att ge samtliga peniscancerpatienter en jämlik multidisciplinär bedömning, fullständig utredning, evidensbaserad behandlings­rekommendation, öka kunskapen om sjukdomen samt ge förutsättningar för inkludering i kliniska studier.

9.3

Anmälan

Anmälan sker via remiss till koordinator vid den nationella enhet som för tillfället uppbär ansvar för konferensen, se RCC Mellansveriges webbplats. Anmälan bör i första hand ske från de regionala peniscancercentrum som ansvarar för utredning. Det kan dock förekomma regionala skillnader där annat sjukhus anmäler till konferensen. Det är viktigt att anmälande enhet deltar vid nationell MDK för att kunna ge en välgrundad behandlingsrekommendation och korta ledtiderna.

Följande uppgifter bör framgå av remissen:

 • patientansvarig läkare och kontaktsjuksköterska
 • frågeställning
 • tidigare sjukdomar
 • ECOG
 • krea/GFR
 • sexuell funktion och sexualitetens betydelse för patienten
 • nuvarande sjukdomsförlopp
 • kliniskt TNM-stadium
 • fotodokumentation
 • vilka PAD som ska demonstreras (PAD-nr, patologiavdelning, biopsilokal och frågeställning)
 • vilka bild- och funktionsmedicinska undersökningar som ska demonstreras (typ av röntgen, datum, sjukhus och frågeställning)
 • planerad uppföljning efter nationell MDK.

Anmälan till Cancerregistret och nationellt kvalitetsregister bör vara ifylld vid remisstillfället för att underlätta registrering i INCA.

Initial diagnostik, fotodokumentation, biopsi och eventuell radiologisk utredning sker i den remitterande regionen.

9.4

Uppföljning och ansvarsfördelning

Utfallet av konferensen dokumenteras av den nationella enheten och svar faxas senast två dagar efter konferensen till remittenten. Patientansvaret kvarstår hos den remitterande instansen såvida det inte tydligt framgår i MDK-beslutet att ansvaret övertas av en nationell enhet. Rekommendationen vid MDK återkopplas till patienten av anmälande läkare eller enhet.

Vid kurativt syftande kirurgi ska patienten remitteras till en nationell enhet för handläggning, se kapitel 16 Underlag för nivåstrukturering. Den nationella enheten dit patienten skickas övertar ansvaret tills återremittering sker. Mindre kirurgiska ingrepp (exempelvis omskärelse), palliativ kirurgi samt topikal krämbehandling kan ske vid hemortsregionen efter beslut vid nationell MDK.

Samtliga sex regioner har oförändrat regionalt ansvar för diagnostik, onkologisk behandling, palliativ behandling och uppföljning efter återremittering från nationell enhet.