Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendation

Alla nyupptäckta fall och recidiv ska anmälas till nationell MDK. Syftet är att ge samtliga peniscancerpatienter en jämlik multidisciplinär bedömning och en individuellt anpassad
behandlingsrekommendation.

7.1

Organisation och deltagare

En nationell multidisciplinär videokonferens (nationell MDK) finns sedan september 2013. Alla nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas dit. Nationell MDK kan även användas för att diskutera patienter med distal uretracancer och patienter i exempelvis palliativt skede eller vid oklar diagnos.

Ansvaret för nationell MDK alternerar mellan de två nationella peniscancercentrumen med två års intervall. Konferensen hålls en gång per vecka. För mer information om detta hänvisar vi till 1177 samt webbplatserna för Universitetssjukhuset Örebro och Vårdgivare Skåne.

Vid konferensen deltar ett multiprofessionellt team med urolog, onkolog, dermatolog, radiolog, patolog, kontaktsjuksköterska, kurator och koordinator.

Alla regionala centrum bör delta vid konferensen som också är öppen för det sjukhus som remitterat den aktuella patienten.

7.2.2

Syfte

Syftet är att ge samtliga peniscancerpatienter en jämlik multidisciplinär bedömning och en individuellt anpassad behandlingsrekommendation.

7.3

Anmälan

Anmälan sker via primär remiss från ansvarigt regionalt centrum till koordinator vid ett av de två nationella peniscancercentrumen. Remissen gäller även som anmälan till den i tid närmaste konferensen, som hålls en gång per vecka. Anmälan bör ske från de regionala peniscancercentrumen och de bör utredas och handläggas därifrån.

Följande uppgifter bör framgå av remissen:

 • Patientansvarig läkare och kontaktsjuksköterska
 • Frågeställning
 • Tidigare sjukdomar
 • Sexuell funktion
 • Nuvarande sjukdomsförlopp
 • Kliniskt TNM-stadium
 • Fotodokumentation (mejlas eller skickas med USB-minne)
 • Vilka PAD som ska demonstreras (PAD-nr, patologiavdelning, biopsilokal och frågeställning)
 • Vilka röntgenundersökningar som ska demonstreras (typ av röntgen, datum, sjukhus och frågeställning)
 • Njurfunktion vid misstanke om lymfkörtelmetastaserad sjukdom
 • Planerad uppföljning efter nationell MDK

Anmälan till Cancerregistret och nationellt kvalitetsregister bör vara ifylld vid remisstillfället för att underlätta registrering i INCA.

Initial diagnostik, fotodokumentation, biopsi och eventuell radiologisk utredning sker i den remitterande regionen.

7.4

Uppföljning och ansvarsfördelning

Utfallet av konferensen dokumenteras av det nationella centrumet och svar faxas senast två dagar efter konferensen till remittenten, som diskuterar behandlingen med patienten och fattar ett behandlingsbeslut på basis av MDK:s rekommendation och patientens önskemål. Patientansvaret kvarstår hos den remitterande instansen såvida det inte tydligt framgår i MDK-beslutet att ansvaret övertas av ett nationellt centrum.

Vid kurativt syftande kirurgi ska patienten skickas till ett nationellt centrum för handläggning, se Kapitel 14 Underlag för nivåstrukturering. Det nationella centrumet dit patienten skickas övertar ansvaret tills återremittering sker. Mindre kirurgiska ingrepp (exempelvis omskärelse) eller palliativ kirurgi samt topikal behandling kan ske vid hemortsregionen efter beslut vid nationell MDK.

Samtliga sex regioner har oförändrat regionalt ansvar för diagnostik, onkologisk behandling, palliativ behandling och uppföljning efter återremittering från nationellt centrum.